prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

profesorka – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2504
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Vzdělání: Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně, Lerchova 63 - maturita 1970 Lékařská fakulta UJEP v Brně - promoce 1976 I. atestace z vnitřního lékařství - 1980 Atestace z oboru TRN (tuberkulóza a respirační nemoci) - 1983 Atestace z oboru Klinická onkologie - 2003 Atestace z oboru Paliativní medicína - 2012 Vědecké a pedagogické hodnosti: CSc. - 1993, LF MU Brno Docentka – 2000, LF MU Brno Profesorka – jmenována v dubnu 2007
Přehled zaměstnání
  • 1999 – dosud - přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno, Bohunice 1976 - 1980 - sekundární lékař na interním odd. v Tišnově, neurologickém odd. v Tišnově, v nem. TRN v Babicích, na chirurgickém odd. v Ivančicích, na interním odd. v Ivančicích (dle potřeb tehdejšího OÚNZ Brno - venkov) 1980 - 1983 - sekundární lékařka v Nemocnici TRN v Babicích nad Svitavou 1983 - 1985 - ordinářka pro bronchologii v Nemocnici TRN v Babicích nad Svitavou 1985 - 1990 - zástupkyně primáře v Nemocnici TRN v Babicích nad Svitavou 1991 - 1999 - odborný konzultant Okresního úřadu Brno - venkov pro obor tuberkulóza a respirační nemoci. 1991 - 1998 - primářka Nemocnice TRN a od roku 1992 i oddělení paliativní péče, Babice nad Svitavou, NsP Brno - venkov
Pedagogická činnost
  • Pedagogická činnost: 1993 - 1996 – neplacený úvazek na Lékařské fakultě MU v Brně (výuka onkologie, výuka vnitřního lékařství - plicní komplikace u imunokompromitovaných nemocných) 1/1996 - 6/1999 - úvazek 0.1 (výuka onkologie), od 1.9.1999 – dosud - úvazek 1.0 (výuka vnitřního lékařství – pneumologie, výuka onkologie) Od roku 1989 - pravidelná přednášející IPVZP a NCO v Brně v rámci onkologického PSS a dalších vzdělávacích akcí s onkologickou, pneumologickou a bronchologickou tématikou Od roku 2001 – dosud pravidelná přednášející v předatestačním kurzu z Vnitřního lékařství Školitelka studentů PGS: 8 titul PhD zatím obhájilo (MUDr. Pavel Matuška – 2006, MUDr. Lenka Babičková – 2008, MUDr. Bohdan Kadlec – 2013, MUDr. Pavel Turčáni – 2014, MUDr. Petr Illa – 2014, MUDr. Gustav Ondrejka - 2016, Mgr. Petra Žurková - 2016, MUDr. Martina Doubková - 2016)
Vědeckovýzkumná činnost
  • Publikační činnost Spoluřešitelka 6 grantů MZ ČR. První autorka nebo spoluautorka 251 abstrakt v suplementech českých a zahraničních časopisů. První autorka nebo spoluautorka 104 přehledivých prací v českých a zahraničních časopisech. První autorka nebo spoluautorka 117 původních prací v českých a zahraničních časopisech. První autorka nebo spoluautorka 4 monografií, První autorka nebo spoluautorka 65 kapitol v monografiích. Uznání vědeckou komunitou 1996 - dosud - členka redakční rady časopisu Studia pneumologica et phtiseologica 2010 – dosud – členka redakční rady časopisu Klinická onkologie 1998 - dosud - členka výboru České pneumologické a ftizelogické společnosti ČLS JEP, od roku 2010 pokladník 2009 – dosud místopředsedkyně výboru Společnost paliativní medicíny ČLS JEP 2000 – dosud – členka atestační komise kvalifikační atestace oboru Tuberkulóza a respirační nemoci 2000 – dosud – členka komise pro SZZ z Vnitřního lékařství 2001 – dosud – členka Oborové rady LF MU pro PGS v onkologii 2005 – dosud – členka Oborové rady LF MU pro PGS ve Vnitřním lékařství 2003 – dosud - členka Vědecké rady LF MU 2003 – 2006 – členka Onkologické komise –OK 3 – IGA MZ ČR 2004 – dosud místopředsedkyně Pneumoonkologické sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti a České onkologické společnosti 2005 – 2015 – členka-Akreditační komise MZ ČR oboru Pneumologie a ftizeologie 2009 – dosud - členka akreditační komise MZ ČR oboru Paliativní medicína a léčba bolesti Oponentka disertačních prací Opakovaně oponentka grantů IGA MZ ČR, GAČR, AZV 2008-2012 Národní delegátka České republiky v ERS (European Respiratory Society) Recenzentka monografií a skript Opakovaně recenzentka článků v domácích a zahraničních časopisech Opakovaně předsednictví odborných sekcí na kongresech v České republice, na Slovensku a i na mezinárodních kongresech (ERS, IASLC, CELCC). Opakovaně v organizačních a programových výborech kongresů v České republice a na Slovensku a na mezinárodních kongresech. Opakovaně organizátorka nebo spoluorganizátora kongresů v České republice a na Slovensku, Vyznamenání: 2002 – Medaile ČLS JEP 2002 – Čestné členství Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2004 – Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti Oceněné práce: „2nd best submitted abstract selected by the scientific committee“: J. Skřičková, J. Vorlíček, J. Mayer: Pulmonary infiltrates aetiology in leukemic patients with fever. 2nd International Symposium on Febrile Neutropenia, Brussels, Belgium, December 14-16, 1995 „Nejlepší publikace v oboru pneumologie v roce 1999“: Využití bronchoalveolární laváže v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných (Klinická mikrobiologie) – uděleno v roce 2000 „The Best poster from Eastern and Central European Countries Award“: J. Skřičková, J. Mayer, J. Vorlíček, Z. Merta: Pulmonary infections in leukemic patients. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Italy, Firenze, 30.8.- 3.9.2000 „3. místo za publikaci v oblasti pneumologie v roce 2001“: . J. Skřičková, S. Špelda, J. Kaplanová: The Limits of Surgical Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. Acta Medica Austriaca, 28, 2001, 2, 43-46. ISSN 0303-8173 – uděleno v roce 2002 „Cena rektora za vynikající tvůrčí čin“ v roce 2004 za knihu P. Ševčík, J. Skřičková, V. Šrámek: Záněty plic v intenzivní medicíně. Galen, Praha, 2004 – uděleno v roce 2005 „1. místo v soutěži o nejlepší monografii z oblasti pneumologie“ v roce 2004 za knihu P. Ševčík, J. Skřičková, V. Šrámek: Záněty plic v intenzivní medicíně. Galen, Praha, 2004 – uděleno v roce 2005 3. místo v soutěži o nejlepší původní práci z oblasti pneumologie v roce 2005 (uděleno v prosinci 2006). Práce: Matuška P., Pilařová O., Merta Z., Skřičková J.: Prediktivní faktory selhání neiinvazivní ventilace pozitivním tlakem (NPPV) u pacientů s akutním respiračním selháním (ARF) při exacerbaci CHOPN. Anest. Intenziv. Med., 16, 2005, č. 6, 291-295 (ISSN 1214-2158) Autorka kapitol v knize, která získala ocenění za nejlepší monografii ČSFS v roce 2010 Nádory plic a průdušek (249-282) a Onemocnění mediastina (321-338). In: V. Kolek a V. Kašák: Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi. 1. vydání, Maxdor, Praha, 2010, 423 s., ISBN 978-80-7345-220-9 Autorka kapitol v knize Pneumologie (Maxdorf, 2011), která získala cenu České internistické společností a první cenu ČLS JEP a ČPFS za nejlepší odbornou publikaci v roce 2011. První autorka knihy Základy moderní pneumoonkolgoie, která získala cenu ČOS za nejlepší knižní publikaci v roce 2012.
Akademické stáže
  • Zahraniční stáže: 1997 - 2-měsíční studijní pobyt - Velká Británie - onkologie (včetně paliativní léčby), Bristol (Oncology Centre), - pneumologie, Londýn - Hammersmith Hospital, Respiratory Department 2002 – 2-měsíční studijní pobyt – USA, Texas, Dallas Parkland Memorial Hospital, Southwestern Medical Center University of Texas, Pulmonary Medicine and Critical Care (plicní lékařství a intenzívní péče), pneumoonkologie, paliativní medicína
Ocenění vědeckou komunitou
  • Uznání vědeckou komunitou 1996 - dosud - členka redakční rady časopisu Studia pneumologica et phtiseologica 2010 – dosud – členka redakční rady časopisu Klinická onkologie 1998 - dosud - členka výboru České pneumologické a ftizelogické společnosti ČLS JEP 2009 – dosud místopředsedkyně výboru Společnost paliativní medicíny ČLS JEP 2000 – dosud – členka atestační komise kvalifikační atestace oboru Tuberkulóza a respirační nemoci 2000 – dosud – členka komise pro SZZ z Vnitřního lékařství 2001 – dosud – členka Oborové rady LF MU pro PGS v onkologii 2005 – dosud – členka Oborové rady LF MU pro PGS ve Vnitřním lékařství 2003 – dosud - členka Vědecké rady LF MU 2003 – 2006 – členka Onkologické komise –OK 3 – IGA MZ ČR 2004 – dosud místropředsedkyně Pneumoonkologické sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti a České onkologické společnosti 2005 – jmenována členkou Akreditační komise MZ ČR oboru Pneumologie a ftizeologie 2009 – jmenována členkou akreditační komise MZ ČR oboru Paliativní medicína a léčba bolesti Oponentka disertačních prací Opakovaně oponentka grantů IGA MZ ČR a GARD 2008-2012 Národní delegátka České republiky v ERS (European Respiratory Society) Recenzentka monografií a skript Opakovaně recenzentka článků v domácích a zahraničních časopisech Opakovaně předsednictví odborných sekcí na kongresech v České republice, na Slovensku a i na mezinárodních kongresech. Opakovaně v organizačních a programových výborech kongresů v České republice a na Slovensku a na mezinárodním kongresu CELCC (Central European Lung Cancer Conference), opakovaně organizátorka nebo spoluorganizátora kongresů v České republice a na Slovensku, 2x organizátorka sekce „Infekční komplikace na JIP“v rámci kongresu ERS (European Respiratory Society) 2002 – Medaile ČLS JEP 2002 – Čestné členství Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2004 – Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti Oceněné práce: „2nd best submitted abstract selected by the scientific committee“: J. Skřičková, J. Vorlíček, J. Mayer: Pulmonary infiltrates aetiology in leukemic patients with fever. 2nd International Symposium on Febrile Neutropenia, Brussels, Belgium, December 14-16, 1995 „Nejlepší publikace v oboru pneumologie v roce 1999“: Využití bronchoalveolární laváže v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných (Klinická mikrobiologie) – uděleno v roce 2000 „The Best poster from Eastern and Central European Countries Award“: J. Skřičková, J. Mayer, J. Vorlíček, Z. Merta: Pulmonary infections in leukemic patients. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Italy, Firenze, 30.8.- 3.9.2000 „3. místo za publikaci v oblasti pneumologie v roce 2001“: . J. Skřičková, S. Špelda, J. Kaplanová: The Limits of Surgical Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. Acta Medica Austriaca, 28, 2001, 2, 43-46. ISSN 0303-8173 – uděleno v roce 2002 „Cena rektora za vynikající tvůrčí čin“ v roce 2004 za knihu P. Ševčík, J. Skřičková, V. Šrámek: Záněty plic v intenzivní medicíně. Galen, Praha, 2004 – uděleno v roce 2005 „1. místo v soutěži o nejlepší monografii z oblasti pneumologie“ v roce 2004 za knihu P. Ševčík, J. Skřičková, V. Šrámek: Záněty plic v intenzivní medicíně. Galen, Praha, 2004 – uděleno v roce 2005 3. místo v soutěži o nejlepší původní práci z oblasti pneumologie v roce 2005 (uděleno v prosinci 2006). Práce: Matuška P., Pilařová O., Merta Z., Skřičková J.: Prediktivní faktory selhání neiinvazivní ventilace pozitivním tlakem (NPPV) u pacientů s akutním respiračním selháním (ARF) při exacerbaci CHOPN. Anest. Intenziv. Med., 16, 2005, č. 6, 291-295 (ISSN 1214-2158) Autorka kapitol v knize, která získala ocenění za nejlepší monografii ČSFS v roce 2010 Nádory plic a průdušek (249-282) a Onemocnění mediastina (321-338). In: V. Kolek a V. Kašák: Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi. 1. vydání, Maxdor, Praha, 2010, 423 s., ISBN 978-80-7345-220-9 Autorka kapitol v knize Pneumologie (Maxdorf, 2011), která získala cenu České internistické společností a první cenu ČLS JEP a ČPFS za nejlepší odbornou publikaci v roce 2011. První autorka knihy Základy moderní pneumoonkolgoie, která získala cenu ČOS a ČPFS za nejlepší knižní publikaci v roce 2012.

6. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info