Z mateřské snáze zpět do výzkumu díky grantu MU: Kateřina Amruz Černá

S opětovným rozjezdem vědecké kariéry po přerušení výzkumné práce pomáhá iniciativa Masarykovy univerzity interním grantem GAMU Career Restart, kterou spravuje Grantová agentura Masarykovy univerzity. Grant podporuje opětovné začlenění vědeckých pracovníků do výzkumných týmů. Na konci roku 2021 uspěly se svou žádostí tři zaměstnankyně Lékařské fakulty MU. Nyní přinášíme rozhovor s jednou z nich: Mgr. Kateřinou Amruz Černou, Ph.D.

11. 2. 2022

Bez popisku

Začněme, prosím, od začátku. Mohu se zeptat, na čem jste pracovala před přerušením kariéry?

Mým hlavním zájmem bylo studium microRNA (miRNA) – tedy krátkých regulačních molekul v patogenezi leukémií dospělého věku, konkrétně u chronické lymfocytární leukémie, která má velmi variabilní průběh a odpověď na léčbu, proto je žádoucí disponovat markery, které nám umožní predikovat, jak budou pacienti na tuto léčbu odpovídat. Výstupem této práce byl i patent pod hlavičkou MU na použití miRNA jako takovýchto markerů v klinice. Navazujícím výzkumem pak bylo studium biologické role miRNA například v B buněčné signalizaci, což je stěžejní komunikační kanál zdravých i leukemických buněk, na který nyní cílí nejnovější terapie.

Paní doktorko, po jak dlouhé době se vracíte zpět k výzkumné činnosti?

Do akademického prostředí se vracím po třech letech, které jsem strávila na rodičovské dovolené v Česku a Nizozemsku, kde jsme byli částečně alokováni skrz manželovu práci, což bylo samozřejmě skrz covidové období mírně komplikované. V průběhu prvního roku rodičovské jsem navíc dokončovala doktorské studium včetně sepsání a obhájení disertační práce.

Byla jste po celou dobu v úzkém kontaktu se svými kolegy z týmu?

S kolegy z bývalého týmu jsme prakticky v každodenním kontaktu, což je částečně dané tím, že část členek laboratoře odcházela na rodičovskou dovolenou ve stejném období, ale udržujeme přátelské vztahy i s ostatními členy laboratoře včetně těch, kteří nastoupili až po našem odchodu. S kolegy z nového týmu jsme pak byli v kontaktu přibližně čtvrt roku před mým nástupem.

Je těžké se po přerušení vracet zpět do jedoucího vlaku?

Přirovnání k jedoucímu vlaku je poměrně adekvátní 😊 Aktuálně jsem navíc změnila výzkumný tým a zaměření, nicméně studium miRNA a další aspekty mé původní specializace zůstávají. Velkou pomocí a oporou je mi rodina a v neposlední řadě skvělí kolegové a vedoucí výzkumného týmu, doktorka Dáša Bohačiaková.

Letos jste uspěla ve GA MU Career Restart s projektem Next generation sequencing in neural development and disease (Sekvenování nové generace v neurálním vývoji a onemocnění). Jak jste se o grantu dozvěděla a jaký pro Vás byl proces přípravy?

Zaměstnanci MU jsou pravidelně informováni o otevřených výzvách na nové projekty, současně mě na tuto výzvu upozornila řada bývalých spolužáků, kteří dlouhodobě působí na MU. Nejvíce mě však motivovala přímo vedoucí naší skupiny. Vzhledem ke změně výzkumného tématu pro mě byla příprava žádosti o tento grant součástí stále trvajícího studia nové problematiky. Ve srovnání s komplexními žádostmi, které zahrnují rozsáhlé plánování experimentů je příprava významně snazší, nicméně získání tohoto grantu je stejně zavazující a motivující pro budoucí práci. Současně tento grant považuji i za jakousi odměnu za práci předchozí.

Čeho se Váš projekt týká?

Projekt je zaměřen na využití sekvenování nové generace (NGS) zejména pro studium mechanismů neurální diferenciace (vývoje buněk nervového systému) a použití těchto poznatků pro výzkum onemocnění nervového systému, například Alzheimerovy choroby a některých onkologických diagnóz. Výstupem NGS jsou kvanta biologických/bioinformatických dat, v nichž se snažíme najít, studovat a následně vysvětlit rozdíly ve fungování například zdravých a nemocných buněk nervového systému. Jako model pro studium těchto procesů nám slouží cerebrální organoidy, což jsou 3D buněčné kultury, které si můžete představit jako miniaturní mozečky, na nichž simulujeme různá onemocnění a podmínky a které mají široké využití nejen ve studiu neurodegenerativních chorob, jakými je například již zmiňovaný Alzheimer, ale i ve studiu onkologických onemocnění, která jsou v případě nádorů mozku obtížně napodobitelná v laboratorních podmínkách.

Jaká je doba podpory projektu a jak Vám pomůže sladit profesní a soukromý život?

Projektová podpora trvá dva roky a přispívá jednoznačně k vyšší finanční stabilitě a možnosti zajistit péči o syna a hradit i další vzdělávací aktivity, současně umožňuje lepší soustředění na výzkum samotný a vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně variabilní grant, lze jej využít i pro vlastní profesní vzdělávání a případnou podporu samotné výzkumné činnosti. Vzhledem k nestabilním platovým podmínkám v akademii ho vnímám také jako jakýsi finanční polštář pro úhrady školkovného do budoucna.

 

Medailonek

Kateřina Amruz Černá vystudovala Experimentální biologii na PřF MU, na toto studium navázala doktorským studijním programem Onkologie na LF MU. V rámci své výzkumné činnosti absolvovala dvě krátkodobé stáže v Heidelbergu a Cambridge, kde se věnovala zejména metodice sekvenování nové generace s následnou aplikací nabytých poznatků v oblasti hematoonkologie a výzkumu miRNA. Byla zakládající členkou dnes již seniorní laboratoře Mikroprostředí imunitních buněk na CEITEC MU. Po návratu z rodičovské dovolené navázala na předchozí úspěšnou spolupráci s laboratoří doktorky Dáši Bohačiakové na Ústavu histologie a embryologie LF MU, kde se zapojila do výzkumu neurální diferenciace a studia neurodegenerativních onemocnění.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info