Akademický senát

Aktuálně

Příští zasedání 24. března 2020


Program zasedání 28. ledna 2020

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Zřízení Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie
  3. Zřízení Ústavu lékařské genetiky
  4. Změna Organizační struktury LF MU
  5. Schválení návrhu na jmenování členů Disciplinární komise LF MU
  6. Zpráva děkana
  7. Zpráva o činnosti SKAS LF MU
  8. Různé

Přijatá usnesení 

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje návrh na zřízení společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno – Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie, a to ke dni 1. 7. 2020.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje návrh na zřízení Ústavu lékařské genetiky, a to ke dni 1. 7. 2020.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) s účinností ke dni 1. 7. 2020 schvaluje návrh změny Organizační struktury Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s čl. 4 odst. 2 Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje návrh na jmenování Bc. Dominiky Čekanové; doc. PharmDr. Jana Juřici, Ph.D.; Mgr. Bc. Michala Koščíka, Ph.D.; Barbory Nebenführové; MUDr. Lukáše Opatřila a doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D. členy Disciplinární komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.