Časté dotazy studentů ke studiu na LF MU v souvislosti s epidemiologickými opatřeními – FAQ

Přečtěte si seznam nejfrekventovanějších otázek, které souvisí s Vaším studiem.

17. 3. 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - nelékařské programy

Budou se konat SZZ v plánovaných termínech? Budou se termíny SZZ měnit?

Aktuálně je snahou vedení LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení studia. Z toho důvodu bylo také doporučeno, aby odevzdání závěrečných prací bylo možné pouze elektronicky a tištěná verze práce by byla dodána ke dni obhajoby. Termíny SZZ u konkrétních studijních programů budou řešeny s garanty programů, kteří budou prostřednictvím příslušných klinik, kateder a ústavů, kam kmenově studijní program spadá, informovat studenty. Termíny se mohou změnit v závislosti na rozhodnutí o změně termínu pro zrušení výuky (nyní do 13. 4. 2020).

Nestihnu odevzdat závěrečnou práci kvůli mimořádným opatřením vlády (nemám přístup do laboratoře, k pacientům atd.). Bude se termín k odevzdávání závěrečných prací prodlužovat?

Důvody pro neodevzdání závěrečné práce ve stanoveném termínu budou posuzovány individuálně i s ohledem na možnost přístupu ke zdrojům nezbytným ke zpracování a zapojení studentů do dobrovolnické činnosti, či plnění pracovní povinnosti v souladu Usnesením vlády ČR č. 90/220 Sb. o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví. 

Kdyby byly státnice distanční formou, co přesně to pro nás znamená?

Konání státních závěrečných zkoušek v distanční formě se u studentů nelékařských programů neplánuje.

Jsem student, který plní Pracovní povinnost dle Usnesení vlády ČR. Brzy budu konat státní závěrečnou zkoušku a chci nastoupit do zaměstnání. Jak mám postupovat?

V případě, že Vám ve výkonu Pracovní povinnosti brání objektivní okolnosti, jste povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit na krajský úřad, který vydal Pracovní příkaz. Pracovní příkaz je vydán krajským úřadem konkrétnímu studentovi na konkrétní pracoviště s dobou platnosti na dobu trvání stavu nouze. Nelze tedy automaticky říci, že se uložená povinnost absolvováním studia ruší. V případě, že budete mít problém s kontaktem na příslušný krajský úřad, obraťte se na studijní oddělení, které Vás spojí s koordinátorem Pracovní činnosti na LF MU.

Státní rigorózní zkoušky (SRZ) - Všeobecné lékařství

Jak je to s konáním SRZ?

Aktuálně je vedení LF MU odhodláno zajistit konání SRZ podle dosavadního plánu. S ohledem na situaci, se to nemusí u všech termínu SRZ podařit. Pokud nebudou studenti informování o zrušení konkrétní SRZ, měli by počítat s jejím konáním. Příslušná komise zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci studentů na jednom místě a byla dodržována potřebná hygienická pravidla. 

Jsem student Všeobecného lékařství, který plní Pracovní povinnost dle Usnesení vlády ČR. Brzy budu konat poslední státní rigorózní zkoušku a chtěl bych nastoupit do zaměstnání. Jak mám postupovat?

V případě, že Vám ve výkonu Pracovní povinnosti brání objektivní okolnosti, jste povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit na krajský úřad, který vydal Pracovní příkaz. Pracovní příkaz je vydán krajským úřadem konkrétnímu studentovi na konkrétní pracoviště s dobou platnosti na dobu trvání stavu nouze. Nelze tedy automaticky říci, že se uložená povinnost absolvováním studia ruší. V případě, že budete mít problém s kontaktem na příslušný krajský úřad, obraťte se na studijní oddělení, které Vás spojí s koordinátorem Pracovní činnosti na LF MU.

Organizace semestru a výuka

Bude se prodlužovat semestr a zkouškové?

Prodloužení semestru do letních měsíců nelze zcela vyloučit, avšak v danou chvíli s ním nepočítáme. Aktuálně je snahou vedení MU i LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení semestru v předpokládaném termínu. 

Budou se muset povinné praxe nahrazovat?

V současné dobé jsou klinické stáže a praktická výuka organizovaná LF MU z rozhodnutí děkana zastaveny do 13. 4. 2020. Pokud nebudeme nuceni tento termín prodloužit, povinné praxe se nebudou muset nahrazovat. Pro předpromoční praxe platí zvláštní režim a studenti šestého ročníku budou informováni zvlášť. 

Dostanu se do školy (např. pro věci do skříňky) nebo knihovny?

Knihovny jsou dle nařízení rektora Masarykovy univerzity uzavřeny. Vstup do budovy Univerzitního kampusu je zakázán všem osobám, které nemají s fakultou pracovněprávní poměr. V momentě, kdy dojde ke změně, budeme vás informovat.

Knihovny jsou uzavřené – ke zkouškám, státnicím a celkově studiu nám chybí zdroje. Budou online? Kdy? Budeme mít dostatek času na učení?

Knihovny jsou dle nařízení rektora Masarykovy univerzity uzavřeny. Vstup do budovy Univerzitního kampusu je zakázán všem osobám, které nemají s fakultou pracovněprávní poměr. Na stránkách KUK naleznete spoustu informací, jak pracovat s e-zdroji. Pokud byl někdo opravdu v kritické situaci, nabízí KUK možnost provedení výpůjčky a zaslání na dodejku – spojte se prosím rovnou s pracovníky KUK. V momentě, kdy dojde ke změně, budeme vás informovat. 

Prodlužuji studium a poplatek za jaro 2020 jsem už uhradil. Výuka neprobíhá plnohodnotně – ani praktická, ani teoretická. Vrátí mi LF peníze?

Masarykova univerzita poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřit musí a proces je v podstatě automatický. Nejedná se o školné, ale o regulační poplatek nastavený zákonem. Po vyměření však má student právo požádat o snížení či prominutí poplatku. Požadavky studentů na snížení/zrušení poplatku budou řešeny obvyklým způsobem ve správním řízení (individuálně).

Co mám dělat v případě, pokud jsem v 5./6. ročníku VL a trpím nějakým onemocněním (např. astma), které mě dává do rizikové skupiny? Budu povolán?

Student může plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.  Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman). Výjimku studentovi může udělit orgán krizového řízení (v tuto chvíli krajský úřad - hejtman, či jím pověřená osoba).

Jak je to s konáním semestrálních zkoušek?

Standardní konání zkoušek (mimo státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek) epidemiologická opatření nedovolují.  Připravovány jsou náhradní formy ukončení předmětu v případech, kde je to možné (např. online testy). V případě nepříznivé situace je připravována i distanční varianta zkoušení (např. Skype). Konkrétní podmínky ukončení předmětu budou studentům sděleny jednotlivými garanty předmětů.

Dobrovolnická činnost

Som slovenský študent LF MU, momentálne na Slovensku. Rád by som pomohol ako dobrovoľník, ale nedostanem sa cez hranice. Môžem pomôcť? Týka sa nariadenie vlády ČR o pracovnej povinnosti aj mňa?

Velmi děkujeme za Vaši snahu pomoci. S ohledem na současnou situaci a uzavřené hranice není možné využít vaší pomoc fyzicky i přesto, že se i vás oficiálně týká Usnesení vlády ČR o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Do jaké nemocnice a na jaká oddělení mohu být umístěn?

Konkrétní rozdělení studentů a jiných dobrovolníků záleží jednak na poptávce jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, dále na kompetenci konkrétního studenta (míře jeho dosavadních zkušeností) a v souladu usnesením vlády ČR o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví jsou aktuálně určeni konkrétní poskytovatelé (v Jihomoravském kraji: FN Brno, FN U svaté Anny; na Vysočině Nemocnice Jihlava). Více informací o zapojení dobrovolníků lze nalézt i na tomto odkazu

Může se do pomoci zapojit i student jiné LF v České republice, který se nachází na území města Brna?

Naše dobrovolnické centrum by Vás rádo přivítalo, pamatujte však, že pokud jste studentem 5. či 6. ročníku VL, nebo v posledním ročníku (3. ročníku) nelékařského studijního programu Všeobecná sestra, či Zdravotnický záchranář měl byste být zapojen do výpomoci přes Vaši fakultu na základě Usnesení vlády.

Kdo se může zapojit do pomoci FNB? Mohou se zapojit také studenti zubního lékařství a nelékařských programů?

Studenti 3. a 4. ročníku VL a studenti nižších ročníků nelékařských zdravotnických oborů a programů se mohou přihlašovat jako dobrovolníci pro pomoc na jednotlivých odděleních. Všechny informace, včetně přihlašovacích formulářů, naleznete zde na facebookových stránkách Studentská komora AS LF MU. Informace o možnosti pomoci ve FN Brno lze nalézt na tomto odkazu.

Na studeny 5. či 6. ročníku VL, a 3. ročníku nelékařského studijního programu Všeobecná sestra, či Zdravotnický záchranář se vztahuje usnesení vlády ČR o pracovní povinnosti studentů. U nich jsou fakulty povinny předat jejich seznam krajským úřadům, které budou jejich zapojení koordinovat ve spolupráci se SKAS LF MU.

Bude možnost koordinované pomoci i v jiných nemocnicích (okresní a krajské v JMK)?

V případě, že je LF MU, či SKAS kontaktován s prosbou/požadavkem o dobrovolnickou pomoc, jsou tyto informace dále předány studentům, ale proces zapojení dobrovolníků již není koordinován LF MU ani SKAS.

Příští semestr bych se měl/a účastnit Erasmus+ stáže. Bude na to mít vliv současná situace?

Doufáme, že ne, zatím ale je ale těžké předvídat situaci v podzimním semestru 2020. Pokud by měly být některé z již domluvených stáží zrušeny, budeme informovat konkrétní studenty individuálně.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info