Zařazení do oboru a vzdělávací programy

Zařazení do oboru

Podání žádosti o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání

1. Žadatel/ka musí podat písemnou žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Formulář žádosti vyplní žadatel v elektronické podobě do webové aplikace „evidence zdravotnických pracovníků“, poté vytiskne, podepíše a včetně příloh:

 • zašle na LF MU Brno, Odd. specializačního vzdělávání, Kamenice 5, 625 00 Brno,
 • přinese osobně na podatelnu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, kde žádost zaevidují. 

  Důležité: Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

2. Povinné přílohy žádosti

Lékaři a zubní lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru Specializačního vzdělávání a o vystavení průkazu odbornosti (dosud neregistrovaní absolventi lékařských fakult) dokládají:

 • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu; nebo kopii diplomu i IS MU s ověřovací doložkou,
 • kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu.

Lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru Specializačního vzdělávání opětovně (průkaz odbornosti - index již vlastní):

 • průkaz odbornosti.

Lékaři a zubní lékaři, kteří vystudovali mimo ČR:

 • úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu, kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu a kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře na území ČR.

Od doručení kompletní písemné žádosti na Specializační odd. LF MU Brno a při splnění výše stanovených podmínek bude žadatel zařazen do požadovaného základního oboru Specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů. Žadateli bude posláno na kontaktní adresu Oznámení o zařazení do oboru a průkaz odbornosti (zdarma), do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru.

V případě, že písemná žádost uchazeče nesplňuje podmínky pro zařazení do oboru Specializačního vzdělávání bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti, kde bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

V případě, že uchazeč nedostatky neodstraní v určené lhůtě, žádost se bezodkladně postoupí se spisovou dokumentací MZ ČR, které rozhodne o nezařazení uchazeče do specializačního vzdělávání.

Zařazení do základního oboru SVL: LF MU nevybírá žádné poplatky. Průkaz odbornosti dostanete zdarma po zařazení, logbooky byly zrušeny.

Zařazení do druhého oboru, který má shodný základní kmen může proběhnout dle platných podmínek:

 • po vydání certifikátu pro lékaře zařazené do 30.6.2017,
 • po úspěšném absolvování kmenové zkoušky u lékařů zařazených od 1.7.2017.

Absolvent má možnost v rámci specializačního vzdělávání podat písemnou žádost o:

a) zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání,

b) změnu zařazení do oboru specializačního vzdělávání,

c) zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání,

FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST ZMĚNU A ZRUŠENÍ OBORU V EZP:

Žádost zařazení do oboru

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu podává pouze lékař, který je zařazen před novelizací zákona tedy do 30.6.2017.

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 • kopii průkazu odbornosti - se záznamy o absolvované praxi, povinném kurzu, testu.
 • kopie logbooku - záznamy o absolvovaných výkonech a úvodních stránek s přehledem praxe. Potvrzení o praxi a výkonech musí být doplněno podpisy a razítky školitelů ev. zaměstnavatelů.
 • doklad/potvrzení o provedeném testu, pokud je součástí vzdělávacího programu v daném oboru.
 • kopii potvrzení o absolvování povinných kurzů nebo testů.
 • kopie průkazu totožnosti.
 • kopie oddacího listu, pokud je relevantní.

Žádost na vydání certifikátu základního kmene formulář EZP:

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o započtení praxe při čerpání MD

Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo.

 • Započet praxe provede LF, u níž je lékař evidován, na základě žádosti

 • Žádost vyplňte, vytiskněte, podepište, opatřete kolkem a včetně příloh doložte na Oddělení specializačního vzdělávání

  - povinné přílohy jsou:

  • kolek v hodnotě 500,- Kč,

  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,

  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),

  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán),

  • průkaz totožnosti - neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele),

  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) - neověřená kopie,

  • kopie rodného listu dítěte,

  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...).

Žádost o započtení odborné praxe při přestupu z VP starších do VP nových

Žádost o započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005-2015 do VP 2018-2020

Posouzení dosavadní specializační přípravy provádí příslušné pedagogické pracoviště IPVZ a
návrh rozhodnutí rovněž vyhotoví IPVZ. Kontrolu návrhu rozhodnutí a jeho schválení
provádí odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.
Pokud máte zájem o provedení předmětného zápočtu části specializačního vzdělávání,
podávejte příslušnou žádost na tiskopise 16b) a po zaplacení poplatku ve výši 550,- Kč jej
zašlete spolu s podklady o dosud absolvované části specializačního vzdělávání na adresu:

IPVZ

sekretariát náměstka pro vzdělávání
Ruská 85
100 05 Praha 10

Uznání praxe na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

V žádosti je nutné vyplnit dle kterého VP se lékař vzdělává – rok, a přesné časové období, které chce započítat.

Přílohy k žádosti:

 • logbook s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou chce lékař započítat, prostou kopii,
 • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe (část započtena),
 • kopii potvrzení o délce a obsahu absolvované praxe s razítkem a podpisem školitele,
 • v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, také prostou kopii,
 • doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

Na žádost lékař nalepí kolek v hodnotě 500,- Kč a zašle na adresu MZČR, MZČR má na vyřízení žádosti 90 dnů dle zákona č. 95/2004 Sb.

Formuláře žádostí jsou odlišné pro lékaře a zubní lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017 (formulář A), pro lékaře a zubní lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017 (formulář B), pro lékaře zařazené do nástavbového oboru do 30. 6. 2017 (formulář C) a pro lékaře a zubní lékaře zařazené do nástavbového oboru od 1.7.2017 (Formulář D). Formulář zvolte podle data zařazení do oboru, do kterého chcete odbornou praxi započíst, případně do nástavbového oboru.

Vzdělávací programy

Základní kmen (dříve společný základ) - stanoví absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní změnu specializace event. získání dalších specializací se shodným základním kmenem. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci s různým základním kmenem. Výcvik v základním kmeni dosud trvá 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem. Poté absolvent obdrží certifikát opravňující k výkonu některých činností bez odborného dohledu. Podle připravovaných vzdělávacích programů bude kmen trvat 30 měsíců a bude ukončen zkouškou, po jejím úspěšném složení obdrží lékař certifikát.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na vzdělávání v základním kmeni, přičemž délka vlastního specializovaného výcviku se pohybuje v rozmezí 12-60 měsíců podle dosud vydaných vzdělávacích programů. Podle připravovaných vzdělávacích programů se bude délka vlastního specializovaného výcviku pohybovat v rozmezí 12-48 měsíců. Minimální délka vlastního specializovaného výcviku je vždy uvedena ve vzdělávacím programu. Průběh výcviku, jak v základním kmeni, tak ve vlastním specializovaném výcviku musí být řádně dokumentován.

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy v základních kmenech lékařů:

 

Vzdělávací programy ve vlastním specializovaném výcviku zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví v ČR ve svém Věstníku:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info