Navazující magisterské studium

V rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si můžete vybrat z nabídky studijních oborů – Fyzioterapie a Nutriční specialista. Dalšími nabízenými programy jsou Optometrie a program Intenzivní péče (možnost studia také v kombinované formě studia).

Pro absolventy bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je akreditován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik.

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Navazující magisterské programy

 • 1. ledna 2020 – 30. duben 2020

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • leden

  Nepřehlédněte Den otevřených dveří

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až květen

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. V půlce května obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně absolvováno příslušné bakalářské studium před termínem zápisu do studia tj. do 10. 7. 2019.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Materiály k přijímacím zkouškám

Tématické okruhy pro jednotlivé studijní programy.

Tématické okruhy

Výsledky přijímacích zkoušek

1. Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla 25. června 2019, projednala návrhy na přijetí uchazečů do studia navazujících magisterských programů a oborů na LF MU. Rozhodnutí byla zveřejněna 25. 6. 2019 ve všech e-přihláškách a současně byla do e-přihlášek vložena písemná textová rozhodnutí. V letošním roce ještě byla listinná rozhodnutí odeslána i prostřednictvím České pošty.

Zápisy do 1. ročníků proběhly dne 10. července 2019. V případě, že se nezapíše plánovaný počet studentů (omezeno kapacitou programu/oboru), bude obnoveno přijímací řízení a na uvolněná místa budou ihned přijati uchazeči následující v pořadníku podle počtu bodů. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, bude přijata celá tato bodová skupina. Dodatečně mohou být přijati pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení uspěli a nebyli přijati z kapacitních důvodů.

2. Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla po vyhodnocení zápisů do studia 10. června 2019 a rozhodla o přijetí několika dalších uchazečů do studia prezenčních programů Fyzioterapie, Optometrie, Intenzívní péče a Nutriční specialista. Rozhodnutí jsou zveřejněna v e-přihláškách, kam byla současně vložena písemná textová rozhodnutí. Listinná rozhodnutí byla odeslána prostřednictvím České pošty. Kapacita kombinovaného studia programu Intenzívní péče byla naplněna v řádném termínu zápisu 10. 7.2019. Zápisy uchazečů přijatých na obnovu řízení do 1. ročníků proběhly 25. července 2019.

Odvolání je bezpředmětné, pokud neuvedete přezkoumatelný důvod.

Odvolací komise RMU bude zasedat dne 23. srpna 2019.

Informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí