Navazující magisterské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Máte-li zájem o navazující magisterské studium nabízíme Vám 5 studijních programů. V rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si můžete vybrat obor Fyzioterapie. Dalšími nabízenými programy jsou Optometrie, program Intenzivní péče (také v kombinované formě) a program Výživa dospělých a dětí. V akademickém roce 2022/2023 také nově otevíráme studium programu Veřejné zdravotnictví, a to v kombinované formě studia. 

Pro absolventy bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je akreditován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik, pro absolventy bakalářského studijního programu Radiologická asistence je na Přírodovědecké fakultě MU akreditován navazující magisterský program Radiologická fyzika. Po absolvování některého z výše uvedených dvouletých studií získáte titul Mgr. (magistr). 

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech/oborech navazujícího magisterského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích a dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo nahlédněte přímo do některého ze studijních katalogů.

Katalog programů LF MU Studijní katalogy LF MU


Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty,
  RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz
 • Masarykova univerzita se rovněž snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„Znalosti, které studiem získáváte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat korekční pomůcky.“

Jan Novák
student Optometrie

„Vybavte se velkou dávkou trpělivosti a empatie. Vybrali jste si náročný, ale krásný studijní program. Být všeobecnou sestrou či bratrem není jen o píchání injekcí nebo odebírání krve, ale zejména o pomoci druhým lidem.“

Kamila Prášková
studentka Intenzivní péče
Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

Aktualizace podmínek přijímacího řízení na další akademický rok probíhá vždy k 1. listopadu. Od 1. ledna si můžete podat také svoji e-přihlášku.
Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2022/2023 Brožura Studuj na LF MU 2022/2023

Bakalářský diplom:
V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenou bakalářskou státní zkoušku v příslušném programu/oboru.


Ověření zahraničního vzdělání

Ověření zahraničního vzdělání je podmínkou přijetí na LF MU (netýká se slovenských uchazečů). Zahraniční uchazeči mohou žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na kterékoliv veřejné vysoké škole, která má akreditovaný, obsahově obdobný studijní program. Toto uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům. Podrobné informace o tom jsou dostupné zde.

Pokud má uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • E-mail je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'. 
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 850 Kč. Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Zaplatit je možné bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Tyto údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbanking nebo poštovní poukázky.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek do 30. 4 daného roku. Uhradíte-li poplatek 30. 4. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 5. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v CZK! Více informací k platbě ze zahraničí zde.

 

Materiály k přijímací zkoušce


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška do navazujích magisterských studijních programů se bude konat v jednom termínu. Zkouška proběhne v odpoledních hodinách. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

23. června 2022

navazující magisterské studijní programy

Intenzivní péče v kombinované formě

Uchazeči se zájmem o navazující magisterský program Intenzivní péče mají možnost studia v kombinované formě za následujících podmínek:

 • Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelství nebo studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra nebo studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.
 • Získání odborné způsobilosti dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů, k výkonu povolání všeobecné sestry.
 • Výkon povolání v oboru Intenzivní péče minimálně 1 rok v rozsahu 1/2 stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin) za období 6 let do data přijímacího řízení, , tj. 2016–2022 nebo výkon povolání v oboru Intenzivní péče v minimálně 2 roky v rozsahu 1/5 stanovené týdenní pracovní doby (8 hodin týdně) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2016–2022.
 • Absolventi studia oboru Zdravotnický záchranář / Urgentná strarostlivosť anebo absolventi programu Zdravotnické záchranářství nesplňují podmínky pro podání přihlášky ke studiu Intenzivní péče.

Upozornění:

 • Uchazeč Intenzivní péče v kombinované formě musí do 30. 4. 2022 zaslat poštou originály úředně ověřené kopie bakalářského diplomu (obor Ošetřovatelství nebo Všeobecná sestra) a délku dosavadní praxe v oboru Intenzivní péče (formulář potvrzení od zaměstnavatele níže). Oba dokumenty uchazeč pošle na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Potvrzení zaměstnavatele o praxi (Intenzivní péče)


Veřejné zdravotnictví v kombinované formě

Nově na LF MU otevíráme navazující magisterský studijní program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě studia. Program si klade za cíl uspokojit dlouhodobou poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a k prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví.

Uchazeči mají možnost studia za následujících podmínek:

 • Úspěšné ukončení bakalářského studia.
 • Získání odborné způsobilosti k výkonu regulované zdravotnické profese dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplňuje, musí doložit Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v daném oboru v délce minimálně 5 let.

  Upozornění
  :
 • Uchazeč programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě musí do 30. 4. 2022 zaslat poštou úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu.
 • Pokud není splněna podmínka odborné způsobilosti získané vysokoškolským vzděláním, je nedílnou součástí přihlášky ke studiu navazujícího magisterského programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě rovněž Potvrzení o praxi.
 • Adresa pro doručení dokumentu/ů: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Potvrzení zaměstnavatele o praxi (Veřejné zdravotnictví)

Harmonogram
 • 6. 11. 2021

  Navštivte Open Day na LF MU

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Letos je pro vás připravena prohlídka kompletně online přes MS TEAMS, i přesto je nutné se nejprve zaregistrovat. Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá a vyslechněte si neformálně studenty, kteří již u nás studují.

  Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 15. 1. 2022 a 19. 1. 2022

  Navštivte Den otevřených dveří LF

  Pokud přijdete na den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených studijních programech, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • 1. 1. 2022 – 30. 4. 2022

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená do 30. 4. 2022.

  E-přihláška

 • do 30. 4. 2021

  Přílohy e-přihlášky

  • Uchazeč o navazující magisterské studium musí do e-přihlášky naskenovat bakalářský diplom, jehož odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce do 30. 4. 2022.
  • Uchazeč, který ještě v době podání přihlášky nemá bakalářský diplom, dodá v listinné podobě potvrzení o studiu bakalářského oboru a odešle do 30. 4. 2022 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.
  • Uchazeč o program Intenzivní péče v kombinované formě navíc dodá v listinné podobě originál potvrzení od zaměstnavatele o délce praxe v oboru Intenzivní péče a odešle do 30. 4. 2022 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

  více informací o kombinované formě Intenzivní péče

 • druhá polovina května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V polovině května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium se skládají z testu znalostí bakalářského studia. K přijímacím zkouškám se připravíte dle tématických okruhů pro daný program/obor.
 • červen

  Termín přijímací zkoušky

  K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

  Termín:
  Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022.

  S sebou si vezmete:
  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku

  Uchazeči si k přijímací zkoušce mohou vytisknout také potvrzení o neexistenci příznaků COVID19 - ke stažení zde (případně vyplní tiskopis na místě). 

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • červen a červenec

  Zápis do studia

  Informace o zápisu do studia obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí. Zápis do studia proběhne v několika termínech:

  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Výsledky, průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů jsou průběžně aktualizovány po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů na LF MU 2021

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 20. 8. 2021.

Informace o odvolacím řízení proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info