Slavnostní zasedání Vědecké rady LF MU

Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhlo 21. září 2023 v Hotelu Passage v Brně. Na programu posledního jednání v rámci prvního funkčního období děkana Martina Repka byla dvě kvalifikační řízení a rovněž poděkování končícím přednostkám a přednostům klinik fakultních nemocnic a LF MU.

29. 9. 2023

Bez popisku

Při příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU, které proběhlo dne 21. září 2023 v Hotelu Passage v Brně, poděkoval čtyřem končícím přednostkám a přednostům děkan fakulty Martin Repko:

Bez popisku

doc. MUDr. Lence Krbkové, CSc., Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno

Docentka Krbková promovala na brněnské lékařské fakultě v roce 1979 a v témže roce nastoupila do dětské nemocnice (dnes součást FN Brno). Na Klinice dětských infekčních nemocí strávila celý svůj profesní život. Od r. 1996 přešla převážně na LF MU, kde vyučuje dodnes. V letech 2011-2023 byla přednostkou kliniky. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřila na neuroinfekce a infekce přenášené klíšťaty. Specifická intratekální syntéza u neuroborreliózy byla tématem habilitační práce. Od r. 2012 je členkou výboru Společnosti infekčního lékařství, také je členkou Akreditační komise MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání infekční lékařství. Dále je členkou Expertní pracovní skupiny (EPS), Národní imunizační komise (NIKO) na SZÚ Praha.

Bez popisku

doc. MUDr. Haně Ošlejškové, CSc., Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Docentka Ošlejšková zahájila svou odbornou kariéru na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno v r. 1981. Kliniku převzala za pohnutých okolností a v roce 2005 a v letech 2005-2009 ji přechodně vedla jako primářka a pověřená přednostka. Po získání titulu docent v r. 2009 pokračovala plynule jako přednostka do září roku 2023. Podařilo se jí vybudovat uznávané špičkové republikové a evropské pracoviště dětské neurologie včetně dvou ERN center pro vzácná onemocnění. Jako přední dětská neuroložka získala mnohá uznání odbornou komunitou. Byla předsedkyní Společnosti dětské neurologie a dosud je členkou výboru, je členkou atestační a akreditační oborové komise. Dále je prezidentkou České ligy proti epilepsii, předsedkyní Specializační oborové rady a garantkou oboru dětská neurologie LF MU a FN Brno.

Bez popisku

prof. MUDr. Petru Brhelovi, CSc., Klinika pracovního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Profesor Brhel zahájil svou odbornou kariéru na Klinice nemocí z povolání FN u sv. Anny a LF UJEP v Brně v roce 1980. Dodnes na klinice, která nyní nese název Klinika pracovního lékařství pracuje a vyučuje. V letech 1995 až 2023 zastával pozici přednosty kliniky. Prof. Brhel je lékařem se specializovanou způsobilosti pro obory pracovní lékařství a vnitřní lékařství. Ve vědecko-výzkumné práci se zpočátku věnoval poškození zdraví horníků černouhelných a lignitových dolů, později otázkám profesního astmatu. Doménou jeho odborné práce a obohacením pro medicínskou praxi je problematika nemocí z povolání. Pracoval jako předseda Společnosti nemoci z povolání ČLS JEP, rady Národního registru nemocí z povolání, je členem atestační a akreditační komise pro pracovní lékařství. Řadu let vykonával funkci předsedy komise nemocí z povolání MZ ČR.

Bez popisku

prof. MUDr. Petru Dobšákovi, CSc., Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Profesor Dobšák svou odbornou kariéru zahájil v roce 1984 na Ústavu patofyziologie Lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde se podílel na výzkumu umělého srdce. Od roku 1997 působí na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny, kterou vedl jako přednosta v letech 1997-2023. Od roku 2012 vede Katedru fyzioterapie a rehabilitace. Významných medicínských úspěchů a zahraničního ohlasu dosáhl díky zavádění nových metodik rehabilitace a prevence do klinické praxe u pacientů s kardiovaskulárními a renálními chorobami.

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. a doc. MUDr. Hana Ošlejšková, CSc. převzaly z rukou děkana Martina Repka kromě děkovného dopisu také květiny, prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. a prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. obdrželi dárkové balení univerzitního vína.

Na programu zasedání byla celkem dvě habilitační řízení. Jako první bylo projednáno řízení v oboru Onkologie. Uchazečka MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. přednesla před vědeckou radou přednášku na téma: „Individualizovaný přístup v klinickém výzkumu gastrointestinálních nádorů a jeho význam pro kvalitu péče v klinické praxi“. V rámci druhého habilitačního řízení v oboru Neurovědy následovala přednáška uchazečky MUDr. Aleny Damborské, Ph.D. na téma: „Elektrofyziologické projevy klidové mozkové aktivity a vyšších funkcí mozku člověka“.

Obě řízení proběhla úspěšně a byla Vědeckou radou Lékařské fakulty MU podpořena. Děkan Martin Repko poděkoval všem členům vědecké rady za jejich účast a veškerou práci ve vědecké radě po dobu jeho prvního funkčního období a pozval všechny přítomné na slavnostní oběd.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info