Jak LF MU naplňuje svůj závazek v péči o zaměstnance a pracovní prostředí?

Začátek roku 2023 se na fakultě mimo jiné nesl v duchu průběžného zhodnocení personální strategie fakulty a jejího naplňování s ohledem na aktivity, které byly v roce 2021 sepsány do Akčního plánu HR Award a na základě něhož byla LF MU Evropskou komisí oceněna certifikátem HR Excellence in Research Award. V dubnu 2023 byla Evropské komisi odeslána sebehodnotící zpráva společně s revidovaným Akčním plánem. Zpětnou vazbu na tyto dokumenty fakulta obdržela v květnu.

13. 6. 2023

Bez popisku

Certifikát HR Excellence in Research Award (HR Award) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Mgr. Gabriela Tomaštíková

Ocenění HR Award je v evropském prostředí značkou kvality v oblasti péče o zaměstnance. Stěžejní je znát své silné i slabé stránky a neustále se posouvat ve zlepšování interních procesů a pracovních podmínek. Certifikace má jasný harmonogram a pravidla. Oceněná instituce není trvalým držitelem ocenění. V pravidelných intervalech je nutné dokládat za pomoci sebehodnoticích zpráv průběh procesů a jednotlivých aktivit, které jsme se rozhodli realizovat.“ říká Gabriela Tomaštíková, HR Award manažerka LF MU. „Tento sebehodnoticí proces fakulty vnímám velmi pozitivně. Máme možnost vidět komplexně aktivity, které se již povedly, jaký kus cesty jsme ušli a na co se dále zaměřit. Důležité pro nás je věnovat se smysluplným aktivitám, které budou přínosné pro fakultu i naše zaměstnance s ohledem na fakultní strategické priority“, dodává.

Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Na začátku tohoto roku proběhla po 2 letech od získání ocenění HR Award sebeevaluace fakulty, která byla Evropskou komisí hodnocena velmi pozitivně. Proběhlo tzv. Internal Review a revize Akčního plánu, kdy Evropská komise ohodnotila naši implementaci jako důkladnou, systematickou a v souladu s nastaveným Akčním plánem. Obdrželi jsme status Embedded, ocenění jsme tedy ohájili bez připomínek.

Evropská komise zhodnotila naše cíle jako komplexní a velmi ambiciózní. Nezávislý hodnotitel ve zprávě uvádí „Ve srovnání s hodnocením v úvodní fázi vyvinula LF MU velké úsilí a nejenže implementovala klíčové prvky Akčního plánu, ale také přizpůsobila své řídicí procesy a strategické rozvojové cíle HRS4R. Realizovaná opatření jsou výsledkem hloubkové analýzy zdrojů a potřeb a očekávání – ze strany akademické obce i vnějšího prostředí. Tento přístup je obdivuhodný a velmi profesionální.“ Vyzdvihnuta byla také interní komunikace a možnost zapojení zaměstnanců do realizace jednotlivých aktivit, kterou nabízí fakulta na svých stránkách.

Evropská komise velmi kladně hodnotí naše aktivity v oblasti náboru a výběru zaměstnanců, aktivity na podporu výzkumu, tedy informační i podpůrný servis, nebo interní grantová schémata, naše orientaci na zvyšování povědomí a podporu rovnosti žen a mužů a jako velkou výhodu vnímá naše aktivity ve vzdělávání a školení zaměstnanců.

Na léta 2021 – 2026 LF MU identifikovala původně 20 komplexních oblastí, obsahující 111 opatření, kterým se postupně věnuje ve spolupráci s 10 pracovními skupinami. Při revizi Akčního plánu byly doplněny další 3 strategické oblasti a počet opatření byl tímto navýšen na 123. Soupis všech již realizovaných aktivit je dostupný na fakultních stránkách HR Award.

HR Award je jednou ze strategických priorit, zakotvenou ve Strategickém záměru LF MU na léta 2021 – 2028. Aktivity propojené napříč celou institucí mají silnou podporu vedení fakulty i univerzity. Bez této podpory a zázemí by nebylo možné takto ambiciózní cíle naplňovat.

„Jsem velmi rád, že se Lékařské fakultě podařilo naplnit ambiciózní plán implementace a že to bylo hodnotiteli takto pozitivně přijato. Moc děkuji Gábině Tomaštíkové, Petře Voráčové, které byly a jsou lídry našeho projektu a zároveň všem lidem kolem nich. Proces přemýšlení o tom, co je potřeba vylepšit a na co reagovat nikdy nekončí. Vím, že si mnozí na fakultě ani nevšimli, že se něco změnilo, vím, že pro velkou část akademické obce je fakulta druhým zaměstnavatelem – vedle fakultní nemocnice – a že ani v „kampusu“ si někteří nemuseli všimnout, že se něco děje. Uvádění nových způsobů fungování v život je totiž složitější proces. Věřím ale, že se to pomalu (někdy velmi rychle!) začíná dít a všichni si brzy všimneme, že se fakulta proměňuje – ať už jde o projektovou podporu, příležitosti pro kariérní růst, opatření „bezpečné fakulty“, prostředí pro vědeckou a akademickou činnost… Ještě jeden důležitý rozměr obhájení HR award je důležité mít na paměti – díky tomu jsme způsobilí účastnit se evropských projektů. Možná jste si už všimli, že ne každá instituce v našem okolí tuto možnost má.“ říká Tomáš Kašpárek, proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF MU.

Dalším hodnotícím milníkem bude v první polovině roku 2026 pro Lékařskou fakultu tzv. „recertifikace“. Na sebehodnoticí zprávu bude v této fázi navazovat také návštěva hodnotitelů Evropské komise přímo na naší fakultě.

Pracujete na Lékařské fakultě MU? Chcete se stát součástí pracovní skupiny HR Award a pomáhat realizovat jednotlivé části Akčního plánu? Budeme velice rádi, když se nám ozvete na gabriela.tomastikova@med.muni.cz a zapojíte se do těch oblastí, které jsou vám blízké.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info