Výtvarná soutěž
da MEDici

Spolek mediků LF MU, brněnská pobočka IFMSA CZ a sdružení zahraničních studentů MIMSA ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU vyhlašuje výtvarnou soutěž "da MEDici" pro všechny studenty, absolventy i zaměstnance LF MU. Třináct vítězných prací bude otištěno v nástěnném kalendáři fakulty pro rok 2022, další díla mohou být využita pro další propagaci fakulty. 

Spojujeme talent i úsilí studentů i absolventů, českých i zahraničních, z oborů bakalářských i magisterských. V této náročné době chceme alespoň trošku odvést pozornost od každodenního stresu, starostí, učení. A totéž platí zaměstnance naší fakulty!

Všechny naše studenty, absolventy i zaměstnance LF MU chceme proto vyzvat, aby se zúčastnili výtvarné soutěže da MEDici, kterou pořádají studenti ze Spolku mediků, IFMSA CZ Brno i MIMSA v úzké spolupráci s LF MU.

Předaná díla nám od června zatraktivní jeden z koridorů kampusu a potěší oči kolemjdoucích. A protože se jedná o soutěž, spustíme také hlasování o 13 nejoblíbenějších děl, které následně vytvoří nástěnný kalendář LF MU pro rok 2022. Dílo s nejvyšším počtem hlasů se pak bude vyjímat na titulní straně.

V adventním čase vybraná díla poslouží jako předměty dražby. Všechny takto získané finanční prostředky rozdělíme na vybrané dobročinné akce, ať už na výstavbu Památníku za dárce těl či později zvolenou konkrétní charitativní oblast. Odměnou zvoleným umělcům bude také vědomí, že se jejich díla mohou stát předlohou pro nově vznikající propagační materiály fakulty, například limitovanou kolekci triček, ale i dalších předmětů.

Jak se tedy můžete zapojit jako umělec?
Ztvárněte na plátně či papíru jakékoliv téma spojené s oborem studiem na lékařské fakultě, se zážitky z odborných praxí. Fantazii a kreativitě se meze nekladou. Můžete vytvořit i digitální umění, ale je nutné dílo vytisknout a předat jako všechna ostatní díla. Prosíme, spolu s dílem nám odevzdejte i krátkou anotaci obsahující například: co a proč jste vytvořili, kdo jste, jaké oblasti se v budoucnu chcete věnovat, anebo už věnujete. Můžete nám poslat také svůj oblíbený citát, pocity při tvorbě, jednoduše cokoliv, čím nám přiblížíte své dílo.

Těšíme se na Vás i Vaše díla!

Soutěžní podmínky

Kdo se může zúčastnit a jak?

 1. Všichni z vás, kdo jste studenti, absolventi ale i zaměstnanci Lékařské fakulty MU.
 2. Doručíte nám v daném termínu dílo v originále a originál nám ponecháte. Můžete vytvořit i digitální umění, ale je nutné dílo vytisknout a předat jako všechna ostatní díla. 
 3. Námět díla by měl mít spojitost s vaším studiem na LF MU.
 4. Formát díla A4 až A3. 
 5. Svoje dílka nám můžete dodat maximálně 2.
 6. K dílu připojte: název, krátkou anotaci obsahující například: co a proč jste vytvořili, kdo jste, jaké oblasti se v budoucnu chcete věnovat, anebo už věnujete, anebo proč jako zaměstnanci se do soutěže chcete také přihlásit. Můžete nám poslat také svůj oblíbený citát, pocity při tvorbě, jednoduše cokoliv, čím nám přiblížíte své dílo.

Způsoby doručení

Svá díla nám doručte nejpozději do 31. srpna 2021. Doručit je můžete:

 1. Poštou na adresu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Oddělení pro vnější vztahy (OSVV) LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 2. Odevzdáním na
  1. podatelně na Kamenici 5 v provozních hodinách podatelny: pondělí–pátek 9.00–10.30 a 13.00–14.30. Dílo musí být v obálce označené: Oddělení pro vnější vztahy (OSVV) LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5
  2. vrátnici na Komenského náměstí v obálce označené: Oddělení pro vnější vztahy (OSVV) Lékařské fakulty MU, Jana Dvořáková, Kamenice 5
 3. Osobním odevzdáním po předchozí domluvě s Janou Dvořákovou (viz záložka kontakty)
 4. Osobním předáním vybraným studentům Spolku mediků (viz záložka kontakty)
 5. Osobním předáním vybraným studentům IFMSA CZ Brno (viz záložka kontakty)
 6. Osobním předáním vybraným studentům MIMSA (viz záložka kontakty)

Podmínky soutěže daMEDici

 1. Soutěž da MEDici je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určená pro studenty a absolventy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Hlavním cílem soutěže je vybrat 13 nejlepších uměleckých děl (dále jen „dílo“), která budou použita pro výrobu kalendáře, reprezentujícího LF MU.
 4. Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit maximálně dvě díla, a to ve formátu A4 až A3.
 5. Za přihlášení do soutěže je považováno odevzdání díla od 01. 04. 2021 do 31. 08. 2021 na Oddělení strategie a vnějších vztahů LF MU, místnost A16/128 v prostorách UKB či na všechna ostatní místa uvedená ve Způsobech doručení výše. 
 6. Vítězná díla zvolí veřejnost pomocí hlasování na internetových stránkách LF MU od 14. 10. 2021 do 31. 10. 2021. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězi organizátor. Proti výsledkům soutěže se není možné odvolat.
 7. Účastník soutěže přihlášením svého díla zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), plně nakládat a udělit LF MU soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci LF MU a jejích pracovišť. Dílo nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením díla do soutěže uděluje LF MU zároveň souhlas (licenci) k bezplatnému užití díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Organizátor je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn dílo zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu jeho vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a dílo vystavovat a prodávat. Organizátor je oprávněn udělit licenci k užití díla bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. Soutěžící přihlášením díla potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže. Originální dílo a jakékoli jeho úpravy nebo adaptace může použít organizátor při propagaci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zejména při vytváření reklamních předmětů. 13 vybraných děl bude použito pro výrobu kalendáře.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia, nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Účastníci, jejichž díla budou použity ke komerčním účelům (prodej kalendáře, prodej reklamních předmětů), neobdrží žádnou finanční náhradu, odměnu nebo jiný benefit v důsledku používání díla.
 10. Účastník soutěže přihlášením do soutěže rovněž souhlasí, že originál jeho díla bude organizátory vydražen a prodán v aukci, kdy výtěžek z díla bude určen na charitativní účely. Účastník se tímto vzdává práva na výtěžek z dražby jeho díla.
 11. Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám.
 12. Účastník soutěže uděluje LF MU souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení; ročník a obor studia.
 13. Jméno, příjmení, ročník a obor studia je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 14. Odevzdáním díla do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, ročník a obor studia. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 15. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info