Rozhovor: Otevíráme nový doktorský studijní program Simulace v medicíně

Od září 2022 rozšiřuje LF nabídku doktorského studia o nový studijní program Simulace v medicíně (Healthcare Simulation), který v listopadu tohoto roku obdržel akreditaci. Uskutečňován bude v českém i anglickém jazyce. Studenti tak mohou vybírat již z 15 českých a 15 anglických studijních programů. 

17. 12. 2021 Jana Sedláková

Bez popisku

Jak a kdy vznikl nápad akreditovat nový studijní program a jak celý proces probíhal? Zeptali jsme se proděkana pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecné lékařství a přednosty Ústavu simulační medicíny prof. MUDr. Petra Štourače, Ph.D. a jeho zástupkyně doc. MUDr. Martiny Kosinové, Ph.D.

Kdy vznikla myšlenka vytvořit nový studijní program Simulace v medicíně? Proč byl akreditován právě na LF MU?

PŠ: S myšlenkou rozšířit oblast simulací v medicíně o akademický a vědecký rozměr koketujeme v rámci přípravy a realizace projektu Simulačního centra LF MU od samotného prvopočátku, tedy od roku 2014. Jakmile byla zhmotněna původní, dosti futuristická, představa do stávající podoby budovy a v říjnu 2020 byla zahájena výuka, kterou prošlo již téměř 3500 studentů, oprášili jsme myšlenku dalšího rozvoje tohoto relativně nového vědního oboru. V květnu 2021 jsme společně s Martinou Kosinovou seznámili vedení fakulty s vizí vytvořit v českém i evropském kontextu unikátní doktorský studijní program, zaměřený na problematiku simulací v medicíně, který by umožnil pokračovat absolventům lékařských, nelékařských zdravotnických i technických studijních programů v další akademické kariéře. Díky podpoře vedení fakulty i univerzity se nám jej podařilo akreditovat v rekordně krátkém čase a již v následujícím akademickém roce 2021/2022 se můžeme těšit na naše první doktorandy.

S ohledem na skutečnost, že Simulační centrum LF MU je svým vybavením a rozsahem v českém i evropském kontextu unikátní, nabízí se spíše otázka, proč by právě zde tento studijní program akreditován být neměl?

MK: První myšlenky na vznik nového doktorského studijního programu se zrodily prakticky ihned poté, kdy jsem se dozvěděla o zřízení nového akademického pracoviště, Ústavu simulační medicíny LF MU. Logicky mne ihned napadlo, že by měla existovat možnost dalšího vědeckého rozvoje v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. V tomto přesvědčení mne utvrdila skutečnost, že nás kontaktovalo stále více studentů, kteří se v úvahách o svém dalším vědeckém směřování zajímali o problematiku simulací v medicíně. např. absolventů technických či pedagogických oborů. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o absolventy lékařských fakult, nebylo vhodné, aby studovali např. v doktorském studijním programu Anesteziologie, intenzivní medicína a léčba bolesti. Proto jsme hledali cestu, jak jim další akademický růst umožnit. Na myšlenku akreditace doktorského studijního programu jsme s Petrem Štouračem přišli oba de facto současně a nezávisle na sobě, což posílilo naše přesvědčení, že to je správná cesta.... A byla.

Studijní program je úzce napojen na Simulační centrum a nově vzniklý Ústav simulační medicíny LF MU, kde se koncentruje většina fakultního dění v oblasti simulační medicíny. Právě zde se snažíme neustále posouvat hranice simulační výuky nejen v rámci ČR, ale díky mezinárodní spolupráci i se podílíme na udávání nových trendů i v mezinárodním měřítku.

Bez popisku
Bez popisku

V čem bude nový doktorský studijní program unikátní, kdo se může přihlásit?

MK: Nově akreditovaný doktorský studijní program je unikátní v tom, že podobně zaměřené studium umožňující přímo na lékařské fakultě další vzdělávání v oblasti simulací v medicíně není akreditován nikde na světě, případně o jeho existenci dosud nevíme. Jeho otevření na LF MU rozšiřuje potenciál orientace směrem ke klinickým oborům a prakticky zaměřenému výzkumu přímo napojenému na výuku. Na rozdíl od tradičních studijních programů může ve svém dalším kariérním rozvoji pokračovat i nelékařský zdravotnický personál, který je v klinickém prostředí nepostradatelnou součástí multidisciplinárních týmů. Díky spolupráci s dalšími fakultami MU i jinými institucemi (např. VUT v Brně) je studium vhodné i pro absolventy jiných než zdravotnických profesí, například pro biomedicínské inženýry, odborníky na informační technologie atp.

PŠ: Tento doktorský studijní program bude unikátní především svým multidisciplinárním zaměřením a uchopením problematiky v celé její komplexnosti. Nebude zaměřen jen na absolventy zdravotnických studijních programů, ale na absolventy mnoha dalších studijních programů biomedicínského, ale i humanitního (např. pedagogického) zaměření. Vysoké nároky budou kladeny nejen na to, aby studenti pochopili problematiku simulací v medicíně jak z pohledu možné klinické aplikace, ale také z pohledu moderní pedagogiky, technického zabezpečení a dalšího vývoje simulační výuky. Tou hlavní přidanou hodnotou pro studenty však bude pochopení vědeckého pozadí simulací a možnost dalšího profesního růstu.

Vzhledem k tomu, že je studijní program akreditován v českém i anglickém jazyce, očekáváme v budoucnu i zájem zahraničních studentů.

Jaké bude uplatnění budoucích absolventů v praxi?

MK: Aktuálně prožíváme boom simulační medicíny nejen v ČR, ale i v zahraničí. K rozvoji simulační medicíny přispěla v poslední době podstatnou měrou i situace způsobená epidemií onemocnění COVID-19, kdy došlo k přesunu části klinické výuky z prostředí zdravotnických zařízení právě do podoby simulované výuky, čímž bylo umožněno zachování výuky mediků v bezpečném prostředí Simulačního centra LF MU. Samotná výuka simulační formou i např. objektivní strukturovaná evaluace klinických situací nabývá na významu nejen v rámci pregraduálního vzdělávaní, ale zejména v rámci vzdělávaní postgraduálního a specializačního, kde již v mnohých oborech vzdělávání zaujímá nezastupitelné místo.

PŠ: Díky skvělému tymu akademických pracovníků, vývojářů a metodiků výuky patříme v národním srovnání ke špičce v oboru. Nemůžeme ale usnout na vavřínech. Proto si uvědomujeme potřebu vychovávat další šikovné kolegy, kteří rozšíří tým Ústavu simulační medicíny LF MU, případně se začlení do týmů simulačních center u nás či i v zahraničí. Bez nadsázky věříme, že z řad budoucích absolventů našeho doktorského studijního programu budou rekrutováni vedoucí pracovníci stávajících či nově vznikajících simulačních center. Současně by měli být vychováváni budoucí intelektuální leadeři, kteří budou dále posouvat hranice oboru.

Více o studijním programu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info