prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace


kancelář: bud. K2/233
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4576
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Pracoviště
 • Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU
  Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1965 promoce, Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta UJEP, Brno (nyní Masarykova universita)
  1977 kandidátka věd, (CSc.) v oboru Normální a patologická fyziologie
  1990 doktorka věd (DrSc.)
  1990 docentura
  1997 profesura
Přehled zaměstnání
 • 1965 – 1977: asistentka, odborná asistentka, Fyziologický ústav, Lékařská fakulta UJEP
 • 1977 – 1978: vědecká pracovnice, Ústav tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta UJEP
 • 1978 – 1986: vědecká pracovnice, III. interní klinika, Lékařská fakulta UJEP
 • 1986 – 1990: samostatná vědecká pracovnice, III. interní klinika LF UJEP
 • 1990 – 1996: docentka, Ústav patologické fyziologie, LF MU
 • 1996 – 2007: přednosta, profesorka, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
 • 2007– 2022: profesorka, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
 • 2005 – 2012: přednostka, profesorka, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU
 • 2012 – 2022: profesorka, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU
 • 2022: jmenování emeritní profesorkou LF MU
Pedagogická činnost
 • fyziologie
 • vnitřní lékařství
 • tělovýchovné lékařství
 • patologická fyziologie
 • funkční diagnostika kardiovaskulárních a respiračních chorob
 • fyzioterapie
Vědeckovýzkumná činnost
 • viz publikační činnost IS, řešení projektů a grantů národních a mezinárodních IS dosud
 • Regulace dýchání v experimentu na zvířeti, 1977 kand. disert. práce: Mechanizmy splanchnických ventilačních reflexů. Regulace průtoku krve předloktím: studie 1967, 1984-98. Otázky regulace krevního tlaku u zvířat v experimentu, u pacientů s esenciální hypertenzí, u pracovníků v lesním hospodářství. Regulace dýchání u člověka za některých patologických stavů: habilit. práce 1990 Respirační variabilita u člověka, dokt. dis. práce 1990 Nervová regulace dýchání u zdravého člověka a u některých vybraných patol. stavů. Současná věd. problematika- patogenéza a léčba esenciální hypertenze, chronobiologie krevního tlaku, srdeční frekvence, publikovala několik kapitol v monografiích. Halberg F., Kenner T., Fišer B., Siegelová J.: Chronobiology and non-invasive methods in cardiology. Brno, 1999, 61-65. Placheta Z., Siegelová J., Štejfa M. a spol.: Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Praha, Grada (ISBN 80-7169-271-9), spolueditor dalších monografií 2003, 2004, 2006,2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, organizátor mezinárodních symposií v Brně každý rok od roku 1992 dosud. Publ. Celkem 751 původních vědeckých prací, sdělení a abstrakt v našem i zahraničním tisku. V posledních 25 letech se zabývala rehabilitací pacientů s kardiálním onemocněním, s obezitou a diabetem mellitem
 • Mezinárodní projekty:
 • BIOCOS - Halberg Chronobiology Center, University of Minnesota, USA 1996 - dosud
 • Artemis, MEZINÁRODNÍ REGISTR PRO AMBULANTNÍ MĚŘENÍ TLAKU: PROJEKT DÁLKOVÉHO MONITOROVÁNÍ HYPERTENZE A CARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA - Profesor Parati, Miláno Itálie, ISH 2010 - dosud
Akademické stáže
 • 1967 – 1968: Německo – Univerzita Tübingen
 • 1993, 1994, 1996, 2002, 2004, 2006, 2016: Rakousko – Univerzita Štýrský Hradec, Rakousko
 • 1992, 1994, 1995, 2003, 2006, 2008: Francie – Lékařská fakulta Lariboisiere, Paříž, Francie
 • 2002, 2003, 2006, 2007, 2008: Universita Dijon, Paříž, Francie
 • 1995, 1998, 2001, 2009: USA, Universita v Minnesotě
 • 2006: Japonsko
 • 2010: Kanada
Univerzitní aktivity
 • 1997-2000: členka Vědecké rady PdF MU
 • 2000-2004:členka Vědecké rady MU
 • 2002-dosud: členka Vědecké rady FSpS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 1971 Association des physiologistes, Francie
 • 1976 Societas Europ.Respir.
 • 1994 New York Academy of Sciences
 • 1996 International Society of Hypertension
 • 1996 European Society of Hypertension
 • 1996 European Cardialogical Society
 • celá řada odborných společností České lékařské společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2005 – 2014 jmenována členkou akreditační komise pro rehabilitační lékařství MZČR
 • 2002: Pamětní medaile České lékařské společnosti
 • 2002: Pamětní medaile Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 2012: Pamětní medaile Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 2022: Čestné členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené Českou rehabilitační společností
Vybrané publikace
 • CORNELISSEN, Germaine, Yoshihiko WATANABE, Larry A. BEATY, Chase TURNER, Robert SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Tamara BREUS, Denis GUBIN, Abdullah AL-ABDULGADER, Rollin MCCRATY a Kuniaki OTSUKA. As-One-Goes Blood Pressure and Heart Rate Monitoring: A Chronobiology Approach with Applications in Clinical Practice and Basic Science. Cardiology & Vascular Research. SciVisions Publishers, 2021, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 2639-8486. URL info
 • CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020, 120 s. ISBN 978-80-210-9715-5. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, Alena HAVELKOVÁ, Mário VANÁT, R. B. SINGH a Germain CORNELISSEN. Best Time of Exercise According to Circadian Rhythm. In Germain Cornelissen, Jarmila Siegelová, Petr Dobšák. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020, s. 49-77. ISBN 978-80-210-9715-5. URL info
 • GERMAINE, Cornelissen, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Lerry A BEATY, Raj K SINGH, Ranjana SINGH, Ram B SINGH, Alain DELCOURT, Lyazzat GUMAROVA, Denis GUBIN, Chen-Huan CHEN a Kuniaki OTSUKA. Chronobiologically interpreted ambulatory blood pressure monitoring: past, present, and future. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-62. ISSN 0929-1016. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09291016.2018.1491193. URL info
 • CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. In Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019, s. 1-121. ISBN 978-80-210-9442-0. URL info
 • CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019, 121 s. ISBN 978-80-210-9442-0. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019. info
 • DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019. info
 • DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019. info
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN s.r.o., 2018, roč. 4, č. 2, s. 7-10. ISSN 2336-520X. info
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pa­cientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S38. URL info
 • CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. First edition. Brno: Masaryk University, 2018, 182 s. ISBN 978-80-210-9109-2. URL info
 • CORNELISSEN, Germaine, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, A.Chase TURNER, Larry BEATY a Otsuka KUNIAKI. Importance of chronobiology protocols in chronomedicine. In S.M. Chibisov, S.I. Rapoport, M.L. Blagonravov. Chronobiologija i chronomedicina. Moskva: RUDN, 2018, s. 473-500. ISBN 978-5-209-08567-6. info
 • CORNELISSEN, Germaine, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, A. C. TURNER, L. BEATY a K. OTSUKA. Importance of chronotherapy protocols in chronomedicine. In Chibisov S. M. , Rapoport S. I,. Blagonravov M. L . Chronobiologiya i Chronomeditsina: monografiya. Moskva: People’s Friendship University of Russia, 2018, s. 473-500. ISBN 978-5-209-08567-6. URL info
 • CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018, 182 s. ISBN 978-80-210-9109-2. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. IX. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2018. info
 • VÍTKOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI a Petr DOBŠÁK. Home-based Training using Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) in Patients on CAPD. In The 56th Annual Meeting of the Japanese Society of Artificial Organs. 2018. ISSN 0300-0818. info
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S45"-"S49", 5 s. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017S45. info
 • CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 156 s. ISBN 978-80-210-8794-1. info
 • CORNÉLISSEN, G., Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2017. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2017. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8794-1. info
 • CORNELISSEN, Germaine, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Kuniaki OTSUKA, Yoshihiko WATANABE, R.K. SINGH, Ranjana SINGH, R.B. SINGH, Brigitte KENNER a Thomas KENNER. Obituary: Dr. Othild Schwartzkopff: 18 May 1922 – 23 May 2017. New York: Nova Science Publishers, 2017, s. 173-175. ISSN 1556-4002. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. VIII. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2017. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ a Petr DOBŠÁK. Seven-day/24-h ambulatory blood pressure monitoring: night-time blood pressure and dipping status. Journal of Hypertension. Philadelphia: William and Wilkins, 2016, roč. 34, č. 4, s. 807. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/HJH.0000000000000863. URL info
 • CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Kuniaki OTSUKA. Editorial: Circadian Disruption of the Blood Pressure Rhythm as Predictor of Adverse Cardiovascular Outcome and Overall Mortality. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2016, roč. 8, č. 1, s. 5-10. ISSN 1556-4002. info
 • CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ a Jiří DUŠEK. Changes with Age in the Time Structure of Blood Pressure. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers Inc, 2016, roč. 8, č. 2, s. 141-156. ISSN 1556-4002. info
 • OMBONI, Stefano, Dagnovar ARISTIZABAL, Alejandro De la SIERRA, Eamon DOLAN, Geoffrey HEAD, Thomas KAHAN, Ilkka KANTOLA, Kazuomi KARIO, Kalina KAWECKA-JASZCZ, Leoné MALAN, Krzysztof NARKIEWICZ, José A. OCTAVIO, Takayoshi OHKUBO, Paolo PALATINI, Jarmila SIEGELOVÁ, Eglé SILVA, George STERGIOU, Yuqing ZHANG, Giuseppe MANCIA a Gianfranco PARATI. Hypertension types defined by clinic and ambulatory blood pressure in 14143 patients referred to hypertension clinics worldwide. Data from the ARTEMIS study. Journal of Hypertension. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2016, roč. 34, č. 11, s. 2187-2198. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/HJH.0000000000001074. info
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Význam tlakové mapy (pressure mapping system) pro pacienty s mobilitou na vozíku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S15"-"S19", 5 s. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2016S15. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2016 - Mezinárodní kongres s videopřenosem. 2016. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Mezinárodní workshop V 2016 s videokonferencí. 2016. URL info
 • KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. First edition. Brno: Masaryk University, 2016, 145 s. ISBN 978-80-210-8391-2. URL info
 • KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 145 s. ISBN 978-80-210-8391-2. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiri DUSEK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Germaine CORNÉLISSEN. Seven-day/24-hour ambulatory blood pressure monitoring in patients after myocardial infarction in the Czech Republic. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2016, roč. 8, č. 2, s. 157-170. ISSN 1556-4002. info
 • DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Pavel HOMOLKA. VII. Dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. 2016. info
 • VYMAZALOVÁ, Lucie a Leona MÍFKOVÁ. 4.1.10 FYZIO/10 - Kardiovaskulární rehabilitace. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči online (eds. FORÝTKOVÁ, L., A. BOUREK, J. SIEGELOVÁ). 2016. ISSN 2336-4580. URL info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. VII. DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016. info
 • CORNELISSEN, Germaine, Cathy Lee GIERKE, Yoshihiko WATANABE, Larry A. BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Alain DELCOURT, Christian DERUYCK, Ram B. SINGH, Miguel A. REVILLA a Kuniaki OTSUKA. Ambulatory Blood Pressure Monitoring for Clinical Applications and Basic Science. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2015, roč. 7, č. 2, s. 107-117. ISSN 1556-4002. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, J. DUSEK, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE IN NEWBORNS AND ADULTS. In 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2015. ISSN 0263-6352. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, J. DUSEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. BLOOD PRESSURE VARIABILITY AT REST AND DURING EXERCISE IN HEALTHY MEN: SEVEN DAY AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING. In 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2015. ISSN 0263-6352. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2015 - Mezinárodní kongres s videopřenosem. 2015. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Mezinárodní workshop IV 2015 s videokonferencí. 2015. info
 • MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, J. JANČÍK, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 141-148. ISSN 2336-288X. info
 • KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015, 135 s. ISBN 978-80-210-8031-7. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER a Germaine CORNÉLISSEN. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 134 s. ISBN 978-80-210-8031-7. info
 • PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, A. REICHERTOVA, S. BRYCHTOVA, M. NEDBALKOVA, P. VANK, M. SOSIKOVA, Pavel HOMOLKA, A. HAVELKOVA, Miroslav SOUČEK, M. KOHZUKI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intra-Dialytic Exercise Training Could Improve Vascular Tone in Hemodialyzed Patients: a Preliminary Report. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015, s. 99-110. ISBN 978-80-210-8031-7. info
 • MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, R. TUROŇOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The use of neuromuscular electrical stimulation in early phase of rehabilitation in patients after total knee arthroplasty to enhance quadriceps femoris muscle strength. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015, s. 111-116. ISBN 978-80-210-8031-7. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. VI. DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015. info
 • VYMAZALOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Lenka ŠPINAROVÁ. Hospitalizační kardiovaskulární rehabilitace ve FN u sv. Anny. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015. info
 • DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Pavel VANK, Miroslav SOUČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv pravidelného intradialyzačního tréninku na parametry funkční zdatnosti u pacientů s chronickou renální insuficiencí. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015. info
 • VYMAZALOVÁ, Lucie, J. KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a L. ŠPINAROVÁ. Nové trendy v hospitalizační kardiovaskulární rehabilitaci ve FN u sv. Anny. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015. info
 • SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.096. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Několikaletý účinek kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • KONEČNÝ, P., M. ELFMARK, S. HORÁK, D. HANÁKOVÁ, P. TRVDÝ, R. MIKULIK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cervikocranialgie při dysfunkci temporomandibulárního komplexu TMK. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu na zdatnost a svalovou sílu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • MRKVICOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vliv intenzivní rehabilitace na funkci kolenního kloubu po implantaci totální endoprotézy. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kombinovaného domácího tréninku na pacienty s peritoneální dialýzou. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Petr DOBŠÁK. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu v kardiovaskulární rehabilitaci. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: CIRCADIAN AND HALF-WEEKLY VARIABILITY. In Hypertension Athens, JUNE 13 - 16, 2014, GREECE. 2014. ISSN 0263-6352. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: DETERMINATION OF HIGH BLOOD PRESSURE RISK FOR STROKE. In Hypertension Athens, JUNE 13 - 16, 2014, GREECE. 2014. ISSN 0263-6352. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, K. OTSUKA a G. CORNELISSEN. Mathematical Model of Cardiovascular Disease Risk Based on Vascular Variability Disorders. World Heart Journal. Nova Science Publishers Inc, 2014, roč. 6, č. 1, s. 57-62. ISSN 1556-4002. info
 • MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulantní rehabilitační program u mužů a žen po akutním infarktu myokardu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 2, s. 55-65. ISSN 1210-5481. info
 • DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, T. ŠRÁMKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a K. SHIRAI. Klinický význam parametru CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) v prevenci, diagnostice a terapii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 4, s. 272-279. ISSN 2336-288X. info
 • DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavlína SVOBODOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Soňa PAVLOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr KONEČNÝ, Michal POHANKA a Ondřej SOCHOR. V. Dny fyzioterapie – zdraví a pohybová aktivita. 2014. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila a Petr DOBŠÁK. Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie - Kongres III. s videopřenosem 2014. 2014. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila a Petr DOBŠÁK. Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie - Workshop III. s videopřenosem 2014. 2014. URL info
 • KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. First ed. Brno: Masaryk University, 2014, 149 s. ISBN 978-80-210-7514-6. info
 • FOX, K, I FORD, PG STEG, JC TARDIF, M TENDERA a R FERRARI. Ivabradine in Stable Coronary Artery Disease without Clinical Heart Failure. New England Journal of Medicine. USA: MASSACHUSETTS MEDICAL SOC, 2014, roč. 371, č. 12, s. 1091-1099. ISSN 0028-4793. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1406430. info
 • KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 149 s. ISBN 978-80-210-7514-6. info
 • SINGH, R.B., Franz HALBERG, Germaine CORNELISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Krasimira HRISTOVÁ, Eri TODA, Takahashi TORU, Jan FEDACKO a Kuniaki OTSUKA. Personalized Circadian Timing of Exercise. World Heart Journal. Hauppauge: Nova Science Publishers, 2013, roč. 5, č. 2, s. 79-90. ISSN 1556-4002. info
 • KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2013. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 144 s. ISBN 978-80-210-6534-5. URL info
 • HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, I. WATANABE, L. BEATY, L. GUMAROVA, M. REVILLA, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ a R.B. SINGH. Monitoring chrononoosfery dlja poznanija čelověkom sebja i okružajuščej sredy. Geofizičeskie processy i biosfera. Moskva: Učreždenie Rossijskoj akademii nauk Institut fiziky Zemli im. O.Ju. Šmidta RAN, 2013, roč. 12, č. 4, s. 5-35. ISSN 1811-0045. info
 • PALANOVÁ, Petra, Jan SVOJANOVSKÝ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Anna REICHERTOVÁ, J. BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel STUDENÍK, Miroslav SOUČEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intradialyzační kondiční trénink. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 5-8. ISSN 1805-7950. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Eva NOSAVCOVOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Chronotropní efekt kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice 2012. 2012. ISSN 1211-9326. info
 • HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dewayne HILLMAN, Larry A. BEATY, Shiyu HONG, Othild SCHWARTZKOPFF, Yoshihiko WATANABE, Kuniaki OTSIKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronobiologically Interpreted Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Health and Disease. Global Advances in Health and Medicine. 2012, roč. 1, č. 2, s. 66-123. ISSN 2164-9561. info
 • DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x. info
 • HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 184 s. ISBN 978-80-210-6026-5. URL info
 • CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Yoshihiko WATANABE, Kuniaki OTSUKA a Franz HALBERG. Chronobiologically-Interpreted ABPM Reveals Another Vascular Variability Anomaly (VVA): Excessive Pulse Pressure Product (PPP) Updated Conference Report. World Heart Journal. Hauppauge, Spojené státy americké: Nova Science Publishers, 2012, roč. 4, č. 4, s. 237-245. ISSN 1556-4002. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Přínos kardiovaskulární rehabilitace pro diabetiky po akutní koronární příhodě. In 47. diabetologické dny. 2011. ISSN 1211-9326. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Výsledky kardiovaskulární rehabilitace pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. In XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2011. ISSN 0010-8650. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila a Bohumil FIŠER. Day-to-day variability of 24-h mean values of SBP and DBP in patients monitored for 7 consecutive days. Journal of Hypertension. 2011, roč. 29, č. 4, s. 818-819. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/HJH.0b013e32834443c2. info
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Hodnocení funkční nezávislosti v denních činnostech u pacientů po cévní mozkové příhodě. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 1, s. 10-16. ISSN 1210-5481. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 764-771. ISSN 0042-773X. info
 • VACEK, Jan, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Statistické hodnocení efektivity léčby bolestivých stavů lumbosakrální oblasti. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011, roč. 18, č. 3, s. 111-119. ISSN 1211-2658. URL info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and day and night blood pressure variability. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352. info
 • DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Jaroslava POCHMONOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and night-to-day blood pressure reation. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352. info
 • PARATI, G., S. OMBONI, G. STERGIOU, A. SIERA DE LA, E. DOLAN, G. HEAD, T. KAHAN, I. KANTOLA, K. KAWECKA-JASZCZ, K. NARKIEWICZ, T. OHKUBO, Jarmila SIEGELOVÁ, E. SILVA, Y. ZHANG a G. MANCIA. Hypertension phenotypes defined by office and ambulatory blood pressure in 9,153 subjects referred to hypertension clinics in four continents: the Artemis International Registry. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352. info
 • DOBŠÁK, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavel HOMOLKA, Jiří WOTKE, J.-C. EICHER, J.-E. WOLF, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený kondiční trénink kombinovaný s elektromyostimulací extenzorů dolních končetin v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 3, s. 122–130. ISSN 1210-5481. info
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Petra WÖGEBAUEROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Výsledky následné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu proximálního a distálního přístupu rehabilitace. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011, s. 33-38. ISBN 978-80-7392-171-2. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Jana KOCOURKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vývoj regulace krevního oběhu u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011, s. 39-42. ISBN 978-80-7392-171-2. info
 • POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ovlivnění kvality života kardiovaskulární rehabilitací u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na velikost jejich ejekční frakce levé komory. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011, s. 51-56. ISBN 978-80-7392-171-2. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela FRANTISOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel HOMOLKA, M. POHANKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené pohybové aktivity na parametr cévní tuhosti CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011, s. 80-84. ISBN 978-80-7392-171-2. info
 • HALBERG, Franz, Thomas KENNER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova universita Brno, 2011, 198 s. 1 st edition. ISBN 978-80-210-5672-5. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Lukáš KATZER, Petr DOBŠÁK a Martin BAREŠ. VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 78-85. ISBN 978-80-7435-152-5. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Germaine CORNELISSEN a Franz HALBERG. SEDMIDENNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU: CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 86-89. ISBN 978-80-7435-152-5. info
 • POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na jejich vstupní výkonnost. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 90-97. ISBN 978-80-7435-152-5. info
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Petra WÖGEBAUEROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Zhodnocení následné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě do 75 let věku z pohledu proximálního a distálního přístupu rehabilitace. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 98-104. ISBN 978-80-7435-152-5. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Eduard MINKS, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Martin BAREŠ, Petr DOBŠÁK a Lukáš KATZER. Efekt bipolární formy elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie. In Neurológia pre prax, 12, S2, 34-35. 2011. ISSN 1337-4451. info
 • HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Thomas KENNER, Jiří DUŠEK, Brigitte KENNER, Othild SCHWARTZKOPFF a Jarmila SIEGELOVÁ. Bohumil Fiser (22.10.1943-21.03.2011): Chronobiologist, Emeritus Head of the Physiology Department at Masaryk University (Brno, Czech Republic), Czech Minister of Health, and Executive Board Member of the World Health Organization: His Legacies for Pub. World Heart Journal. Nova Science Publishers, 2011, roč. 3, č. 1, s. 63-71. ISSN 1556-4002. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Aerobic training combined with resistance exercise in ischemic heart disease. 2010. ISSN 1744-3377. info
 • DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, B.J.C. EICHER, Makoto NAGASAKA, Jean-Eric WOLF, C.K. IMACHI a Masahiro KOHZUKI. Low frequency electrical stimulation and muscle strenght in patients with severe heart failure. 2010. ISSN 1744-3377. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Efekt kombinovaného aerobního a odporového tréninku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2010, roč. 19, č. 1, s. 41-46. ISSN 1210-5481. info
 • HALBERG, Franz, G. CORNÉLISSEN, G.S. KATINAS, Y. WATANABE a Jarmila SIEGELOVÁ. Cosmic inheritance rules: Implications for health care and science. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 5-15. ISSN 1211-3395. info
 • CORNÉLISSEN, G., Franz HALBERG, R.B. SOTHERN, D.C. HILLMAN a Jarmila SIEGELOVÁ. Blood pressure, heart rate and melatonin cycles synchronization with the season, earth magnetism and solar flares. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 16-32. ISSN 1211-3395. info
 • FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Baroreflex open-loop gain during 24 hours. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-3395. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analysed from 7-day ambulatory blood pressure monitoring in patients with ischaemic heart disease. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-3395. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Bohumil FIŠER. Cardiopulmonary exercise training in patients with ischemic heart disease: systolic function and quality of life. 2010. ISSN 1741-8267. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven day blood pressure monitoring in patients after myocardinal infarction in secondary phase of cardiovascular rehabilitation. 2010. ISSN 1741-8267. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Impact of combined exercise training on quality of life and exercise tolerance in patients with diabetes melitus and stable coronary artery disease. In EuroPRevent 2010. 2010. ISSN 1741-8267. info
 • HOMOLKA, Pavel, Peter KOLLÁR, Lea PINKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Daniel SCHWARTZ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada, 2010, 208 s. 1.vydání. ISBN 978-80-247-2896-4. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010, 41 s. ISBN 978-80-210-5172-0. info
 • HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Petricia GRAMBSCH, Rollin MCCRATY, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Personalized chronobiologic cybercare; other chronomics' progress by transdisciplinary cycles' congruences: season's appreciations 2009. Journal of Applied Biomedicine. 2010, roč. 9, č. 1, s. 1-34. ISSN 1214-021X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10136-009-0022-8. info
 • VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Porovnání účinku kombinovaného tréninku na vybrané parametry u skupiny nemocných s anginou pectoris a po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt, II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, 2010, s. 16-33. ISBN 978-80-7392-138-5. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ VYMAZALOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie pro bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 57 s. ISBN 978-80-210-3620-8. info
 • MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometry before and after ambulatory exercise training in patients after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395. info
 • DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, T. YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Arterial stiffness in czech population measured by Vasera1500. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 85-91. ISSN 1211-3395. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cardiovascular parameters and baroreflex sensitivity in parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 107-114, 14 s. ISSN 1211-3395. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Combination aerobic and resistant training in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 98-106. ISSN 1211-3395. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular rehabilitation programme in men after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 92-97. ISSN 1211-3395. info
 • PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitační programy a jejich srovnávání v průběhu hemodialýzy u pacientů v terminálním stádiu chronické renální insuficience. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 137-146. ISBN 978-80-7435-076-4. info
 • MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace pacientů po arteroplastice kolenního kloubu u žen. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 130-136. ISBN 978-80-7435-076-4. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence u roztroušené sklerozy mozkomíšní. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 116 - 129. ISBN 978-80-7435-076-4. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Druhá fáze kardiovaskulární rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 109-115. ISBN 978-80-7435-076-4. info
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Úspěšnost následné léčebné rehabilitace v závislosti na míře funkčního postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 100 - 108. ISBN 978-80-7435-076-4. info
 • MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Aerobní kapacita a rizikové faktory sdružené v metabolickém syndromu u obézních žen. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481. info
 • HOMOLKA, Pavel, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Variability krevního tlaku a nové možnosti její diagnostiky v klinické praxi. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481. info
 • DOBŠÁK, Petr, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Eva DRÁPELOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav SOUČEK. Nové postupy v intradialytické rehabilitaci chronicky hemodialyzovaných pacientů. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481. info
 • DOBŠÁK, Petr a Jarmila SIEGELOVÁ. II.dny fyzioterapie, zdraví a pohybová aktivita. 2010. info
 • KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assessing the left ventricle diastolic function in group of patients with chronic ischemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395. info
 • HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova universita Brno, 2010, 163 s. 1 st edition. ISBN 978-80-210-5356-4. info
 • POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace u akutní cévní mozkové příhody. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Lukáš KATZER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence v chronické fázi po ischemické cévní mozkové příhodě. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA a J. EICHER. Elektromyostimulation of leg extensor improves the vasomotion in patients with chronic heart failure. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • EICHER, J., Jean-Eric WOLF, Petr DOBŠÁK, B. VERGES, J. MAILLEFERT, Jarmila SIEGELOVÁ a J. CESILLAS. Exercise training in chronic congestive heart failure: comparison of bicycle training and muscle electrical stimulation. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • TOMÍČKOVÁ, Jitka, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Vliv kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku na vyriabilitu srdeční frekvence u mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-7679. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK a Petr DOBŠÁK. Vliv kombinovaného tréninku na kardiorespirační zdatnost u diabetiků 2.typu po akutní koronární příhodě. In II.dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. 2010. ISBN 978-80-7392-138-5. info
 • KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assesment of the left ventricle diastolic function in a group of patients with chronic ischaemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395. info
 • SWEDBERG, K, M KOMAJDA, M BOHM, JS BORER, I FORD, A DUBOST-BRAMA, G LEREBOURS a L TAVAZZI. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2010, roč. 376, č. 9744, s. 875-885. ISSN 0140-6736. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61198-1. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. Ambulatory arterial stiffness index of 24-h blood pressure values in patients monitored for six consecutive days. 2009. ISSN 0767-3981. info
 • TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Akutní rehabilitační péče pacientů s cévní mozkovou příhodou. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009, s. 25. ISBN 978-80-254-3884-8. info
 • HALBERG, Franz, Tomoshige KINO, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Judy FINLEY, Germaine CORNÉLISSEN, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Amplitude ratios of half-weekly vs.daily variability in diastolic blood pressure in putative magnetolability. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009, s. 192-207. ISBN 978-80-7013-501-3. info

27. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info