ERASMUS+

pracovní stáže

Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje studentům vysokých škol absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi.

Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích:

Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 630 do 750 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Diferenciace grantu pro Erasmus+ stáže

 • 750 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko
 • 630 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované I distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Absolventská stáž

Absolventská stáž

 • praktickou stáž je možno absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena
 • absolventské stáže mohou trvat 2–12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech)
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • Úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; Po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • Zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • Důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • Daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů

Podmínky výběrového řízení

- V rámci akademického roku může student realizovat maximálně jednu mobilitu s finanční podporou. V případě dalších pobytů bude mít student status studenta s nulovým grantem, tedy bez nároku na přidělení finanční podpory.

– Maximální doba, po kterou může student získat finanční podporu, jsou 4 měsíce. Během pobytu může student požádat o prodloužení délky pobytu a dle aktuálního finančního stavu programu Erasmus+ bude rozhodnuto o další finanční podpoře stáže.

– Pokud je ve studijní smlouvě studenta schválena finanční podpora od zahraniční instituce, student ztrácí nárok na finanční podporu ze zdrojů programu Erasmus+.

- Úhrada finanční podpory absolventské praxe bude rozdělena minimálně do dvou splátek: první ve výši 70 procent obdrží po podpisu účastnické smlouvy, druhou ve výši 30 procent obdrží po nahrání Osvědčení o stáži dokument do aplikace v ISOIS.

Přihláška do výběrového řízení na grant a termíny

1) TERMÍNY PŘIHLÁŠEK

V roce 2023 budou 4 standardní termíny pro podání žádosti:

 • I. výzva k podávání přihlášek:
  Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2023 (online přihláška je otevřena od 1. prosince 2022), do tohoto termínu se mohou studenti hlásit na stáž konanou po celý kalendářní rok 2023 – nástup na stáž od 15.3.2023.
 • II. výzva k podávání přihlášek:
  Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2023 (online přihláška je otevřena od 1. 3. 2023), do tohoto termínu se studenti mohou hlásit na pracovní stáž konanou po celý akademický rok 2023/24 a na letní stáž 2023 – nástup na pracovní stáž od 1.7.2023.
 • III. výzva k podávání přihlášek:
  Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2023 (online přihláška je otevřena od 1. 6. 2023), do tohoto termínu se studenti mohou hlásit na stáž konanou po celý akademický rok 2023/2024 – nástup na stáž od 15. 9. 2023.
 • IV. výzva k podávání přihlášek:
  Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2023 (online přihláška je otevřena od 1. 9. 2023), do tohoto termínu se mohou studenti hlásit na pracovní stáž konanou přes jarní semestr 2023/2024 – nástup na pracovní stáž nejdříve od 1. 2. 2024.

2) PŘIHLÁŠKA

Přihláška se podává elektronicky v anglickém jazyce a má 2 povinné části:

Třístranně potvrzený Learning Agreement for Traineeships: pracovní plán stáže potvrzený odpovědným zástupcem hostující zahraniční instituce a katedrou MU (garantem stáže). Formulář se vyplňuje v anglickém jazyce a nově je součástí online přihlášky (nevyplňujte a nenahrávejte do přihlášky samostatný papírový dokument).

Motivační dopis má být adresován CZS a má obsahovat:

 • obor, ročník a stupeň studia žadatele
 • zdůvodnění výběru zahraniční organizace
 • co a proč bude náplní praxe, přímá souvislost se studovaným oborem
 • přínos praxe pro studenta – akademický přínos/přínos pro profesní dráhu/přínos pro MU a přijímající zahraniční organizaci
 • na jakou dobu student žádá o stipendium
 • v případě stáže v organizaci, která patří mezi státní zastoupení či veřejné instituce domovské země studenta, musí být obhájen požadavek mezinárodnosti stáže
 • motivační dopis se píše v českém nebo anglickém jazyce. Maximální délka je 1 stránka A4.

Všechny přílohy přihlášky se zpracovávají na počítači.

Kritéria výběrového řízení

Posuzují se tři kritéria:

 • kvalita vzdělávacího programu (Learning Agreement for Traineeships)
 • kvalita motivačního dopisu
 • formální stránky, celkový dojem z dodaných dokumentů

Přihláška je posuzována tříčlennou komisí složenou z koordinátorů pro mezinárodní programy CZS. Při finálním výběru bývá přihlédnuto také k následujícím preferencím:

 • ročník studia žadatele
 • studijní výsledky
 • pouze jedna praktická stáž v jednom akademickém roce v rámci programu Erasmus+

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni e-mailem do 4 týdnů.

Pozor, podání přihlášky neznamená automatické schválení stáže s finanční podporou, jde o řádné výběrové řízení. Dle kvality přihlášky a finančních zdrojů může být délka stáže zkrácena.

 

Další informace

Koordinace programu na LF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info