Akademický senát

Aktuálně

Program zasedání 26. května 2020

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Informace o vyhlášení voleb do AS LF
  3. Složení Volební a mandátové komise AS LF
  4. Volba předsedy Volební a mandátové komise AS LF
  5. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2019
  6. Návrh vzniku studijního programu Veřejné zdravotnictví
  7. Zpráva děkana
  8. Zpráva o zapojení studentů LF MU do řešení epidemiologické krize
  9. Různé

Přijatá usnesení

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2019.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem vzniku studijního programu Veřejné zdravotnictví (typ magisterský, forma prezenční a kombinovaná) a doporučuje jej Vědecké radě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ke schválení.

Akademický senát zvolil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v tajném hlasování Veroniku Koňaříkovou předsedkyní Volební a mandátové komise AS LF MU.

Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedkyně Volební a mandátové komise AS LF MU s členstvím MUDr. Lukáše Opatřila ve Volební a mandátové komisi AS LF MU.