Povinná výuka angličtiny

Všichni studenti Lékařské fakulty jsou povinni absolvovat výuku Anglického jazyka v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě následujících semestrů. Vzhledem k rozdílným vstupním znalostem a náročným požadavkům studia odborného jazyka, Vám bude ihned zápisu zapsán předmět CJVAT01 Angličtina - vstupní test, jehož cílem je objektivně a rychle posoudit, zda Vaše znalosti obecného anglického jazyka odpovídají minimální požadované vstupní úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Tento test bude zveřejněn všem prezenčním studentům v Informačním systému MU v termínu 17. 6. 2019 - do 29. 9. 2019. Bez absolvování testu není zařazení do výuky možné!

Vstupní test - dostupný zde


Anglický jazyk je ve studijních programech vyučován následovně:

  1. V programu Všeobecné lékařství si studenti zapíší povinný předmět Anglický jazyk již v 1. semestru studia pod kódem VLAJ0121. V případě neúspěchu u rozřazovacího testu student zkontaktuje studijní oddělení.
  2. V programu Zubní lékařství si studenti mohou zapsat angličtinu v 1., 3. nebo nejpozději v 5. semestru studia pod kódem VSAJ0121. Doporučujeme však s absolvováním angličtiny neotálet, ve vyšších ročnících může nastat problém s umístěním do seminárních skupin.
  3. Bakalářské programy si povinnou výuku Angličtiny zapisují ve 3. semestru studia, pod kódem, který najdou ve příslušném studijním katalogu. Více informací.
  4. Navazující magisterské obory výuku anglického jazyka v povinném kurikulu nemají. Anglický jazyk si mohou zapsat volitelný.

V případě neúspěchu u vstupního testu je student povinen doplnit si chybějící znalosti gramaticky a slovní zásoby individuálně samostudiem, registrací některého z kurzu pořádaného Centrem jazykového vzdělávání MU, z celofakultní nabídky předmětů v Katalogu nebo na komerční bázi. (oblíbený je například předmět Angličtina online).

Pokud má student již certifikát z angličtiny (Státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikáty na úrovni B2 a výše společného evropského referenčního rámce), zapíše si angličtinu v 1. semestru studia a s výjimkou 1. hodiny je osvobozen od povinné docházky. Všechny ostatní studijní povinnosti však plní v plném rozsahu. Ve 2. semestru studia má tento student možnost složit zkoušku v předtermínu v 10. týdnu semestru. Výuka dalších světových jazyků není na LF MU realizována.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info