Výzkum postojů zdravotnických pracovníků k posilujícím dávkám očkování

Postoje zdravotnických pracovníků k posilujícím dávkám očkování proti onemocnění COVID-19 byly hodnoceny výzkumným týmem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pomocí reprezentativní národní průřezové studie, které se účastnilo 3 454 českých zdravotnických pracovníků. Tato studie představuje jednu z prvních svého druhu.

9. 12. 2021

Výsledky studie odhalily vysokou míru ochoty zdravotnických pracovníků (71,3 %) k posilující dávce očkování (PD). Dalších 12,2 % respondentů stále váhalo a zbylých 16,6 % respondentů bylo proti aktuální dostupné PD.

Průzkum zahrnující všech čtrnáct krajů ČR se uskutečnil prostřednictvím online validovaného dotazníku, který byl vytvořen za podpory Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a Masarykovy univerzity. Prostřednictvím tohoto dotazníku byly zjišťovány demografické charakteristiky účastníků, jejich anamnéza onemocnění COVID-19, anamnéza očkování proti tomuto onemocnění a postoj k posilující dávce včetně psychosociálních faktorů.

Mezi respondenty bylo 80,9 % žen, 30,3 % respondentů byli zástupci lékařských povolání a 50,5 % respondentů bylo ve věku ≤ 47 let, což představuje reprezentativní vzorek českých zdravotnických pracovníků. Dr. Miloslav Klugar, první autor studie a ředitel Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) spadajícího pod Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, uvedl, že většina respondentů byla očkována primárním očkovacím schématem (95,2 %), a to nejčastěji vakcínou BTN162b2 (Pfizer/Biontech) (90,7 %).

Legenda: Female = žena; Male = muž, LGBTQ = lesby; gayové, bisexuálové a transgender osoby; ≤ 47 years-old = do 47 let věku; > 47 let years-old = nad 47 let věku; Medical Professionals = lékaři; Allied Health Professionals = nelékařští zdravotní pracovníci; Infected = infikovaní; Severe Illness: Agree = závažné onemocnění: souhlas; Symptomatic Infection: Agree = symptomatický průběh: souhlas; Community Transmission: Agree = komunitní přenos: souhlas; Mutation Control: Disagree = výskyt mutací: nesouhlas; Equal Safety: Agree = stejná bezpečnost vakcíny: souhlas; Non-inferior Safety: Disagree = nesnížená bezpečnost vakcíny: nesouhlas; Risk-benefit Ration: Agree = poměr přínosů a rizik: souhlas; Self-prioritization: Agree = sebe-upřednostnění: souhlas; Global Vaccine Justice: Disagree = globální očkovací spravedlnost: nesouhlas; National Vaccine Justice: Disagree = národní očkovací spravedlnost: nesouhlas; Vaccine Satisfaction: Agree = spokojenost s očkováním: souhlas; Vaccine Selectivity: Agree = volitelnost vakcíny: souhlas; Overall = celkově.
Totally Agree = úplný souhlas; Agree = souhlas; Not Sure = nejsem si jistý; Disagree = nesouhlas; Totally Disagree = úplný nesouhlas

Podrobné výsledky studie byly publikovány v odborném časopise „Vaccines“, který je jeden z nejvýše celosvětově hodnocených časopisů zabývajících se očkováním, a jsou dostupné zde.

U zástupců lékařských povolání, mužů a participantů vyššího věku byla zjištěna vyšší míra ochoty k PD v porovnání se zástupci nelékařských povolání, ženami a mladšími účastníky studie. „I přesto, že participanti ve věku ≤ 47 let vykazovali nižší míru ochoty k PD, byla i tak tato míra poměrně vysoká, a to 66 %,“ dodal Dr. Abanoub Riad, korespondující autor studie a zástupce ředitele Cochrane Česká republika v rámci CEBHC-KT.

Nejčastěji uváděnou motivací k PD byla ochrana zdraví rodiny (83,0 %), ochrana vlastního zdraví (82,7 %), ochrana zdraví pacientů (70,4 %), ochrana zdraví komunity (66,4 %) a snížení omezení společenských aktivit (49,8 %). „Požadavek na očkování PD od zaměstnavatele byla nejméně často uváděná motivace k očkování PD, uvedlo ji pouze 3,4 % účastníků. Pro dotazované zdravotnické pracovníky jsou tedy významnější postoje zaměřené na ochranu zdraví dalších osob,“ sdělila prof. Andrea Pokorná, senior autorka studie a proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Míra vnímané účinnosti posilující dávky proti závažnému průběhu onemocnění, symptomatické infekci a komunitnímu přenosu byla významným ukazatelem ochoty k PD. Není bez zajímavosti, že míra účinnosti proti kolujícím variantám viru nebyla pro tuto cílovou populaci významným motivátorem.

U českých zdravotnických pracovníků byl rovněž zkoumán postoj k etické otázce rovného přístupu k očkování. Více než třetina účastníků (37,6 %) nesouhlasila s podáním posilovací dávky v případě, že by to mohlo ovlivnit dostupnost očkovacích látek pro některé skupiny obyvatelstva.

Tato studie se nezaměřuje pouze na zjištění míry důvěry v účinnost a bezpečnost posilujících dávek, ale klade rovněž důraz na otázky potenciálních etických konfliktů a také, zejména u pracovníku v první linii, na potřebu co nejpříznivějšího poměru rizik a přínosů posilujících dávek pro jednotlivce.

Protože nejčastěji byly uváděné „altruistické“ motivace, zdá se, že využití právě těchto motivátorů ke zvýšení ochoty k PD je účinnější než zavedení povinného očkování. Naproti tomu nejméně uváděnou motivací k PD byl požadavek od zaměstnavatele. Tato skutečnost je důležitá pro tvůrce zdravotních politik a strategií na ochranu veřejného zdraví.

Poděkování

Naše velké poděkování patří zdravotnickým pracovníkům, kteří se studie zúčastnili. Pozvánky k účasti na výzkumu byly zaslány předsedům odborných lékařských společností, které jsou členy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP; Praha, Česká republika), koordinátorům členských institucí Českého národního uzlu infrastruktur pro klinický výzkum (CZECRIN; Brno, Česká republika) a vedoucím lůžkových zdravotnických zařízení v rámci sítě Národního systému hlášení nežádoucích událostí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR; Praha, Česká republika). Tyto osoby umožnily účast zdravotnických pracovníků ve studii rozesláním URL odkazu na dotazník prostřednictvím svých sítí. Díky spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky bylo umožněno také zapojení poskytovatelů zdravotních služeb dlouhodobé lůžkové péče a profesních sdružení nelékařských zdravotnických pracovníků, tj. Česká asociace sester (ČAS), Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR), České komory porodních asistentek (ČKPA), Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVNZP) a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) do výzkumu. Studie byla dále, krom webových stránek Ministerstva zdravotnictví České republiky, propagována prostřednictvím oficiálních webových stránek odborných lékařských a dalších profesních společností sdružujících zdravotnické pracovníky.

Zaujalo Vás toto téma? Výzkumný tým CEBH-KT pracuje na dalších zajímavých výzkumech ohledně očkování proti COVID-19 a ochotě očkovat se, v rámci projektu COVAST, více informací je k dispozici zde.

 

Zpráva ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info