Navazující magisterské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Máte-li zájem o navazující magisterské studium nabízíme Vám 4 studijní programy/obory. V rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si můžete vybrat obor Fyzioterapie. Dalšími nabízenými programy jsou Optometrie, program Intenzivní péče (také v kombinované formě) a program Výživa dospělých a dětí. V rámci mezifakultních studií je pro absolventy bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví akreditován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik. Po absolvování některého z těchto dvouletých studií získáte titul Mgr. (magistr). Vybavíme Vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste se po studiu stali odborníky ve své profesi, případně se mohli dále rozvíjet a pokračovat třeba ve vědecko-výzkumné kariéře. Věříme, že díky modernímu kampusu, stavbě simulačního centra, profesionálům na svém místě a krásnému studentskému městu Brnu, Vás studium uchvátí a bude Vás nadále bavit.

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech/oborech navazujícího magisterského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích a dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo nahlédněte přímo do některého ze studijních katalogů.

Katalog programů MUNI LF Studijní katalogy LF MU


Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty,
  RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz
 • Masarykova univerzita se rovněž snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„Znalosti, které studiem získáváte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat korekční pomůcky.“

Jan Novák
student Optometrie

„Vybavte se velkou dávkou trpělivosti a empatie. Vybrali jste si náročný, ale krásný studijní program. Být všeobecnou sestrou či bratrem není jen o píchání injekcí nebo odebírání krve, ale zejména o pomoci druhým lidem.“

Kamila Prášková
studentka Intenzivní péče
Přijímací řízení

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do navazujích magisterských studijních programů se bude konat v jednom termínu. Zkouška proběhne v odpoledních hodinách. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

24. června 2021

navazující magisterské studijní programy

Podmínky přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022 - AS LF MU 1.11.2020 Brožura Studuj na MUNI | MED 2020/2021


Bakalářský diplom:

V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenou bakalářskou státní zkoušku v příslušném programu/oboru.

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání (mimo Slovensko)

Ověrování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí, upravuje Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2019. Konkrétní informace o způsobu ověření předchozího studia obdrží uchazeči po úspěšném složení přijímacích zkoušek, přímo ze Zahraničního oddělení LF MU. Kontaktní osoba: Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz.


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • E-mail je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'. 
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 800 Kč. Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Zaplatit je možné bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Tyto údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbanking nebo poštovní poukázky.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek do 30. 4 daného roku. Uhradíte-li poplatek 30. 4. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 5. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v CZK! Více informací k platbě ze zahraničí zde.

 

Materiály k přijímací zkoušce


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška do navazujích magisterských studijních programů se bude konat v jednom termínu. Zkouška proběhne v odpoledních hodinách. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

24. června 2021

navazující magisterské studijní programy


Intenzivní péče v kombinované formě

Uchazeči se zájmem o navazující magisterský program Intenzivní péče mají možnost studia v kombinované formě za následujících podmínek:

 • Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelství nebo studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra nebo studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.
 • Získání odborné způsobilosti dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů, k výkonu povolání všeobecné sestry.
 • Výkon povolání v oboru Intenzivní péče minimálně 1 rok v rozsahu 1/2 stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin) za období 6 let do data přijímacího řízení, , tj. 2015–2021 nebo výkon povolání v oboru Intenzivní péče v minimálně 2 roky v rozsahu 1/5 stanovené týdenní pracovní doby (8 hodin týdně) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2015–2021.
 • Absolventi studia oboru Zdravotnický záchranář / Urgentná strarostlivosť anebo absolventi programu Zdravotnické záchranářství nesplňují podmínky pro podání přihlášky ke studiu Intenzivní péče.

Upozornění:

 • Uchazeč Intenzivní péče v kombinované formě musí do 30. 4. 2021 zaslat poštou originály úředně ověřené fotokopie bakalářského diplomu (obor Ošetřovatelství nebo Všeobecná sestra) a délku dosavadní praxe v oboru Intenzivní péče (formulář potvrzení od zaměstnavatele níže). Oba dokumenty uchazeč pošle na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Formulář potvrzení praxe od zaměstnavatele

Harmonogram
 • 7. 11. 2020

  Navštivte Open Day na LF MU

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Letos je pro vás připravena prohlídka kompletně online přes MS TEAMS, i přesto je nutné se nejprve zaregistrovat. Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá a vyslechněte si neformálně studenty, kteří již u nás studují.

  Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 16. 1. 2021 a 20. 1. 2021

  Navštivte Den otevřených dveří LF

  Pokud přijdete na den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených studijních programech, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • 1. 1. 2021 – 30. 4. 2021

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená do 30. 4. 2021.

  E-přihláška

 • do 30. 4. 2021

  Přílohy e-přihlášky

  • Uchazeč o navazující magisterské studium musí do e-přihlášky naskenovat bakalářský diplom, jehož odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce do 30. 4. 2021.
  • Uchazeč, který ještě v době podání přihlášky nemá bakalářský diplom, dodá v listinné podobě potvrzení o studiu bakalářského oboru a odešle do 30. 4. 2021 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.
  • Uchazeč o program Intenzivní péče v kombinované formě navíc dodá v listinné podobě originál potvrzení od zaměstnavatele o délce praxe v oboru Intenzivní péče a odešle do 30. 4. 2021 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

  více informací o kombinované formě Intenzivní péče

 • druhá polovina května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V polovině května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium se skládají z testu znalostí bakalářského studia. K přijímacím zkouškám se připravíte dle tématických okruhů pro daný program/obor.
 • červen 2021

  Termín přijímací zkoušky

  K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

  Termín:
  Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 24. června 2021.

  S sebou si vezmete:
  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku

  Uchazeči si k přijímací zkoušce mohou vytisknout také potvrzení o neexistenci příznaků COVID19 - ke stažení zde (případně vyplní tiskopis na místě). 

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • červen a červenec

  Zápis do studia

  Informace o zápisu do studia obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí. Zápis do studia proběhne v několika termínech:

  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Výsledky, průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů jsou průběžně aktualizovány po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na LF MU 2020 - obnova řízení srpen 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na LF MU 2020 - obnova řízení červenec 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na LF MU 2020

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 14. 8. 2020.

Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2020

Často se ptáte

1. Na jaké programy LF MU si můžu podat přihlášku?

Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog Nově otevíráme

Bakalářské studijní programy

 • Fyzioterapie
 • Dentální hygiena
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie
 • Ortoptika
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnické záchranářství
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Navazující magisterské programy

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče (i v kombinované formě)
 • Nutriční specialista
 • Optometrie

Podrobnější informace o studijních programech najdete v sekci Uchazeči.

2. Jak si podám elektronickou přihlášku na LF MU?

Přihlášky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se podávají elektronicky. Papírová forma přihlášky nebude akceptována!

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Založit přihlášku“, vyberte typ, formu studia, fakultu a potvrdíte tlačítkem „Vyhledat“. Z nabízených možností zvolíte požadovaný program. Pokud chcete přihlášku podat, klikněte na „Založit“. Budete ještě vyzváni k doplnění informací, potvrzení e-mailové adresy a k potvrzení podání přihlášky. Až po potvrzení je přihláška úspěšně podána.

Své podané přihlášky můžete editovat/upravovat opět na stránkách Přihláška ke studiu MU pod odkazem „Moje přihlášky“.

3. Jak zaplatím elektronickou přihlášku na LF MU?

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde najdete odkaz „Zaplatit přihlášku“, který Vás přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdíte odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatíte.

4. Chci studovat program XY, jaké předměty budu muset absolvovat a kdy/kde bude probíhat výuka?

Všechny důležité informace jako struktura fakulty, seznam vyučujících, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, důležité termíny v rámci semestru a předměty vyučované v jednotlivých programech najdete ve studijních katalozích na stránkách Lékařské fakulty (Studijní katalogy). Aktuální podrobnosti o místě výuky, rozvrhu, způsobu ukončení, cílů předmětu a další informace budou postupně aktualizovány pro každý semestr a k nalezení v informačním systému Katalog předmětů.

5. Jak se dozvím, kdy a kam se mám dostavit na přijímačky?

Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek Vám budou doručeny v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla v běhu přijímacího řízení 2019/2020 poslána poštou.

6. Bydlím jinde než na trvalé adrese / nebyla mi doručená pozvánka k přijímací zkoušce, můžu se i tak dostavit?

Samozřejmě, k přijímacím zkouškám je potřeba si přinést pozvánku s číslem své přihlášky (pokud máte založeno více přihlášek, potřebujete to číslo, pod kterým jste pozván(a) k přijímací zkoušce). Tyto informace jsou dostupné na stránkách Přihláška ke studiu MU, kde po přihlášení se do své přihlášky pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ jsou informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla poslána i poštou, kterou si můžete vytisknout a vzít s sebou na zkoušku.

7. Podal(a) jsem si přihlášku na dva programy, ale pozvánka mi přišla jenom jedna, proč?

Pokud máte založeno více přihlášek na magisterské nebo bakalářské programy, přijímací zkoušku píšete jenom jednou a teda i pozvánka k přijímací zkoušce je doručena jenom jedna. Získaný počet bodů je platný pro všechny založené přihlášky. Přijímací zkoušky píšete pod číslem přihlášky, s kterým Vám přišla pozvánka. Pokud máte přihlášku jak na magisterské, tak na bakalářské programy, píšete přijímací zkoušku dvakrát, pro magisterské programy zvlášť (pod jedním číslem přihlášky) a pro bakalářské zvlášť (pod druhým číslem přihlášky). Pozvánku s číslem přihlášky, pod kterým píšete přijímací zkoušku, najdete ve formátu .pdf po přihlášení do Moje přihlášky.

8. Kdy a kam mám přinést kopii maturitního vysvědčení?

Kopii maturitního vysvědčení k přijímacím zkouškám nenoste! Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (maturita v ČR anebo v SR) anebo její nostrifikaci (zahraniční studia mimo SR) po Vás bude požadována až při zápisu ke studiu.

9. Neodmaturoval(a) jsem v řádném termínu, mám náhradní termín v září, můžu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se sice bez maturitní zkoušky účastnit můžete, ale v případě přijetí je nutné mít složenou maturitní zkoušku k datu zápisu do studia, jinak není zápis ke studiu možný!

10. Nemůžu se zúčastnit přijímací zkoušky v termín kdy jsem pozván, můžu se dostavit v jiný termín?

Ne. Termíny jsou zveřejněny vždy k 1. 11. a tudíž jsou známy s dostatečným předstihem. Po odeslání pozvánky není možná změna termínu, ani se nevypisuje náhradní termín. Jediná výjimka je závažná zdravotní komplikace doložena dokladem od lékaře.

11. Jaké jsou podmínky přijetí bez přijímací zkoušky a kolik studentů se takhle přijme?

Maturita na území ČR, známkový průměr, žádost o prominutí …viz podmínky přijímacího řízení zde.

12. Nemůžu se zúčastnit zápisu do studia, bude vypsán náhradní termín?

Náhradní termín zápisu není standardně vypsán, ale můžete být zapsán(a) v zastoupení, tj. může ověřenou plnou mocí zplnomocnit svého zástupce k úkonům spojeným se zápisem do studia.

13. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, bude se posunovat hranice?

Standardně se hranice neposouvá, počet přijatých převyšuje kapacitu daného programu/oboru, již dopředu se počítá s tím, že se někteří studenti nezapíšou. V případě zápisu nízkého počtu uchazečů se hranice posunout může, děje se tak automaticky a pak jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů z přijímacích zkoušek, osloveni e-mailem, obdrží rozhodnutí o přijetí. Je bezpředmětné si posílat odvolání. Nutno vyčkat do zápisu.

14. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, jak si mám podat odvolání?

Odvolání si nepodávejte, pokud nemáte relevantní důvod! Pokud jste ve výsledkové listině pod čarou, není to důvod na odvolání! Řešením je počkat si, jestli se nebude posunovat hranice (viz bod 13), případně pokud jste nebyl(a) přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete si podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání (viz bod 15).

15. Jaké jsou podmínky přihlášení se k celoživotnímu vzdělávání?

Přihlášku si v termínu od 25. 6. do 10. 8. může podat ten, kdo nebyl přijat z kapacitních důvodů. Do CŽV jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejvíce bodů u přijímací zkoušky, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

16. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity ale dosáhl jsem minimálního počtu bodů, jaké mám možnosti přijetí?

Máte možnost počkat na posun hranice (viz bod 13), nebo si podat přihlášku na CŽV (viz bod 15).

17. Pokud studuji nějaký bakalářský program na LF MU, můžu přestoupit na LF MU na jiný program?

Ne, nemůžete. Přestup jako takový není možný bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předchozího studia předmětů, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU

18. Studuji Všeobecné lékařství na jiné univerzitě, můžu přestoupit na LF MU? Za jakých podmínek?

Ne. Je nutné založit si e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí viz bod 17.

19. Jsem cizinec, potřebuji doložit znalost češtiny do českého studia?

Ne, není třeba. Na Lékařské fakultě MU nevyžadujeme dokladovat úroveň znalosti českého jazyka, ale doporučujeme znalost na minimální úrovni B2.

20. Je možné si zařídit ubytování na kolejích v době přijímacích zkoušek?

Ano, v případě volné ubytovací kapacity, můžete být v době konání přijímacích zkoušek na LF MU ubytování na některé z kolejí. Ubytování je nutné si osobně sjednat přes Správu kolejí a menz MU na e-mailové adrese ubytovani@skm.muni.cz.