Obhajoby závěrečných prací studentů P-PooL

Závěrečné práce deseti studentů programu P-PooL byly v úterý 5. května obhajovány v rámci druhého ročníku obhajob. 

7. 5. 2020

V úterý 5. května proběhlo druhé kolo historicky druhého ročníku obhajob závěrečných prací studentů Všeobecného lékařství zařazených v programu P-PooL. Kvůli přísným epidemiologickým opatřením se muselo konat za zvýšených hygienických opatření: studenti i jejich školitelé přicházeli k obhajobám ve stanovený čas, v rouškách a po dezinfekci rukou, nemohli se osobně účastnit všech obhajob a ani veřejnost tentokrát nemohla být přítomna. Obhajoba však byla elektronicky přenášena do vedlejší posluchárny, kde ji mohli zájemci v počtu do 15 osob sledovat.

Obhajoby proběhly ve třech blocích, z nichž každý měl vlastní tříčlennou komisi. Členy první komise byli prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Členy druhé komise byli doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. Členy třetí komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Předsedkyně komise doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. studenta představila, zmínila relevantní data z jeho životopisu a školitel představil svůj posudek práce studenta v rámci celého působení studenta pod jeho vedením. Školitelé nad rámec hodnocení studentovy práce neopomněli zmínit také jejich mimoškolní aktivity.

Díky výzkumným aktivitám na pracovištích získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají také aktivními prezentujícími na tuzemských i mezinárodních fórech.

Na výbornou obhájili všichni přítomní:

Viktória Grey
Téma: Môže repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia zrakového kortexu zlepšiť stav pacientov s visual snow?
Pracoviště: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU.
Školitel: MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
Studentka své výsledky prezentovala na tuzemských neurologických sjezdech a na Studentské vědecké konferenci (SVK) LF MU. Rovněž absolvovala zahraniční klinickou stáž. Je spoluautorkou přehledového článku a autorkou originální práce v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Ján Trnka
Téma: Vplyv počítačových hier na kognitívne funkcie u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Pracoviště: I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Marek Baláž Ph.D.
Student se účastnil několika studií na pacientech s Parkinsonovou chorobou a své výsledky prezentoval na SVK LF MU.

Eliška Janáčková
Téma: Intrapartální rizikové faktory nízkého pH: Retrospektivní populační studie
založena na 13551 porodech v termínu
Pracoviště: Gynekologicko - Porodnická klinika FN Brno a LF MU
Školitel: MUDr. Petr Janků Ph.D.
Studentka své výsledky prezentovala na SVK LF MU. Kromě vědecké práce se podílela i na klinickém provozu a na zajištění pohotovostních služeb na porodním sále a absolvovala zahraniční klinickou stáž.

Roman Kula
Téma: Analýza srdečních draslíkových proudů: kapacita buněčné membrány, hustota vs. amplituda proudu
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Student své výsledky prezentoval na několika tuzemských i zahraničních konferencích. Rovněž absolvoval několik zahraničních stáží a vyučuje praktika z fyziologie. Je spoluautorem přehledové a originální práce v časopisech s impakt faktorem (IF 5,231, resp. 2,238) a autorem originální impaktované práce (IF 2,703).

Adam Vejmělek
Téma 1: Elektrofyziologické charakteristiky repolarizačního proudu IKs a jejich změny pod vlivem mutace T309I asociované se syndromem dlouhého QT typu 1
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Téma 2: Hodnocení rizika kardiochirurgické operace u pacientů nad 75 let věku
Pracoviště: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Školitel: MUDr. Petr Fila, Ph.D
Student prezentoval výsledky své práce na tuzemské i zahraniční konferenci a rovněž na SVK LF MU. Kromě své vědecké práce úspěšně složil zkoušku USMLE step 1. Rovněž absolvoval zahraniční klinickou stáž.

Martin Štěrba
Téma: Výzkum molekulárních mechanismů působení nových protinádorových léčiv (cyklické polymethiniové soli) za použití celogenomového screeningu
Pracoviště: Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ
Školitelé: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., MUDr. Petr Müller, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU. Je spoluautorem originální práce v časopise s impakt faktorem (IF 4,183). Rovněž absolvoval několik zahraničních stáží a asistuje na službách a v ambulancích Chirurgické kliniky FN Brno.

Samuel Hricko
Téma: Vliv oxidu dusnatého na kardiotoxicitu inhibitoru tyrosinových kináz nilotinibu
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitel: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU. Kromě vědecké práce se věnuje i výuce praktik z fyziologie a zúčastnil se klinické zahraniční stáže.

Daniela Rudišinová
Téma 1: České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky
Pracoviště: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU
Garant: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Školitelka: Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.
Téma 2: Vliv anestezie na exacerbaci OSA po ortopedickém výkonu
Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Školitelé: doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D., MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D.

Michal Štefančík
Téma: Tkáňová odpověď na přítomnost biomateriálů
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Školitelka: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU, kde se v Teoretické a preklinické sekci umístil jednou na 1. a jednou na 3. místě. Rovněž se úspěšně zúčastnil SVK studentů lékařských fakult ČR a SR (3. místo). Absolvoval zahraniční klinickou stáž. Je konzultantem bakalářské a SOČ práce.

Pavlína Muchová
Téma: Faktory virulence a genotypování Cutibacterium acnes
Pracoviště: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Studentka opakovaně prezentovala výsledky své vědecké práce na tuzemských mikrobiologických konferencích a na SVK LF MU, kde se dvakrát umístila na 3. místě v teoretické a preklinické sekci. Rovněž fakultu reprezentovala na národním kole SVK. V rámci nouzového stavu pracuje od března 2020 na Odd. sérologie OKM FN Brno.

Více článků

Přehled všech článků