Veřejné zdravotnictví

Navazující magisterské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem vzdělávání a studia v nově akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském programu „Veřejné zdravotnictví“ je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru „Veřejné zdravotnictví“ (Public Health), potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Studium má za cíl vzdělat, vychovat a pro klinickou praxi i výzkumnou práci připravit absolventy, kteří budou kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů a to zejména v uvedených klíčových oblastech studia:

  • Zdravotnický management a leadership,
  • Management a monitoring klinického hodnocení,
  • Hodnocení zdravotnických technologií,
  • Tvorba systematických review a klinických doporučených postupů,
  • Kódování zdravotních služeb.

Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském; či magisterském programu a jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví, jeho managementu a hodnocení v kontextu mezinárodně uznávaných požadavků, které definuje Agency for Public Health Education Accreditation (dále jen APHEA). V kontextu APHEA budou absolventi studia uplatnitelní v oblasti veřejného zdravotnictví také na pracovištích mimo ČR, zejména v Evropě.

Nový studijní program bude reflektovat transformaci zdravotnického systému v kontextu mezinárodních snah o zkvalitnění péče (změny v poskytování zdravotních služeb a jejich řízení a hodnocení kvality péče) a reagovat na požadavky trhu práce a také na chybějící absolventy s odpovídající profesní kvalifikací (manažer kvality zdravotních služeb, monitor klinických studií, kodér zdravotních služeb, metodik klinických doporučených postupů). V současné době je možné získat obdobně zaměřené poznatky a dovednosti pouze v rámci jednotlivých izolovaných certifikovaných kurzů (k získání zvláštní odborné způsobilosti), či specializačních kurzů (k získání specializované odborné způsobilosti), není tak jednoznačně garantována jejich kvalita a homogenita z hlediska obsahu i využitých výukových forem, ale zejména nemají absolventi zajištěno, že jimi získané znalosti a dovednosti budou v klinické praxi využity.

Požadavky na zkvalitnění zdravotních služeb, jejich odpovídající vykazování a následná úhrada, jsou klíčovými komponentami správně fungujícího rezortu zdravotnictví založeného na moderních principech a dostupných vědeckých poznatcích.

Také s ohledem na nutnost racionalizace a transparentnosti výdajů na zdravotní péči, demografické trendy a nutnost podpory preventivních programů, je nezbytné vychovat profesionály, kteří se orientují v problematice managementu zdravotních služeb.

Pozitivem nově koncipovaného programu je, oproti modelu, který byl využíván doposud v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, komplexní pojetí problematiky, možnost využití zkušeností ze zahraničí ve vzdělávání ve Veřejném zdravotnictví a do budoucna snaha o legislativní ukotvení profese.

Praxe

Praktická výuka je nedílnou součástí vzdělávání v předkládaném programu a bude zabezpečena pro všechny studenty u smluvních poskytovatelů zdravotnických služeb/zdravotnických zařízení, kteří se již podílejí na zajišťování výuky klinických předmětů na LF MU a dále u externích zaměstnavatelů. Praktická výuka bude orientována na získání zkušeností v managementu zdravotnických zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb (oddělení personální, ekonomické, hodnocení kvality, oddělení kódování a monitorování zdravotních služeb, odd. koordinace výzkumné činnosti poskytovatele zdravotních služeb – odd. pro vědu a výzkum). Výuka bude probíhat pod vedením zkušených mentorů, uznání absolvování praxe bude vždy na základě doložení písemného vyjádření pověřeného mentora z pracoviště, na němž je praxe realizována. Konkrétní náplně praxí budou definovány v rozpisu úkonů a činností („logbook“), které je student během praxe povinen realizovat, a které budou následně potvrzeny garantem praxe.

Uplatnění absolventů

Obor je založen na širokých základech biomedicínských a manažerských disciplín, s velkým důrazem na praktické aspekty uplatnění absolventů v řídících a manažerských funkcích v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Široký základ a možnost flexibilního výběru diplomových/absolventských prací umožní absolventům směřování i do oblastí aplikovaného epidemiologického, biomedicínského a klinického výzkumu, dále do oblasti hodnocení zdravotnických technologií a Evidence-Based Healthcare (systematická review a klinické doporučené postupy). Úspěšní absolventi předkládaného programu najdou uplatnění v organizacích poskytovatelů zdravotních, ale i sociálních služeb, (v běžné klinické praxi, managementu a výzkumu v tuzemsku i zahraničí) v neziskových organizacích zaměřených na podporu veřejného zdraví. Dále díky znalosti zdravotnické nomenklatury a kódování služeb se uplatní ve zdravotních pojišťovnách. Díky získání znalostí a dovedností ve zdravotnické statistice najdou uplatnění v organizacích zaměřených na sledování výkonnosti zdravotních služeb (státní i nestátní instituce, orgány státní správy). Díky znalostem z oblasti na důkazech založeného zdravotnictví (evidence based healthcare) a monitorování klinických studií se uplatní také ve specializovaných výzkumných institucích a budou schopni mezinárodní spolupráce (podrobněji viz studie proveditelnosti).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány odborné znalosti z biologie, somatologie, klinické epidemiologie, veřejného zdravotnictví a všeobecného přehledu (navazuje na praxi působení ve zdravotnických zařízeních ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků). Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před distančním zápisem do studia, tj. do 7. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 7. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě studia, musí v době od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 zaslat na Studijní oddělení LF, Kamenice 5, 625 00 Brno úřední potvrzení zaměstnavatele o absolvované praxi, formulář stáhněte na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/pokus_navazujici_magisterske_studium/prijimaci_rizeni/VZK_-_potvrzeni_praxe_od_zamestnavatele.doc. Do studia si mohou podat e-přihlášky a být přijati absolventi VŠ se zdravotnickým zaměřením, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka: absolventi studijních programů Všeobecné lékařství (MUDr.), Zubní lékařství (MDDr.) /zákon č. 95/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/; absolventi studijních programů vzdělávajících NLZP dle platné legislativy /zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/ - absolventi studií lékařských a nelékařských zdravotnických povolání praxi nemusí dokladovat. Do kombinované formy studia si mohou podat přihlášky také absolventi příbuzných VŠ programů/oborů, kteří získali odbornou znalost zdravotnického prostředí praxí působením ve vedoucí pozici ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků po dobu déle než pět let. Praxi musí doložit originálem potvrzením od zaměstnavatele (formulář si stáhnete na webových stránkách https://www.med.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium). Uchazeči navržení pro přijetí musí před zápisovou schůzkou vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského anebo magisterského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 7. 7. 2024.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)

Kritéria hodnocení

Uchazeči musí úspěšně složit přijímací zkoušky, písemný odborný test z biologie, somatologie, klinické epidemiologie, veřejného zdravotnictví a všeobecného přehledu, které odpovídají základnímu znalostnímu profilu budoucího úspěšného absolventa. Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Učebnice a přehledy biologie, somatologie, klinická epidemiologie, veřejné zdravotnictví, všeobecný přehled (navazuje na praxi působení ve zdravotnických zařízeních ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků. Doporučená literatura: IVANOVÁ, Kateřina, JURÍČKOVÁ, Lubica, KLUGAR, Miloslav a kol. (2018) Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5326-2. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0. Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky k zajištění jednotného postupu pro vypracování klinických doporučených postupů (KDP) (diagnostických a terapeutických postupů založených na důkazech) akceptovaných na národní úrovni (Ministerstvem zdravotnictví https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=metodika KLUGAR, Miloslav. Systematická review ve zdravotnictví [online]. Univerzita Palackého v Olomouci 2015. MALÝ, Ivan. Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 114. ISBN 80-210-2006-7. NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M.: Přehled anatomie. Praha, Galén, 2009. WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Brno, Masarykova univerzita 2010, 117 s. ISBN 80-210-2837-8


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejné zdravotnictví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Bc. Alena Langaufová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info