Omluvenky

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky, musíte svou neúčast omluvit nejpozději do pěti pracovních dnů od začátku vaší absence.

 

Doručování omluvenek

Pro oznámení absence na výuce nebo běžných zkouškách využívejte výhradně oznámení formou elektronické žádosti v Úřadovně Informačního systému MU:

Student Během studia Úřadovna Podání nové žádosti  "Omluvení nepřítomnosti - bakalářské a magisterské studium"

V rámci této žádosti uvedete důvod absence a vložíte naskenovanou omluvenku (ideálně ve formátu .pdf) - bez ní nelze žádost přijmout. Můžete použít již předchystaný formulář omluvenky, který si necháte potvrdit razítkem a podpisem.

Vaši omluvenku zavede SO do IS MU, kde se zobrazí ve všech předmětech všem relevantním osobám na MU. Pokud studujete více fakult MU, podávejte omluvenku pouze na jedné z nich.

Omluvenka musí být opatřena razítkem a podpisem, musí obsahovat identifikační údaje studenta (celé jménodatum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni (dnům) se vztahuje a jaký je důvod omluvy (v případě nemoci či vyšetření lze uvést text obecnějšího charakteru).

V případě, že budete požadovat omluvení nepřítomnosti delšího časového úseku, můžete být dodatečně SO vyzváni k doložení originálu omluvenky.

Akceptované důvody omluvy

SO akceptuje jako důvod omluvy:

 • nemoc nebo urgentní lékařský zákrok,
 • účast na pohřbu blízké osoby,
 • zpoždění dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy (dokládejte vždy potvrzením o zpoždění příslušného dopravce),
 • účast na soudním řízení,
 • předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení,
 • pobyt mimo fakultu v rámci předmětů pořádaných ústavy/katedrami,
 • reprezentace fakulty v rámci sportovní a jiné události,
 • a jiné (je na posouzení SO, že se jedná o omluvitelný důvod).

Pokud chcete předejít případným komplikacím s vydáním relevantní omluvenky u lékaře nebo jiné institutce, vytiskněte si formulář omluvenky již předem a nechce si potvrdit razítkem a podpisem. Tento formulář je možné použít pro jakýkoliv důvod omluvy výše uvedený.

Důvody pro odmítnutí omluvenky

SO odmítne vložit do IS omluvenku v případě, že:

 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k určitému období,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • účast na  zkoušce jiného předmětu,
 • je nečitelná.

Omluvy z termínu ukončení předmětu (zkoušky)

Pokud se již není možné odhlásit z vypsaného termínu v IS MU, musíte prostřednictvím Úřadovny požádat o omluvení absence a ideálně informovat zkoušejícího předem o vaší nepřítomnosti, nejdéle však do pěti pracovních dní od data zkoušky. Jestliže omluvenku v tomto termínu neuložíte, zkoušející již není povinen omluvu akceptovat a termín vám může propadnout (zkoušející zadá do IS MU hodnocení „-“).

V případě, že vás potkala závažná událost, která způsobila vaši nepřítomnost a současně znemožnila dodání omluvenky v termínu, podejte žádost o omluvu na SO s přiložením všech dokladů - na základě rozhodnutí proděkana pro studium může být vaše nepřítomnost omluvena i v situaci, kdy vyučující pozdní omluvu neuznal.

Omluvy ze státních závěrečných zkoušek (SZZ a SRZ)

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů ke SZZ/SRZ dostavit, musíte svou neúčast omluvit okamžitě, kdy je vám zřejmé, že se SZZ/SRZ nebudete moci zúčastnit, nejpozději však do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu SZZ/SRZ.

Omluvenku zadejte prostřednictvím IS Úřadovna se všemi náležitostmi a vepište, že je se jedná o omluvu ze SZZ/SRZ. SO omluvenku uzná, je-li důvod omluvy relevantní – typicky jen závažné zdravotní důvody vylučující přítomnost na fakultě, tzn. nemoc nebo urgentní lékařský zákrok. V takovém případě doložíte buďto originál neschopenky, originál náhradního hlášení (nahrazuje neschopenku) nebo originál lékařské zprávy, na které bude uvedena konkrétní diagnóza stanovená lékařem a bude z ní patrné, že důvody vaší nepřítomnosti na SZZ/SRZ byly opravdu závažné.

Omluvenky e-mailem (v případě, že nemůžete doručit originál omluvenky do požadovaného termínu 5 pracovních dní): Přijmout lze pouze scan omluvenky odeslaný z autentizované části Informačního systému MU (školní mail). Poté je vždy nutné doložit originál omluvenky.

SO odmítne uznat omluvenku v případě, že:

 • její věrohodnost je pochybná,
 • důvod omluvy je irelevantní,
 • jasně z ní nevyplývá důvod absence nebo vztah k termínu SZZ,
 • nebyla doručena do pěti pracovních dnů,
 • je nečitelná.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: SZŘ MU čl. 9, čl. 16, čl. 43.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info