Zdravotnické záchranářství

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií, láká vás pomáhat při ohrožení zdraví a zachraňovat životy? Studijní program Zdravotnické záchranářství připravuje profesionály pro práci nejen u zdravotnické záchranné služby, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému a vedle toho i pro práci ve zdravotnických zařízeních na odděleních intenzivní péče, resuscitační péče a urgentního příjmu.

Pokud se rozhodnete program studovat, budete schopni u pacienta identifikovat jeho zdravotní problémy, zvážit jejich naléhavost, zajistit si jej na dobu transportu a předat jej kolegům na urgentním příjmu ve zdravotnickém zařízení. Vedle této náročné zdravotnické činnosti budete umět ovládat složitou zdravotnickou techniku tak, aby pro Vás i pacienta byla oporou při snaze o zachování zdraví či života.

Mezi základní požadavky na osobnost záchranáře je zahrnována znalost, zkušenost, zručnost, rychlost a rozhodnost.

Během studia budete postupně získávat a dále prohlubovat své teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví a urgentní medicíny. Naučíte se rychlému rozhodování, ale i schopnosti analyzovat informace a následně je vyhodnocovat. Studium je z velké části zaměřeno na praktickou výuku. Významnou podmínkou výkonu tohoto povolání je fyzická zdatnost a odolnost, které si budete během studia prohlubovat pod vedením vyučujících Fakulty sportovních studií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Disponujete dobrou psychickou a fyzickou odolností?
  • Máte schopnost empatie a pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií? 
  • Máte dostatek trpělivosti a umíte se ovládat?
  • Chcete pracovat s technikou, ale baví vás i administrativní činnost?
  • Jste schopen dobře analyzovat získané informace a na jejich základě si dělat závěry?
  • Máte schopnost rychlého rozhodování, bez ohledu na okolnosti a prostředí
  • Máte dostatek odpovědnosti a dokážete ji unést? 

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, neváhejte a přihlaste se do programu Zdravotnický záchranář.

Symbolem zdravotnické záchranné služby je „hvězda života, jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu.

„Studium zdravotnického záchranářství spojuje zdravotnictví se sportem a trochou adrenalinu, což mne nadchlo a byla to jasná volba. Co bych vyzdvihla nejvíce, je propojení teoretické části s praxí již v prvním ročníku. A to, že tu panuje rodinná atmosféra a máme skvělý kolektiv o tom ani mluvit nemusím. Díky studiu záchranáře mám možnost vyzkoušet si věci a situace, které by mě předtím jen stěží napadly, třeba účastnit se cvičení IZS, soutěží a konferencí. Nedá se to popsat slovy, to se musí zažít.“

Barbora Uchytilová Barbora Uchytilová
studentka zdravotnického záchranářství

Praxe

V průběhu studia vás čeká široká teoreticko-praktická výuka, která vás připraví na profesi zdravotnického záchranáře po stránce odborné, fyzické i psychosociální. Teoretická výuka bude doprovázena odbornou praxí probíhající ve zdravotnických zařízeních a u zdravotnické záchranné služby. Je organizována, s výjimkou prvního ročníku, do několikatýdenních bloků jak v průběhu semestrální výuky, tak v době prázdnin, kam je směrována praxe u zdravotnické záchranné služby. Od druhého ročníku je studentům umožněno absolvovat praxi ve zdravotnickém zařízení i u zdravotnické záchranné služby v místě bydliště. Na pracovištích vás čeká kolektiv akademických pracovníků a školitelů, který je připraven vám v praxi poskytnout odbornou podporu i informace potřebné k výkonu této náročné profese.

Vedle zdravotnických zařízení se blíže seznámíte zejména s prací členů hasičského záchranného sboru formou stáže ve školním a výcvikovém středisku MV ČR, se sídlem v Brně.

Chcete vědět víc?

Studium blíže představují webové stránky katedry:

https://kopa.med.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Studijní program vám poskytne kvalifikaci umožňující práci nejen u zdravotnické záchranné služby. Absolventi nacházejí uplatnění také u hasičských záchranných sborů a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Ve zdravotnických zařízeních můžete pracovat na jednotkách intenzivní péče, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních nebo na urgentních příjmech.

Úspěšným absolvováním programu získáte, v souladu s platnou legislativou, oprávnění k výkonu povolání praktické sestry, ošetřovatele, řidiče zdravotnické dopravní služby a sanitáře. Jako absolvent programu Zdravotnický záchranář budete mít možnost registrace nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU. Naši absolventi úspěšně pracují v zahraničí, např. v Anglii, Německu a Rakousku.

Významnou možností uplatnění i vlastní realizace zdravotnického záchranáře je poskytování vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti první pomoci, jak jednotlivcům, tak i skupinám, zaměstnavatelům a školám.

„Tři roky studia oboru zdravotnický záchranář utekly velice rychle díky atraktivitě studia a skvělému kolektivu našeho ročníku. Nyní pracuji jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby. Studium mě po teoretické a především po praktické stránce připravilo na výkon povolání, kdy nabyté vědomosti využívám na každém z výjezdů. Stejně tak se stalo dobrým základem pro navazující studium.“

Josef Králíček Josef Králíček
absolvent a záchranář

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025

Uchazeč do programu Zdravotnické záchranářství musí odeslat na Studijní oddělení do 28. 2. 2023 originální lékařské Potvrzení o zdravotní způsobilosti (formulář www.med.muni.cz/uchazeci). Podmínkou přijetí ke studiu je přiměřená fyzická zdatnost. Přijímací zkouška má dvě části. Praktická část se bude konat na začátku června 2023 (některou sobotu) a ověří fyzickou zdatnost uchazeče. Skládá se ze shybů (muži limit 5 shybů, ženy limit 3 shyby), Jacikova celostního motorického testu (muži limit 70 změn/2 minuty, ženy 60 změn/2 minuty) a Beep testu/"člunkový běh" na trati 20 m od čáry k čáře (limitem je alespoň průměrný výsledek Average, muži 8,5; ženy 7,5.). Uchazeči, kteří splní limity v 1. praktické části, získají plný počet 40 bodů. Všichni jsou zváni na 2. část zkoušky, která se koná formou písemných testů 22. 6. 2023. Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku praktické části i písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Za splnění limitů: u shybů je 16 bodů, u Jacíkova testu 14 bodů a za Beep test 10 bodů. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do 11. 7. 2023. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské fyziky(E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium: Materiály k přijímací zkoušce Tématické okruhy požadavků https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam_na_magisterske_a_bakalarske_programy_LF_MU.pdf Doporučená literatura https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf Modelové otázky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/

LF: Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro ak.rok 2023/2024 (25.6.2023-10.8.2023)

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2023 pro akademický rok 2023/2024, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2023/2024 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2023 pro podzimní semestr akademického roku 2023/2024.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zdravotnické záchranářství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Michal Pospíšil

Konzultant programu

e‑mail:

Gabriela Rozínková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info