P-PooL

P-PooL (Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou) je speciální modul v rámci magisterského programu Všeobecného lékařství, který se od standardní podoby studia liší tím, že studenti jsou od 1. ročníku aktivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti (tj. vykonávají samostatnou exp. práci pod vedením školitelů na pracovištích LF MU) a absolvují rovněž teoretickou přípravu k vědecké práci (zastřešenou předmětem Vědecká příprava v rozsahu 8 semestrů).
P-PooL je výběrový (na základě dodatečného přijímacího řízení nad rámec přijetí do VL programu), přičemž vstup do programu je nabídnut nejlépe umístěným studentům u přijímací zkoušky nebo těm, kterým byla prominuta.

Komu je P-PooL určen?

Program P-PooL si klade z cíl být prestižním vysokoškolským programem a jako takový je určen nadstandardně nadaným a motivovaným studentům lékařství (max. 20 v daném ročníku), kteří jsou ochotni a schopni plnohodnotně studovat Všeobecné lékařství a přitom se intenzivně věnovat vědě a výzkumu. Je určen studentům, kteří se chtějí připravit na práci špičkových vědeckých pracovníků v oblasti biomedicíny i špičkových klinických lékařů nové generace, schopných dalšího postgraduálního vzdělávání v plném rozsahu klinických, teoretických oborů, základního výzkumu a bioinženýrství. Kritéria pro přijetí studentů do programu zohledňují nejen výsledky středoškolského studia a přijímacích zkoušek, ale zejména vlastní aktivity a zájem studentů (např. středoškolská odborná činnost, olympiády aj.). Nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Cíl a vize P-PooL

Cílem P-PooL je již na začátku studia podchytit motivované a nadané studenty se zájmem o širší pojetí studia medicíny a systematicky a individualizovaně se jim věnovat a takto vychovávat elitní skupinu lékařů s autentickou zkušeností s biomedicínským výzkumem („physician-scientist“) jako předpoklad kontinuálního personálního/vědeckého růstu LF MU, kvalitního klinického výzkumu v ČR (kde je – na rozdíl od základního výzkumu – role lékařů nezastupitelná) a kompetitivnost a prestiže LF MU jako silné vědecké instituce.

Jak probíhá studium v rámci P-PooL?

Od studentů v modulu P-PooL se očekává, že výsledky své výzkumné práce průběžně aktivně prezentují (na tuzemských i zahraničních vědeckých akcích a rovněž na půdě LF MU v rámci povinně SVOČ), publikují (ideálně jako první autoři práce s IF) a na závěr studia shrnou v závěrečné práci, kterou obhajují před komisí.

Co může absolvování P-PooL studentovi přinést?

Kromě subjektivního uspokojení z absolvování extrémně náročné formy studia, unikátní zkušenosti a nadstandardní metodologické expertízy je, v případě (spolu)autorství vědeckých publikací, takovýto absolvent v zcela bezprecedentním postavení na trhu práce jak v tuzemsku tak v zahraničí. Mimoto může navázat vědeckou prací v doktorském studiu v kterémkoliv vybraném programu na LF MU či jinde a dosáhnout titulu Ph.D. v relativně krátkém čase. Všichni absolventi P-Pool rovněž obdrží „diploma supplement“ s výčtem absolvovaných předmětů a kurzů v rámci P-PooL, dále „P-PooL certificate“ v angličtině popisující program a jeho náplň a otevřenou slovní referenci vyzdvihující kvality konkrétního absolventa pro účely žádosti o zaměstnání v tuzemsku či zahraničí. V neposlední řadě je nezanedbatelná i finanční podpora studentů P-PooL, pro něž jsou zavedeny speciální stipendijní programy.

Stipendium pro studenty P-PooL

Stipendium studentovi P-Pool náleží od konce 3. semestru v maximální částce 6000 Kč za semestr. Stipendium je navrhováno školitelem. Chcete-li se o stipendiích dozvědět více, podívejte se na Opatření děkana LF MU ke stipendiím.

Přihláška do P-PooL

Přihlášku podávají aktuálně oslovení uchazeči o studium do programu Všeobecné lékařství, kteří obdrželi e-mailem pozvánku.

Kapacita programu je max 20 účastníků a je i rozhodujícím faktorem pro přijetí do programu P-PooL.

Vyplněnou přihlášku, dle pokynů v ní uvedených, zašlete vedoucí studijního oddělení  paní RNDr. Ivaně Pánkové: pankova@med.muni.cz .

Přihláška do programu P-PooL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info