Kmenové zkoušky

Předpoklad přístupu ke kmenové zkoušce

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • Absolvování požadované praxe, dle vzdělávacího programu, doložení praxe z průkazu odbornosti,
 • Podání přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem zkoušky, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Termíny zkoušek pro rok 2024

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenovým zkouškám LF MU na rok 2024

Upozorňujeme na část znění zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§5a – Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

(1) Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Návrh termínů na příslušný rok a pro jednotlivé základní kmeny jsou plně v gesci jednotlivých lékařských fakult.

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení přihlášky ke kmenové zkoušce na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Termíny jaro 2024

Termíny konání

Termíny dodání

Chirurgický kmen 11.-15.3.2024 11.01.2024
Pediatrický kmen 18.3.-22.3. 2024 17.01.2024
Dermatovenerologický kmen 20.-21.3.2024 19.01.2024
Neurologický kmen 21.3.-22.3.2024 19.01.2024
Patologický kmen 09.04.2024 09.02.2024
Neurochirurgický kmen 09.04.2024 09.02.2024
Interní kmen 15.-19.4.2024 15.02.2024
Kardiochirugický kmen 16. - 17.4.2024 16.02.2024
Urologický kmen 16.-18.4.2024 16.02.2024
Gynekologicko-porodnický kmen 22.-23.4.2024 22.02.2024
Anesteziologický kmen 22. - 26. 4.2024 22.02.2024
Oftalmologický kmen 23.-24.4.2023 23.02.2024
Radiologický kmen 22. – 26.4.2024 22.02.2024
Otorinolaryngologický kmen 25.04.2024 23.02.2024
Ortopedický kmen 25.-26.4.2024 23.02.2024
Psychiatrický kmen 25.-26.4.2024 23.02.2024

Termíny červen 2024

Termíny konání

Termíny dodání

Psychiatrický kmen 3.-4.6.2024 04.04.2024
Anesteziologický kmen 3.-7.6.2024 04.04.2024
Kardiochirurgický kmen 4.-5.6.2024 05.04.2024
Oftalmologický kmen 4.-5.6.2024 05.04.2024
Gynekologicko-porodnický kmen 10.-11.6.2024 11.04.2024
Pediatrický kmen 10.-14.6.2024 11.04.2024
Chirurgický kmen 10.-14.6.2024 11.04.2024
Patologický kmen 11.06.2024 12.04.2024
Radiologický kmen 11.-13.6.2024 12.04.2024
Urologický kmen 12.06.2024 12.04.2024
Dermatovenerologický kmen 12.06.2024 12.04.2024
Otorinolaryngologický kmen 13.06.2024 12.04.2024
Interní kmen 17.-21.6.2024 18.04.2024
Neurologický kmen 21.06.2024 22.04.2024
Ortopedický kmen 21.06.2024 22.04.2024

Termíny podzim 2024

Termíny konání

Termíny dodání

Neurochirurgický kmen 17.09.2024 19.07.2024
Urologický kmen 17.-19.9.2024 19.07.2024
Interní kmen 23.-27.9.2024 25.07.2024
Neurologický kmen 3.-4.10.2024 02.08.2024
Dermatovenerologický kmen 3.-4.10.2024 02.08.2024
Gynekologicko-porodnický kmen 7.-8.10.2024 08.08.2024
Chirurgický kmen 7.-11.10.2024 08.08.2024
Pediatrický kmen 7.-11.10.2024 08.08.2024
Patologický kmen 15.10.2024 16.08.2024
Kardiochirurgický kmen 15.-16.10.2024 16.08.2024
Radiologický kmen 21.-25.10.2024 22.08.2024
Anesteziologický kmen 21.-25.10.2024 22.08.2024
Oftalmologický kmen 22.-23.10.2024 23.08.2024
Otorinolaryngologický kmen 24.10.2024 23.08.2024
Ortopedický kmen 24.-25.10.2024 23.08.2024
Psychiatrický kmen 30.-31.10.2024 30.08.2024

Přihláška ke kmenové zkoušce

Přihlášky ke kmenové zkoušce můžete dodat na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy nejpozději 60 dní před zvoleným termínem zkoušky, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

 • V případě doručení osobně je nutné odevzdat přihlášku se všemi přílohami na Podatelnu LF MU (přízemí LF MU) kde Vaši přihlášku zaevidují.
 • Doručení poštou - budeme evidovat datum razítka pošty, v případě sporného doručení před vypršením termínu po Vás můžeme vyžadovat podací lístek apod.

Přihláška k vyplnění z EZP

KMENOVÁ ZKOUŠKA

Průběh zkoušky po ukončení v základním kmeni

 • prokázání totožnosti uchazeče před zahájením zkoušky a to občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným dokladem např. povolení k trvalému pobytu  předložení originálu průkazu odbornosti a logbooku (logbook dokládají lékaři zařazení před 1.7.2017).
 • zkouška se skládá ze tří samostatných okruhů, není povolena náhradní otázka.
 • v případě neúspěšného složení jedné ze zvolených otázek lékař neuspěl v celkovém hodnocení kmenové zkoušky.
 • zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je hodnocena výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

 • Úspěšně složená zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni, je předpokladem přístupu k atestační zkoušce.

Zkušební okruhy

Zkušební okruhy pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZ ČR nejpozději do 31.prosince.

Zkušební okruhy k ukončení základního kmene

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
 • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč
 • Úhrada poplatku za kmenovou zkoušku musí proběhnout na základě vytvoření objednávky, kdy obdržíte variabilní symbol, na základě kterého uhradíte nejpozději 3 dny před plánovaným termínem zkoušky svůj poplatek. Jiná úhrada poplatku není akceptovatelná a nemusíte být připuštěni ke zkoušce. Níže naleznete odkazy do obchodního centra u jednotlivých plateb.

   

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena, případně uhradí na jiný účet MU).

Přihlášený lékař musí v těchto výjimečných případech podat žádost na oddělení Specializačního vzdělávání lékařů, aby mu byl přeplatek vrácen.

Zkouška po kmeni - I. opakování 

3.500 Kč

Zkouška po kmeni - II. opakování 

5.000 Kč

Zkouška po kmeni - III. opakování

5.000 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info