Náš tým
Strategický záměr LF MU

Strategický záměr LF MU

Posláním Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet svoje nejlepší znalosti a dovednosti a aktivně se podílet na vědeckých výzkumech. Naše hodnoty stojí na respektu k člověku v jeho individuální rozmanitosti, na našem stálém úkolu napomáhat zlepšování podmínek pro lidské bytí a na našem závazku poskytovat léčbu lidem bez ohledu na jejich sociální status, zdravotní stav či náboženské přesvědčení.

Strategický záměr LF MU 2021–2028

 • Výuka a vzdělávání v pregraduálním studiu

  Lékařská fakulta vždy byla, je a bude fakultou profesní. Zakládáme si proto na maximální péči o naše pregraduální studenty, kterým chceme v nadcházejícím období nabídnout kvalitní možnosti studia v kontaktní i distanční formě. Kvalitní studium vyžaduje také změny v hodnocení studia, v jeho kultivaci, a především ve zvyšování kompetencí samotných vyučujících. Jedinečným nástrojem pro zvyšování kvality výuky je nově otevřené Simulační centrum, které nám umožní držet krok s nejmo- dernějšími světovými trendy.

 • Výzkum a doktorské studium

  S kvalitním vzděláním úzce souvisí excelentní výzkum a doktorské studium, které chceme na fakultě posilovat. Rozvoj doktorského studia musí být veden v kvalitativní rovině, s důrazem na kvalitu samotných školitelů, zlepšení socioekonomického statusu našich doktorandů, zapojení do vědecko-výzkumných struktur lokálního i globálního charakteru, až po přímou podporu grantových aktivit.

  Výzkumné aktivity musí odrážet moderní trendy a sledovat společenské zájmy. Je třeba výrazněji podporovat aktivity spojené s translací výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Zásadní cestou pro zvýšení kvality výzkumu na LF MU je proaktiv- ní vyhledávání zahraničních partnerů a zajištění kvalitního výzkumného prostředí.

 • Specializační vzdělávání

  Dlouhodobě pestrá nabídka specializačního vzdělávání je jedinečností naší fakulty. Tuto jedinečnost je potřeba udržovat, a především dále kvalitativně rozvíjet.

 • Internacionalizace a studium zahraničních studentů

  Mezinárodní význam LF MU dokládají řadu let rostoucí počty zahraničních studentů samoplátců. Odchod Velké Británie z EU však přinesl nové výzvy v souvislosti s mezinárodním uznáváním medicínského vzdělávání. Naším zájmem je udržet stávající počty zahraničních studentů, zajistit jim adekvátní vzdělání a jeho uznávání v zahraničí.

  Velkou výzvou je větší zviditelnění LF MU v globálním měřítku, a to ve smyslu širšího zapojení do sítí vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Atraktivita fakulty pro zahraniční akademické pracovníky se pak odrazí nejen ve zvyšující se kvalitě samotného výzkumu, ale i v růstu standardů akademické kultury.

 • Informační zdroje a systémy, IT podpora

  Současná doba ukázala potřeby a také limity plné elektronizace výuky i administrativního chodu fakulty. V blízké budoucnosti proto musíme mnohem intenzivněji rozvinout funkčnost všech elektronických systémů a agend.

 • Management lidských zdrojů, správa instituce, administrativa

  Dynamický rozvoj fakulty není možný bez správně nastavených procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a financí. Především oblast řízení lidských zdrojů je klíčovou oblastí rozvoje, a to nejen díky snahám o získání HR Excellence Award. Naší prioritou je kvalitní personální zázemí a transparentní personální politika, která bude lákavá jak pro juniorní výzkumníky, tak pro již etablované vědce a klinické pracovníky. Neméně důležitým parametrem bude také udržení vedoucí pozice při transparentním zadávání veřejných zakázek a zapojení fakulty do procesů udržitelného rozvoje.

 • Akademické prostředí a společenská role

  Otevřenost fakulty okolnímu prostředí je jednou z našich velkých devíz. Rovněž aktivita studentů a jejich společenská angažovanost je nejen nadmíru prospěšná, ale i obecně důležitá. Společně s hlubším pocitem sounáležitosti, chceme tyto aktivity nejen rozvíjet, ale i dále budovat.

Potřebuji...

Prezentace aktivit Lékařské fakulty MU

Máte zajímavé téma ke zveřejnění? Připravujete zajímavou akci? Rádi zveřejníme vaše podněty na webu LF MU, sociálních sítích i zaměstnaneckém portále. Pro zadání novinek či zajištění vašich potřeb prosím využijte informace v jednotlivých sekcích, případně nás kontaktujte.

Zadání aktuality na web a sociální sítě

Potřebujete zveřejnit aktualitu na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře.

Poslat požadavek

Zveřejnění události do kalendáře akcí

Potřebujete zveřejnit událost na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře.

Poslat požadavek

Organizace akce

Plánování, organizace a realizace

Pro bezproblémový průběh akcí pod hlavičkou LF MU je důležité, aby se všechny náležitosti správně a v dostatečném předstihu naplánovaly. O všech aktivitách musí být informováno Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy. Následně bude ve spolupráci s pracovní skupinou pro strategii ve vizuální prezentaci LF MU rozhodnuto, jaký charakter a organizační podporu daná akce získá.

Poslat požadavek

Významná akce

 • Strategická porada

  1. měsíc před zahájením

  • Garant, koordinátor,...
  • Harmonogram
  • Rozpočet
  • Kompletní seznam výstupů – vydefinování z Galerie výstupů
  • Naplánování (před, v průběhu, po) včetně požadavků na AVT
 • Odsouhlasení Pracovní skupiny pro strategii ve vizuální prezentaci

  Materiály

  Kompletní balík materiálů projde odsouhlasením pracovní skupiny

 • Zajištění informovanosti

  Před, během a po akci

  Zajištění důstojné propagace akce.

  • Web LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Sociální sítě LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Obrazovky UKB (Centrum informačních technologií SUKB)

Běžná akce

Použití dostupných šablon

 • Web LF MU – pro zaměstnance
 • Požadavek na vytvoření nového prvku

Porada

 • Garant, koordinátor, …
 • Zajištění informovanosti

Oznámení významného ocenění

Byl jste oceněn/a, nebo víte o někom, kdo získal ocenění o kterém by se mělo vědět? Napište nám a my zařídíme, aby se o tom vědělo.

Poslat požadavek

Televizní obrazovky v koridorech UKB

Potřebujete zpropagovat váš projekt nebo událost na televizích v koriodrech Univerzitního kampusu Bohunice?

Poslat požadavek

Grafické práce a další obecné požadavky

Potřebujete pomoci s grafikou, propagací projektu, nebo máte jiný požadavek? Obraťte se na nás.

Poslat požadavek

Proč klademe důraz na Jednotný vizuální styl (JVS) na LF MU?

Veškerá prezentace (výstupy) musí být v souladu s Jednotným vizuálním stylem Masarykovy univerzity, který je nedílnou součástí komunikace naší fakulty. Jedná se o komplexní a místy komplikovanou část budování vnějších i vnitřních vtahů. Implementaci na LF MU zajišťuje od listopadu 2019 Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci LF MU, jejímž primárním cílem je zajistit vzájemnou informovanost o implementaci a rozvoji JVS napříč akademickými i neakademickými zaměstnanci fakulty. Naše Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy pak vytváří prostředí pro jeho realizaci a zaručuje kvalitu produkovaných výstupů v souladu s nastavenými univerzitními pravidly.

 

Základní manuál pro práci s logem fakulty

Galerie výstupů: inspirujte se

Ve spolupráci s IBA LF MU jsou systematicky vytvářeny grafické materiály a další materiály v souladu s jednotným vizuálním stylem MU. Pro úsporu času je možné pro inspiraci využít dříve připravené výstupy. Jejich úprava pro konkrétní účel je snadná a rychlá.

Potřebuji zařídit

Vizitky

Vizitka je nedílnou součástí prezentace fakulty v novém Jednotném vizuální stylu.

Jaké informace potřebujeme?

Prosím uveďte informace pro obě jazykové mutace.

 • jméno a příjmení s tituly
 • funkce
 • telefonní číslo / mobil
 • e-mail
 • název oddělení / kliniky / pracoviště
 • pavilon / číslo kanceláře
 • adresa

Poslat požadavek

E-mailový podpis

V rámci jednotné prezentace Masarykovy univerzity je přichystán vzor e-mailového podpisu. Návod, jak vytvořit podpis do e-mailového klienta naleznete na webu šablony.muni.cz.

Generátor e-mailového podpisu

Orientační tabulka na dveře kanceláře

Generátor orientačních tabulek na dveře kanceláří je navržen pro snadnou výrobu prostřednictvím běžných kancelářských tiskáren.

Generátor orientačních tabulek na dveře kanceláří

Profesionální fotodokumentace

Pro pořízení kvalitní obrazové dokumentace kontaktuje Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy. Podle povahy a typu požadovaných fotografií bude doporučen vhodný způsob jejich pořízení (interní nebo externí realizace zakázky).

Poslat požadavek

Profesionální video

Pro pořízení kvalitního záznamu kontaktuje Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy.  Podle povahy a typu požadovaného videa (propagační, edukační, záznam přednášky) bude doporučen vhodný způsob jejich pořízení (interní nebo externí realizace zakázky).

Poslat požadavek

Nový web

Potřebujete pro vaše pracoviště, projekt nebo akce vytvořit webovou prezentaci v jednotném vizuálním stylu? Obraťte se na kolegy z Centra informačních technologií Správy Univerzitního kampusu Bohunice

 webmaster@med.muni.cz

Redakční systém Umbraco a obecné zásady

 • Žádost o zřízení směřovat vždy na e-mail webmaster@med.muni.cz
 • Na straně žadatele min. jedna a max. 2 kontaktní osoby pro „komunikaci požadavků“ z každého pracoviště
 • Pro jednotlivé webové stránky bude vždy ÚVT zřízena samostatná Umbraco instance pro správu obsahu
 • Zveřejňovány budou pouze obsahy, které splňují požadavky na prezentaci pracoviště a s přínosem pro LF MU a MU
 • Trvalá snaha o centralizaci a prevenci duplicit

Pro logické a pochopitelné uspořádání webů pod doménou med.muni.cz byla nastavena následující pravidla:

Weby pracovišť a klinik (XXX.med.muni.cz)

 • Transparentně komunikovat možnosti zveřejňovaného obsahu
 • Neduplikovat informace, které jsou k dispozici na hlavním webu LF MU
 • Nelze prezentovat aktivity, které nejsou benefitem pro LF MU a MU
 • Obsah „lokálních“ webů musí být v souladu s informacemi prezentovanými LF MU jako celkem

Např.:

Weby projektů a akcí (med.muni.cz/XXX)

 • Nutno vždy konzultovat, zda je opravdu nutné budovat vlastní web – pozor na následné znepřístupnění stránky po uplynutí aktuality a využitelnosti
 • Rozlišit jednorázové akce a opakující se aktivity

Např.:

Máte podnět, něco nefunguje?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info