Ortoptika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát ortoptistou? Ortoptika je perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program, který se ve své náplni zaměřuje převážně na práci s dětmi, konkrétně na problémy se šilháním a tupozrakostí. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce.

Budete se setkávat s dětmi i rodiči v různé fázi a s různým stupněm onemocnění zraku. Konkrétní uplatnění je tedy v ortoptické ambulanci, oční ambulanci, kde mimo jiné pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji, zde také probíhá značná část praxí.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MUNI je v současné době jediným pracovištěm v České republice, které zajišťuje vzdělávání ortoptistů, tedy osob, které zvládnou poskytnout vysoce specializovanou péči o děti s poruchou zraku. Pro správný výkon tohoto povolání se doporučují správné zrakové funkce.

Bakalářský studijní program Ortoptika vás připraví k výkonu povolání v ambulantních provozech oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu. Absolvování bakalářského studijního programu dává kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v oblasti rehabilitace zrakových funkcí interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru ortoptiky.

Průběh studia

Studium probíhá jak formou přednášek a seminářů, tak i formou praktické výuky. Získáte dostatečné vědomosti v oblasti ortoptiky, pleoptiky, strabologie, optických korekčních pomůcek, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných oborů, včetně všeobecného zdravotnického vzdělání.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste rádi v kontaktu s dětmi a učíte je rádi novým věcem?
 • Máte rádi biologii, fyziku a další biomedicínské vědy?
 • Chcete být součástí týmu, který pečuje o zrakové funkce především dětského klienta?

„K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.“

Praxe

Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, ortoptických a strabologických pracovištích. Součástí jsou i exkurze na další odborná pracoviště.

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni:

 • provádět ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace nebo doporučení očního lékaře
 • pracovat v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v programu ortoptika
 • vést cvičení v ortopticko – pleoptických cvičebnách
 • podílet se na úseku prevence poruch vývoje binokulárního vidění
 • používat ortoptické, pleoptické a diploptické přístroje
 • vzdělávat v péči o zdraví a zrak dětského pacienta.

„Pro obor Optometrie jsem se rozhodla v oktávě na gymnáziu. Vždycky mě bavila biologie a fyzika a celkově se mi zamlouvala i práce s lidmi. A tento obor to všechno krásně propojuje. Po prvním roce studia jsem navíc začala studovat i obor Ortoptika, a to především proto, že mě velmi lákala možnost pomáhat malým i starším dětem. Jsem moc ráda, že jsem dostudovala oba obory a doufám, že ve svém budoucím profesním životě budu moci odborně a lidsky pomáhat dětem i dospělým s jejich zrakovými problémy.“

Kateřina Malá Kateřina Malá
absolventka

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024.

 • Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. 
 • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. 
 • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
 • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Přehled středoškolské fyziky(E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). 

 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ortoptika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Sylvie Petrová

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info