Významné životní jubileum emeritního profesora LF MU prof. MUDr. Iva Hrazdiry, DrSc.

Dne 3. října 2020 slaví své významné životní jubileum – 90. let emeritní profesor Lékařské fakulty MU, pan prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

2. 10. 2020

Bez popisku

Za celoživotní přínos v oblasti biofyziky mu zástupci vedení České společnost lékařské fyziky ČLS JEP udělili Zlatou pamětní medaili ČLS JEP. Malý ceremoniál se konal 1. října 2020 pod záštitou Lékařské fakulty MU. S osobní gratulací a přáním pevného zdraví se k ostatním gratulantům připojil i děkan naší fakulty prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. se mimo biofyziky, která byla jeho hlavním výukovým oborem, zabýval i lékařskou přístrojovou technikou, zvláště ultrazvukovými diagnostickými zobrazovacími metodami. Po dobu více než 30 let věnoval svůj hlavní výzkumný zájem také studiu interakcí ultrazvuku s biologickými systémy se zaměřením na problémy bezpečnosti jeho lékařských aplikací. Výsledky svých teoretických i experimentálních studií publikoval ve více než 150 pracích v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorem učebnice biofyziky pro lékařské fakulty a je spoluautorem 3 monografií o využití ultrazvuku v lékařství. Z jeho zahraničních aktivit je třeba zmínit jeho dlouholeté aktivní členství v Evropské komisi pro bezpečnost ultrazvukového záření a členství ve výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii. V současné době je členem výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně při Čs. Biologické společnosti, čestným předsedou České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP a čestným členem dvou zahraničních odborných společností.

Na medailonek a vzpomínání prof. Hrazdiry, který byl přednostou Biofyzikálního ústavu LF MU v letech 1975-1996, se podívejte na tomto videu.

Proslov prof. RNDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc. při udělování Zlaté pamětní medaile ČLS JEP emeritnímu profesorovi MUDr. Ivu Hrazdirovi, DrSc.

Vážený oslavenče, vážený pane děkane, vážená akademická obci a milí hosté, mezi nimž s velkou radostí vítám také manželku oslavence, paní doktorku Hrazdirovou, a další členy rodiny pana profesora.

Dovolte mi několik slov úvodem k dnešní malé slavnosti!

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., se narodil 3. října 1930 ve Štítech na Šumpersku. Maturoval v roce 1950 v Přerově, a v témž roce začal studovat na brněnské lékařské fakultě, kde se záhy zapojuje do práce na tehdejším Ústavu lékařské fyziky jako výpomocný asistent.

V roce 1963 absolvoval externí aspiranturu na LF UK v Bratislavě a za dva roky se habilitoval. Využil možností, které dávala tehdejší doba, a v alžírském Oranu vybudoval v letech 1969 až 1972 biofyzikální ústav a získával cenné zahraniční zkušenosti. V roce 1975 se stal vedoucím ústavu, který již nesl ve svém názvu slovo biofyzika. V této funkci setrval až do roku 1996, tedy až po dovršení důchodového věku. Jeho působení v čele ústavu je doba, kdy se právě pod jeho vlivem stabilizuje lékařská biofyzika jako obor nejen v Brně, ale všeobecně na lékařských fakultách v někdejším Československu.

V roce 1981 byl jmenován profesorem a obhájil doktorskou disertační práci. V této době je vůdčí osobností československé lékařské biofyziky, což potvrzuje jeho autorská a editorská práce na celostátní učebnici lékařské biofyziky vydané poprvé v 1983.

Profesor Hrazdira nikdy nezapomněl na to, že je lékař. V 60. letech se zabýval i radionuklidovou diagnostikou, ultrazvukovou terapií i elektroterapií. V roce 1990 se ujal na sedm let vedení nově zřízeného Centra pro ultrazvukovou diagnostiku LF MU. Ještě dloho pak zůstal ultrazvukové diagnostice věrný.

V letech 1981 až 1997 byl prof. Hrazdira členem vědecké rady LF MU, v letech 1986 až 1991 proděkanem i členem vědecké rady Masarykovy univerzity.

Již od šedesátých let byl činný v ČsBS, byl předsedou sekce pro ultrazvuk v biologii a lékařství. V letech 1987 až 1993 byl předsedou hlavního výboru ČsBS, v letech 1991 - 1995 členem výboru Rady vědeckých společností.

Profesor Hrazdira začínal svou vědeckou dráhu experimenty týkajícími se kavitačního ultrazvuku, později se zaměřil na buněčné účinky ultrazvuku a embryotoxicitu ultrazvuku a sonografické artefakty. V oblasti biofyziky ultrazvuku dosáhl prof. Hrazdira velkého mezinárodního uznání.

Od roku 1976 byl expertem WHO pro bezpečnost ultrazvuku, v letech 1978 - 1995 členem Evropské komise pro bezpečnost ultrazvukového záření a v letech 1984 až 1990 členem výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Od roku 1993 byl členem redakční rady časopisu European Journal of Ultrasound.

Profesor Hrazdira věnoval vždy velkou pozornost výuce. Korektní přednášky i způsob zkoušení v pregraduálu a otcovská péče o studenty postgraduální tuto jeho činnost charakterizují nejvíce. Velmi si považuji, stejně jako řada kolegů z našeho ústavu, že patřím do odborné i pedagogické líhně pana profesora.

V době, když již mohl v klidu odpočívat, se jako jeden ze dvou hlavních autorů pustil do práce na nové učebnici biofyziky, jíž mezi léty 2001 a 2007 vzniklo několik variant: pro studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských oborů. Z roku 2012 máme poslední anglický překlad této učebnice. Prof. Hrazdira se velmi významně podílel i na přepracovaném vydání českém z roku 2018.

Prof. Hrazdira je jedním ze zakladatelů tradice Dnů lékařské biofyziky, které se každoročně pořádají od r. 1978.

V r. 2010 se profesor Hrazdira stal předsedou nově založené České společnosti lékařské fyziky, která byla ustavena při ČLS JEP.

Budiž řečeno, že před rokem 1989 se profesor Hrazdira odlišoval od mnoha tehdejších šéfů kateder odbornou erudicí, čistým morálním štítem i svou tolerancí k nekonformním názorům.

Pane profesore, za nás všechny bych Vám chtěl popřát zdraví a elán, který vám tak závidíme. Je ještě mnoho vědomostí a moudrosti, které nám můžete předat.

Využívám této příležitosti k tlumočení pozdravu od Hlavního výboru ČsBS.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info