Povinná výuka angličtiny

Všichni studenti Lékařské fakulty jsou povinni absolvovat výuku Anglického jazyka v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě následujících semestrů. Vzhledem k rozdílným vstupním znalostem a náročným požadavkům studia odborného jazyka, Vám bude ihned zápisu zapsán předmět CJVAT01 Angličtina - vstupní test, jehož cílem je objektivně a rychle posoudit, zda Vaše znalosti obecného anglického jazyka odpovídají minimální požadované vstupní úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Tento test bude zveřejněn všem prezenčním studentům v Informačním systému MU v termínu 17. 6. 2019 - do 29. 9. 2019. Bez absolvování testu není zařazení do výuky možné!

Vstupní test - dostupný zde

 


Výuka angličtiny v jednotlivých studijních programech:

  1. V programu Všeobecné lékařství si studenti zapíší povinný předmět Anglický jazyk již v 1. semestru studia pod kódem VLAJ0121. V případě neúspěchu u rozřazovacího testu student zkontaktuje studijní oddělení.
  2. V programu Zubní lékařství si studenti mohou zapsat angličtinu v 1., 3. nebo nejpozději v 5. semestru studia pod kódem ZLAJ0121. Doporučujeme však s absolvováním angličtiny neotálet, ve vyšších ročnících může nastat problém s umístěním do seminárních skupin.
  3. Bakalářské programy si povinnou výuku Angličtiny zapisují ve 3. semestru studia, pod kódem, který najdou v příslušném studijním katalogu. Více informací.
  4. Navazující magisterské obory výuku anglického jazyka v povinném kurikulu nemají. Anglický jazyk si mohou zapsat volitelný.

 

Co dělat v případě neúspěchu u vstupního testu?

V případě neúspěchu u vstupního testu je student povinen doplnit si chybějící znalost gramatiky a slovní zásoby individuálně - samostudiem, registrací některého z kurzu pořádaného Centrem jazykového vzdělávání MU, na komerční bázi nebo z celofakultní nabídky předmětů v Katalogu (oblíbený je například předmět Angličtina online).

Uznáváte certifikát z angličtiny?

Pokud je student držitelem certifikátu dokládajícího kompetenci na úrovni C1 SERRJ a výše (Státní jazyková zkouška z angličtiny, CAE, apod., nikoliv maturitní zkouška), je s výjimkou 1. hodiny zproštěn povinné docházky v obou semestrech a ve 2. semestru je mu nabídnuta možnost zkouškového testu již v 10. týdnu semestru. Ostatní studijní povinností však naplňuje v plném rozsahu.

Potřebuji ke studiu na LF MU další jazyk?

Výuka dalších světových jazyků není na MED MUNI realizována. V případě zájmu o studium jiného jazyka se obraťte na Centrum jazykového vzdělávání MU  nebo si zaregistrujte cizí jazyk z celouniverzitní nabídky volitelných předmětů v Katalogu v IS.