Obhajoby závěrečných prací studentů P-PooL

Závěrečné práce deseti studentů programu P-PooL byly v úterý 5. května obhajovány v rámci druhého ročníku obhajob. 

7. 5. 2020

Bez popisku

V úterý 5. května proběhlo druhé kolo historicky druhého ročníku obhajob závěrečných prací studentů Všeobecného lékařství zařazených v programu P-PooL. Kvůli přísným epidemiologickým opatřením se muselo konat za zvýšených hygienických opatření: studenti i jejich školitelé přicházeli k obhajobám ve stanovený čas, v rouškách a po dezinfekci rukou, nemohli se osobně účastnit všech obhajob a ani veřejnost tentokrát nemohla být přítomna. Obhajoba však byla elektronicky přenášena do vedlejší posluchárny, kde ji mohli zájemci v počtu do 15 osob sledovat.

Obhajoby proběhly ve třech blocích, z nichž každý měl vlastní tříčlennou komisi. Členy první komise byli prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Členy druhé komise byli doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. Členy třetí komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Předsedkyně komise doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. studenta představila, zmínila relevantní data z jeho životopisu a školitel představil svůj posudek práce studenta v rámci celého působení studenta pod jeho vedením. Školitelé nad rámec hodnocení studentovy práce neopomněli zmínit také jejich mimoškolní aktivity.

Díky výzkumným aktivitám na pracovištích získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají také aktivními prezentujícími na tuzemských i mezinárodních fórech.

Na výbornou obhájili všichni přítomní:

Viktória Grey
Téma: Môže repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia zrakového kortexu zlepšiť stav pacientov s visual snow?
Pracoviště: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU.
Školitel: MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
Studentka své výsledky prezentovala na tuzemských neurologických sjezdech a na Studentské vědecké konferenci (SVK) LF MU. Rovněž absolvovala zahraniční klinickou stáž. Je spoluautorkou přehledového článku a autorkou originální práce v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Ján Trnka
Téma: Vplyv počítačových hier na kognitívne funkcie u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Pracoviště: I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Marek Baláž Ph.D.
Student se účastnil několika studií na pacientech s Parkinsonovou chorobou a své výsledky prezentoval na SVK LF MU.

Eliška Janáčková
Téma: Intrapartální rizikové faktory nízkého pH: Retrospektivní populační studie
založena na 13551 porodech v termínu
Pracoviště: Gynekologicko - Porodnická klinika FN Brno a LF MU
Školitel: MUDr. Petr Janků Ph.D.
Studentka své výsledky prezentovala na SVK LF MU. Kromě vědecké práce se podílela i na klinickém provozu a na zajištění pohotovostních služeb na porodním sále a absolvovala zahraniční klinickou stáž.

Roman Kula
Téma: Analýza srdečních draslíkových proudů: kapacita buněčné membrány, hustota vs. amplituda proudu
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Student své výsledky prezentoval na několika tuzemských i zahraničních konferencích. Rovněž absolvoval několik zahraničních stáží a vyučuje praktika z fyziologie. Je spoluautorem přehledové a originální práce v časopisech s impakt faktorem (IF 5,231, resp. 2,238) a autorem originální impaktované práce (IF 2,703).

Adam Vejmělek
Téma 1: Elektrofyziologické charakteristiky repolarizačního proudu IKs a jejich změny pod vlivem mutace T309I asociované se syndromem dlouhého QT typu 1
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Téma 2: Hodnocení rizika kardiochirurgické operace u pacientů nad 75 let věku
Pracoviště: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Školitel: MUDr. Petr Fila, Ph.D
Student prezentoval výsledky své práce na tuzemské i zahraniční konferenci a rovněž na SVK LF MU. Kromě své vědecké práce úspěšně složil zkoušku USMLE step 1. Rovněž absolvoval zahraniční klinickou stáž.

Martin Štěrba
Téma: Výzkum molekulárních mechanismů působení nových protinádorových léčiv (cyklické polymethiniové soli) za použití celogenomového screeningu
Pracoviště: Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ
Školitelé: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., MUDr. Petr Müller, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU. Je spoluautorem originální práce v časopise s impakt faktorem (IF 4,183). Rovněž absolvoval několik zahraničních stáží a asistuje na službách a v ambulancích Chirurgické kliniky FN Brno.

Samuel Hricko
Téma: Vliv oxidu dusnatého na kardiotoxicitu inhibitoru tyrosinových kináz nilotinibu
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitel: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU. Kromě vědecké práce se věnuje i výuce praktik z fyziologie a zúčastnil se klinické zahraniční stáže.

Daniela Rudišinová
Téma 1: České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky
Pracoviště: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU
Garant: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Školitelka: Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.
Téma 2: Vliv anestezie na exacerbaci OSA po ortopedickém výkonu
Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Školitelé: doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D., MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D.

Michal Štefančík
Téma: Tkáňová odpověď na přítomnost biomateriálů
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Školitelka: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU, kde se v Teoretické a preklinické sekci umístil jednou na 1. a jednou na 3. místě. Rovněž se úspěšně zúčastnil SVK studentů lékařských fakult ČR a SR (3. místo). Absolvoval zahraniční klinickou stáž. Je konzultantem bakalářské a SOČ práce.

Pavlína Muchová
Téma: Faktory virulence a genotypování Cutibacterium acnes
Pracoviště: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Studentka opakovaně prezentovala výsledky své vědecké práce na tuzemských mikrobiologických konferencích a na SVK LF MU, kde se dvakrát umístila na 3. místě v teoretické a preklinické sekci. Rovněž fakultu reprezentovala na národním kole SVK. V rámci nouzového stavu pracuje od března 2020 na Odd. sérologie OKM FN Brno.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info