Fyzioterapie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete pomáhat lidem s jejich bolestmi nebo pohybovými poruchami? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti a zkušenosti. Studiem programu Fyzioterapie si osvojíte teoretické a praktické dovednosti, které budete k výkonu povolání fyzioterapeuta potřebovat. Stanete se kvalifikovaným odborníkem a budete oprávněni provádět fyzioterapeutické úkony. Konkrétně budete schopni vykonávat léčebně – preventivní péči, léčebnou rehabilitaci a další složky ucelené rehabilitace. Pracovat můžete na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru.

Budete tak schopni pomáhat nemocným, ale i zdravým lidem, například s krátkodobým omezením pohybu. Budete jim pomáhat, aby se stali soběstačnými a mohli se vrátit do běžného života. Vzhledem k možnostem uplatnění fyzioterapeutů se jedná o práci s lidmi všech věkových kategorií. Při práci se budete setkávat jak s novorozenci, tak s lidmi v pozdním věku života. 

Po dokončení bakalářského studia budete jako fyzioterapeut umět poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči.

Jak studium probíhá?

Studium probíhá teoreticky a také prakticky. Praktická klinická výuka probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané části studia probíhají v podobě souvislé odborné praxe, která se koná na smluvně zajištěných pracovištích a v souladu se studijním plánem. Tříleté bakalářské studium je ukončeno bakalářskou prací. Součástí práce je kazuistika – fyzioterapeutický postup u konkrétního pacienta s určitou diagnózou.

Je studium programu pro vás?

Pokud se ptáte, zda jste vhodnými uchazeči o studium v programu Fyzioterapie, pokuste se zodpovědět si následující otázky:

  • Baví vás anatomie člověka a fyzika?
  • Chcete v rámci své profese pomáhat druhým lidem, často i se zdravotní poruchou funkcí a zdravotním znevýhodněním?
  • Jste připraveni, že vaše práce bude psychicky i fyzicky náročná?
  • Jste aktivní a umíte naslouchat druhým, zvláště pacientům?
  • Nevadí vám pracovat s lidmi všech věkových kategorií?
  • Dokážete se racionálně rozhodovat a nacházet řešení problému?

„Fyzioterapie je kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti.“

„Již od dětství jsem se zajímal o lidské tělo, rád pomáhám druhým a baví mě sport. Díky fyzioterapii můžu všechny tyto záliby dobře propojit. Studium mi zpříjemňuje bezva kolektiv, osobní přístup pedagogů a příjemné prostředí fakulty. Jsem rád za možnosti, které nám fakulta poskytuje. Ještě než dostuduju, chci si podat přihlášku na Erasmus, nejlépe do Německa.“

David Havelka David Havelka
student fyzioterapie

Praxe

Praxe v průběhu studia probíhá ve zdravotnických zařízeních. Především budete navštěvovat brněnské nemocnice, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny, Vojenskou nemocnici nebo Nemocnici Milosrdných bratří. Praktické znalosti budete nabývat i v Psychiatrické nemocnici v Brně, v Centru Kociánka, ParaCentru Fenix nebo Domově pro seniory Věstonická v Brně. Praxe je zaměřena na procvičení činností, které si osvojíte v rámci teoretické přípravy a je založena na přímé komunikaci a rehabilitaci s nemocnými i zdravými jedinci.

Chcete vědět víc?

https://is.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Uplatnit se můžete ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče nebo rehabilitačních ústavech včetně specializovaných pracovišť a ambulantní péče státní i soukromé. Dle diagnózy a doporučení lékaře a na základě vlastních vyšetření a potřeb pacientů dokážete jako fyzioterapeut stanovit optimální varianty a kombinace postupů tak, abyste pacientovi dokázal pomoci od bolestí a zdravotních problémů. Mimo zdravotnictví můžete najít uplatnění i ve wellness centrech a sportovních zařízeních. 

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025

Zkoušky se konají formou písemných testů 22. 6. 2023. Jsou testovány znalosti z fyziky, chemie a biologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do 11. 7. 2023. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středošskolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium: Materiály k přijímací zkoušce Tématické okruhy požadavků https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam_na_magisterske_a_bakalarske_programy_LF_MU.pdf Doporučená literatura https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf Modelové otázky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/

LF: Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro ak.rok 2023/2024 (25.6.2023-10.8.2023)

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2023 pro akademický rok 2023/2024, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2023/2024 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8.9.2023 pro podzimní semestr akademického roku 2023/2024


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzioterapie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info