prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. F37/522
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4229
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D
  Datum a místo narození: 7. 11. 1971, Valtice, okr. Břeclav, ČR
Pracoviště
 • Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno
  Ústav patologické fyziologie LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
  Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
  Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • přednostka kliniky
  profesorka
  odborná garantka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Atestace z klinické stomatologie
 • 2012: Profesorské řízení v oboru Stomatologie, Lékařská fakulta MU, jmenování a titul profesor udělen 20. června 2012
 • 2009: Habilitace v oboru Stomatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, jmenování a titul docent udělen v červnu 2009
 • 2007:Profesorské řízení v oboru Patologická fyziologie, Lékařská fakulta MU, jmenování a titul profesor udělen v dubnu 2007
 • 2005:Nástavbová atestace ze stomatologie (obor: Dětské zubní lékařství)
 • 2003:Habilitace v oboru Patologická fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, jmenování a titul docent udělen v květnu 2003
 • 2000:Atestace I. stupně ze stomatologie
 • 1997- 1999:Postgraduální studium v oboru Normální a patologická fyziologie, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, titul PhD udělen v 1999
 • 1995-1996:Pregraduální studium dostudování Všeobecného lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul MUDr. udělen v září 1996
 • 1990 - 1996:Pregraduální studium Stomatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,titul MUDr. udělen v květnu 1996
Přehled zaměstnání
 • 2012- dosud:Přednostka Stomatologické kliniky, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně
 • 2007 - dosud:Profesor, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 2017 - dosud: Profesor, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • 2017 - dosud: Odborná garantka, Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 2006 - 2012: zástupce přednostky Ústavu patologické fyziologie, Lékařstké fakulty, Masarykovy univerzity
 • 2003-2006:Docent, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 2001 - 2012:Lékař, Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně (částečný úvazek)
 • 1999 – 2003: Odborný asistent, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 1997 -1999:Asistent, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 1996-1999: Výzkumný pracovník, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • • Přednášky, semináře a cvičení ze stomatologie, protetické technologie, dětského zubního lékařství a parodontologie, patologické fyziologie pro všeobecné lékařství, zubní lékařství, přednášky z oboru Genetika v ZL
 • • Přednášky v rámci kurzu Molekulární biologie člověka na Přír. fakultě MU Brno
 • • Přednášky v rámci kurzu Imunologie pro zubní lékaře na 1. LF UK v Praze
 • • Postgraduální vzdělávání v rámci ILF (imunologie) a ČSK (parodontologie)
 • • Školitelka doktorandů v oborech patologická fyziologie (3 obhájené, 2 v současnosti) a stomatologie (3 obhájené a 4 v současnosti)
 • • LF MU: školitelka doktorandů – absolventi oboru Patologická fyziologie:
 • - MUDr. Dana Bučková, Ph.D. (téma: "Vliv polymorfizmů vybraných kandidátních genů na etiopatogenezi bronchiálního astmatu a atopických chorob", obhájeno: 2003)
 • - MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (téma: "Asociační studie polymorfizmů vybraných genů aktivační kaskády rodiny transkripčních faktorů NF-kB a cytokinu IL-18 u nemocí spojených s atopií", obhájeno:2007)
 • - Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. (téma: " Role genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných onemocnění dutiny ústní", obhájeno: 2014)
 • • LF MU: školitelka doktorandů – absolventi oboru Stomatologie:
 • - MDDr. Mgr. Simona Moravcová Balková, Ph.D. (téma:“Molekulární regulace během vývoje kraniofaciálních struktur", obhájeno: 2014)
 • - MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D. (téma: „Rizikové faktory vzniku zubního kazu a ověření metod primární intervence“, obhájeno: 2016)
 • - MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (téma: „Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků“, obhájeno: 2016)
 • • Oponentka řady diplomových, bakalářských a dizertačních prací
 • • Členka habilitačních/jmenovacích komisí:
 • - 2011 - prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. (1. LF UK, Praha)
 • - 2012 - doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D (LF UP, Olomouc)
 • - 2013 - doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. (LF MU Brno)
 • - 2014 - prof. MUDr. Peter Stanko, Ph.D. (LF UK, Bratislava)
 • - 2016 - prof. dr. Piotr Fudalej, Ph.D. (LF UP, Olomouc)
 • • Autorka 8 pedagogických publikací a řady projektů s výukovou problematikou
Vědeckovýzkumná činnost
 • Autorka 146 publikací in extenzo, z toho 96 publikací v excerptovaných databázích (PubMed)
 • Citační ohlas: 1515 citací dle WoS bez autocitací
 • h-index: 25
 • Grantové projekty:
 • • Moderní biotechnologické a behaviorální přístupy ve výzkumu zubního kazu a strategie jeho prevence. AZV 17-30439A - řešitelka.
 • • Terapie chronické parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů. AZV 16-28462A 2016-2019 – členka týmu (Řešitel: MUDr. J. Vokurka, FNUSA Brno)
 • • Buněčné a nebuněčné základy pro regeneraci kostí a zubů (LD_COST CZ) 10/2015-09/2017 – členka týmu (Řešitel: Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., MU)
 • • Změny imunologické reaktivity u pacientů s recidivujícími afty (AZV 15-29336A), 2015-2018 – spoluřešitelka (Řešitelka: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc, VFN).
 • • Centrum orofaciálního vývoje a regenerace (GB14-37368G, 2014-2018) – spoluřešitelka Centra excelence (Řešitelka: MUDr. Renata Peterková, CSc., ÚEM, AV ČR).
 • • Krytí gingiválních recesů kolagenní matrix v kombinaci s plazmou bohatou na trombocyty, plazmou bohatou na fibrin nebo proteiny sklovinné matrix. IGA NT14321-3/2013-2015 – členka týmu (Řešitel: MUDr. J. Vokurka, FNUSA Brno). Hodnocení: splněno.
 • • Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu, IGA NT11405, 2010-2015 – řešitelka. Hodnocení: vynikající.
 • • Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací, IGA NT11420-6/2010, 2010-2015 – člen týmu (Řešitel: Prof. MUDr. J Vaněk, CSc., FNUSA Brno). Hodnocení: vynikající.
 • • Úloha probiotik a bakterií zubního povlaku v rozvoji aterosklerotických změn v experimentálním modelu a klinice, IGA 2008-2011 – spoluřešitelka (Řešitel: RNDr. Jiřina Bártová, CSc., VÚS)
 • • Zefektivnění diagnostiky a léčby gastroezofageální refluxní choroby jícnu (NPVII11002) – člen týmu (Řešitel: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.)
 • • Analýza polymorfizmů v genech prozánětlivých a remodelačních faktorů ve vztahu k imunitní reakci a klinickému stavu pacientů s parodontitidou, IGA NR/9129-3, 2006-2008 – řešitel. Hodnocení: vynikající.
 • • Genetické determinanty pro-/antioxidační rovnováhy v patogeneze respiračních nemocí. GAČR 310/06/0827, 2006-2008 – řešitel. Hodnocení: vynikající.
 • • Výzkumné centrum 1M0021622409: Stomatologické výzkumné centrum, 2005-2009 - garant genetické části (Řešitel: Prof. MUDr. J Vaněk, CSc., MU Brno). Hodnocení: splněno.
 • • Orální zdraví u dětí v programu ELSPAC, IGA NR8394-3, 2005-2007 – člen týmu (Řešitel: Prof. MUDr. M. Kukletová, CSc., MU Brno). Hodnocení: vynikající.
 • • Analýza polymorfizmů ve genech pro syntázu oxidu dusnatého (NOS) u atopického astmatu a jiných alergií v české populaci, GAČR 310/03/P045, 2003-2005 - řešitel. Hodnocení: vynikající.
 • • Výzkumný projekt „Molekulární patofyziologie multigenních nemocí“ poskytovaných MŠMT ČR (MSM 141100002), 2001-2004 – výzkumný pracovník. Úspěšně oponováno (Řešitel: Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc., MU Brno).
Univerzitní aktivity
 • proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitosti
 • členka Vědecké rady LF MU
 • předsedkyně ediční komise LF MU
 • předsedkyně komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 • Členka oborové rady: stomatologie a patologická fyziologie
 • Členka aprobační komise LF MU pro habilitace a profesorská řízení
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka vědecké rady LF UPOL
 • Členka oborové rady stomatologie (LF Olomouc, LF HK) a patologické fyziologie (LF Olomouc)
 • Předsedkyně oborové rady OK3 (GAČR) a předsedkyně panelu P304 (GAČR) – do 31.3.2015
 • Členka panelu P08 Biomedicínský výzkum AZV (2014-dosud)
 • Členka redakční rady – LKS (časopis České stomatologické komory)
 • Členství v odborných a profesních společnostech:
 • Členka výboru odborné společnosti Dětská stomatologie
 • Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
 • Česká parodontologická společnost
 • Společnost pro patologickou fyziologii
 • Česká stomatologická komora
Ocenění vědeckou komunitou
 • Editor pro imunologii – Central European Journal of Medicine
 • Člen redakční rady – Journal of Clinical Periodontology (2009-2010)
 • Hostující editor Current Drug Targets – Inflammation and Allergy
 • Člen poradního sboru – The Open Allergy Journal
 • Cena rektora za PhD práci (2000)
Vybrané publikace
 • BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Zuzana VRANKOVÁ, Martina SIROTKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genetic determinants and postorthodontic external apical root resorption in Czech children. Oral Disease. Hoboken: Wiley-Blackwell, roč. 23, č. 1, s. 29-35. ISSN 1354-523X. doi:10.1111/odi.12564. 2017. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Vitamin D receptor TaqI gene polymorphism and dental caries in Czech children. Caries Research. Basel: Karger, roč. 51, č. 1, s. 7-11. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000452635. 2017. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Simona VALOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK a Antonín FASSMANN. Association study of interleukin-1 family, interleukin-6, and its receptor gene polymorphisms in patients with recurrent aphthous stomatitis. Journal of Oral Pathology & Medicine. Hoboken: Wiley, roč. 46, č. 10, s. 1030-1035. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12594. 2017. info
 • BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research. Basel: Karger, roč. 50, č. 2, s. 89-96. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000443534. 2016. info
 • BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Světlana LUČANOVÁ, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2016/2979846. 2016. info
 • PANTUČKOVÁ, Pavla, Michaela BARTOŠOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Detection of selected periodontal bacteria in preschool children affected by early childhood caries. Folia Microbiologica. Dordrecht: Springer, roč. 61, č. 6, s. 533-538. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-016-0468-5. 2016. info
 • BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels. Archives of Oral Biology. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Press, roč. 60, č. 3, s. 456-462. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2014.10.003. 2015. info
 • MLADOSIEVIČOVÁ, Beata, Richard JURKOVIČ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Dentálne abnormality po protinádorovej liečbe v detskom veku. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 28, č. 1, s. 20-23. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201520. 2015. info
 • ŠERÝ, Omar, Ondřej BONCZEK, Alena HLOUŠKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jiří VANĚK, Ivan MÍŠEK, Přemysl KREJČÍ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. A screen of a large Czech cohort of oligodontia patients implicates a novel mutation in the PAX9 gene. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES. Blackwell, roč. 123, č. 2, s. 65-71. ISSN 0909-8836. doi:10.1111/eos.12170. 2015. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Ladislav DUŠEK. GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research. Basel: Karger, roč. 49, č. 4, s. 417-424. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000430958. 2015. info
 • HLOUŠKOVÁ, Alena, Ondřej BONCZEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan LOCHMAN, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Ivan MÍŠEK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Přemysl KREJČÍ, Jiří VANĚK a Omar ŠERÝ. Novel PAX9 gene polymorphisms and mutations and susceptibility to tooth agenesis in the Czech population. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, roč. 36, č. 5, s. 452-457. ISSN 0172-780X. 2015. info
 • VOLČKOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research. Basel: Karger, roč. 48, č. 1, s. 39-44. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000351689. 2014. info
 • STANKO, Peter a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Bidirectional association between diabetes mellitus and inflammatory periodontal disease. A review. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, roč. 158, č. 1, s. 35-38. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.005. 2014. info
 • BARTOVA, Jirina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Stepan PODZIMEK, Tatjana JANATOVA, Kazi SVOBODOVA, Antonín FASSMANN, Jana DUSKOVA, Jaromir BELACEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The effect of IL-4 gene polymorphisms on cytokine production in patients with chronic periodontitis and in healthy controls. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, roč. 2014, "185757", s. 1-11. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2014/185757. 2014. info
 • LINHARTOVÁ, Petra, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. IL1 gene polymorphisms in relation to external apical root resorption concurrent with orthodontia. Oral Diseases. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd., roč. 19, č. 3, s. 262-270. ISSN 1354-523X. doi:10.1111/j.1601-0825.2012.01973.x. 2013. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology. New York: Elsevier Science, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2013.06.026. 2013. info
 • BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype Analysis of Interleukin-8 Gene Polymorphisms in Chronic and Aggressive Periodontitis. Mediators of Inflammation. New York (USA): Hindawi Pub. Corp., roč. 2013, č. 342351, s. 1-8. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2013/342351. 2013. URL info
 • ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Dentoskeletal characteristics in patients with palatally and buccally displaced maxillary permanent canines. European Journal of Orthodontics. Oxford: [London] Churchill Livingstone, roč. 34, č. 6, s. 754-761. ISSN 0141-5387. doi:10.1093/ejo/cjr069. 2012. info
 • KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lubomír KUKLA. Relationship between gingivitis severity, caries experience and orthodontic anomalies in 13-15-year-old adolescents. Community Dental Health. UK: Dennis Barber Ltd., roč. 29, č. 2, s. 179-183. ISSN 0265-539X. doi:10.1922/CDH_2696-Holla05. 2012. URL info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Matrix metalloproteinase 8 (MMP8) gene polymorphisms in chronic periodontitis. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, roč. 57, č. 2, s. 188-196. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2011.08.018. 2012. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ a Antonín FASSMANN. Interferon-gamma +874A/T polymorphism in relation to generalized chronic periodontitis and the presence of periodontopathic bacteria. Archives of Oral Biology. Amsterodam: Elsevier, roč. 56, č. 2, s. 153-158. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2010.09.005. 2011. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability in man. Physiological Research. Prague: Inst. Physiol., Acad. Sci. Czech Rep., roč. 60, č. 1, s. 193-197. ISSN 0862-8408. 2011. URL info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Pavla PANTUČKOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Zdeněk BROUKAL. Gene polymorphisms in gingivitis. In Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment. 1. vydání. Rijeka: INTECH. s. 203-230. ISBN 978-953-307-376-7. 2011. URL info
 • HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Relationship between 17q21 locus and adult asthma in Czech population. Human Immunology. Elsevier, roč. 72, č. 10, s. 921-925. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2011.07.309. 2011. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Jan VOKURKA, Barbara HRDLIČKOVÁ, Peter AUGUSTÍN a Antonín FASSMANN. Association of TLR9 haplotypes with chronic periodontitis in Czech population. Journal of Clinical Periodontology. DK - 1970 Frederiksberg C: Wiley-Blackwell, roč. 37, č. 2, s. 152-159. ISSN 0303-6979. 2010. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Vincent IZAKOVIČ a Anna VAŠKŮ. Haplotype analysis of interleukin 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic disorders. Human Immunology. USA: ELSEVIER SCIENCE INC, roč. 71, č. 6, s. 592-597. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2010.03.004. 2010. info
 • ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Petr KRUPA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Root resorption associated with ectopically erupting maxillary permanent canines: A computed tomography study. European Journal of Orthodontics. Oxford : Oxford University Press: [London] Churchill Livingstone, roč. 33, č. 5, s. 483-491. ISSN 0141-5387. 2010. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of A1166C Polymorphism in AT(1) Receptor Gene with Baroreflex Sensitivity. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, roč. 59, č. 4, s. 517-528. ISSN 0862-8408. 2010. URL info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, roč. 148, č. 1, s. 73-80. ISSN 1018-2438. 2009. info
 • VOKURKA, Jan, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTUCKOVA, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescent. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, roč. 54, č. 2, s. 172-178. ISSN 0003-9969. 2009. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, František MRÁZEK a Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Int J Immunogenet. Anglie: Blackwell, roč. 36, č. 1, s. 69-72. ISSN 1744-3121. 2009. info
 • HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Eosinophil Peroxidase Gene with Allergic Rhinitis in the Czech Population. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, roč. 150, č. 2, s. 184-191. ISSN 1018-2438. 2009. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, roč. 66, č. 2, s. 105-112. ISSN 0001-6357. 2008. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Petr POHUNEK a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma. Hum Immunol. Elsevier, roč. 69, 4-5, s. 306-313. ISSN 0198-8859. 2008. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. THE ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) HAPLOTYPES WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN A CZECH POPULATION. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 79, č. 10, s. 1927-1933. ISSN 0022-3492. 2008. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL a Jürg OTT. Cena České diabetologické společnosti a společnosti Servier za nejlepší originální práci v oblasti diabetologie za rok 2007. Česká diabetologická společnost JEP, 2008. info
 • SVOBODA, Miroslav, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Roman ŠEFR, Irena VRTKOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ, Boris TICHÝ a Josef DVOŘÁK. Micro-RNAs miR125b and miR137 are frequently upregulated in response to capecitabine chemoradiotherapy of rectal cancer. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, roč. 33, č. 3, s. 541-547. ISSN 1019-6439. 2008. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Jiří VANĚK. Lack of association between chronic periodontitis and the toll-like receptor 4 gene polymorphisms in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, roč. 42, č. 4, s. 340-344. ISSN 0022-3484. 2007. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL-RODRIGUEZ a Jurg OTT. Genetic risk factors for diabetic nephropathy on chromosomes 6p and 7q identified by the set-association approach. Diabetologia. Germany: Springer Verlag Berlin, roč. 50, č. 5, s. 990-999. ISSN 0012-186X. 2007. info
 • ŠEBELOVÁ, Šárka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Interleukin-18 and its three gene polymorphisms relating to allergic rhinitis. J Hum Genet. Springer, roč. 52, č. 2, s. 152-158. ISSN 1434-5161. 2007. info
 • KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, roč. 52, č. 6, s. 527-534. ISSN 1434-5161. 2007. info
 • MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Martin PETŘEK. Analysis of the MCP-1 (CCL-2) gene polymorphisms in Czech patients with allergic diseases: a preliminary study. Tissue Antigens. Blackwell Munksgaard, roč. 69, č. 5, s. 444-444. ISSN 0001-2815. 2007. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 61, č. 2, s. 265-267. ISSN 0105-4538. 2006. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphism in the manganese superoxide dismutase (MnSOD) gene in patients with asthma. Clinical Biochemistry. ELSEVIER, roč. 39, č. 3, s. 299-302. ISSN 0009-9120. 2006. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases. International Archives of Allegy and Immunology. Basel (Switzerland): S. Karger AG, roč. 141, č. 2, s. 103-109. ISSN 1018-2438. 2006. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492. 2006. info
 • BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161. 2006. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, roč. 36, č. 12, s. 1592-1601. ISSN 0954-7894. 2006. info
 • FASSMANN, Antonín. Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK. 105 s. edice zubního lékařství. ISBN 80-86225-82-8. 2006. info
 • KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390. 2006. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 76, č. 7, s. 15-19. ISSN 0022-3492. 2005. info
 • MRAZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Beata HUTYROVÁ, Vladimír ZNOJIL, Anna VAŠKŮ, Vítězslav KOLEK, KI WELSH, Jiří VÁCHA, R.M. DU BOIS a Martin PETŘEK. Association of tumour necrosis factor-alpha, lymphotoxin-alpha and HLA-DRB1 gene polymorphisms with Lofgrens syndrome in Czech patients with sarcoidosis. Tissue Antigens. Blackwell Munksgaard, roč. 65, č. 2, s. 163-171. ISSN 0001-2815. 2005. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Regulation of pathogenetic aspects of allergic diseases. Current Drug Targets - Inflammation and Allergy. Bentham Science Publishers, roč. 4, č. 2, s. 139-140. ISSN 1568-010X. 2005. info
 • IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jirí VANEK a Jirí VÁCHA. Analysis of the Interleukin 6 (IL-6) Gene Promoter Polymorphisms in Czech Patients with Chronic Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 75, č. 1, s. 30-36. ISSN 0022-3492. 2004. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 59, č. 5, s. 548-552. ISSN 0105-4538. 2004. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Antonín FASSMANN, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) promoter and risk of susceptibility and/or severity of chronic periodontitis in the Czech population. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., roč. 31, č. 8, s. 685-690. ISSN 0303-6979. 2004. info
 • VAŠKŮ, Anna, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lenka ŠIŠKOVÁ, Ladislav GROCH, Michal BERÁNEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. A haplotype constituted of four MMP-2 promoter polymorphisms (-1575G/A, -1306C/T, -790T/G and -735C/T) is associated with coronary triple- vessel disease. Matrix Biology. Elsevier B.V., roč. 2004, č. 22, s. 585-591. ISSN 0945-053X. 2004. URL info
 • KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95, 4 s. ISSN 0160-2446. 2004. info
 • FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484. 2003. info
 • BENEŠ, Petr, Michal JURAJDA, Jan ŽALOUDÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. C766T low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) gene polymorphism and susceptibility to breast cancer. Breast Cancer Research. roč. 5, č. 3, s. 77-81. ISSN 1465-542X. 2003. URL info
 • SCHÜLLER, Marcel, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK a Jiří VÁCHA. The role of IKAP gene polymorphisms in atopic diseases in the middle European population. Journal of Human Genetics. roč. 48, č. 6, s. 300-304. ISSN 1434-5161. 2003. info
 • BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 58, č. 10, s. 1023-1026. ISSN 0105-4538. 2003. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Interleukin-18 in asthma and other allergies. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, roč. 33, č. 8, s. 1023-1025. ISSN 0954-7894. 2003. info
 • VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. Two MMP-2 Promoter Polymorphisms (-790T/G and -735C/T) in Chronic Heart Failure. Clin Chem Lab Med. Berlin.: Walter de Gruyter GMBH, roč. 41/2003, č. 10, s. 1299-1303. ISSN 1434-6621. 2003. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ, Tomáš HALABALA a Vladimír ZNOJIL. 5 polymorphisms in the transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) in adult periodontitis. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., roč. 29, č. 4, s. 336-341. ISSN 0303-6979. 2002. info
 • SCHÜLLER, Marcel, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK, Dana BUČKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The ecNOS gene in allergic Czech children. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 57, č. 4, s. 369-370. ISSN 0105-4538. 2002. info
 • BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 57, č. 5, s. 447-449. ISSN 0105-4538. 2002. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ a Vladimír ZNOJIL. Plasminogen-Activator-Inhibitor-1 Promoter Polymorphism as a Risk Factor for Adult Periodontitis in Non-Smokers. Genes Immun. United Kingdom: Nature Publishing Group, roč. 3, č. 5, s. 292-294. ISSN 1466-4879. 2002. info
 • JURAJDA, Michal, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. A newly identified single nucleotide polymorphism in the promoter of the matrix metalloproteinase-1 gene. Molecular and Cellular Probes. London: Academic Press Ltd, London, roč. 16, č. 1, s. 63-66. ISSN 0890-8508. 2002. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, roč. 32, č. 8, s. 1193-1198. ISSN 0954-7894. 2002. info
 • VAŠKŮ, Vladimír, Kateřina KAŇKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Gene polymorphisms (G82S,1704G/T, 2184A/G and 2245G/A) in the receptor of advanced glycation end products (RAGE) with plaque psoriasis. Archives of Dermatological Research. Německo: Springer Verlag, roč. 294, č. 2, s. 127-130. ISSN 0340-3696. 2002. info
 • BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BENEŠ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism R25P in the gene encoding Transforming Growth Factor-beta (TGF-b1) is a newly identified risk factor for proliferative diabetic retinopathy. American Journal of Medical Genetics. USA: John Wiley & Sons, Inc., roč. 109, č. 4, s. 278-283. ISSN 0148-7299. 2002. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ a Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis. J Med Genet. London: BMJ Publishing Group, roč. 39, č. 11, s. 844-848. ISSN 0022-2593. 2002. info
 • VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, J. NOVOTNÝ a Věra SEMRÁDOVÁ. Genetic background in the onset of cutaneous T-cell lymphomas. DermatoVenerologie. Bucarest, roč. 47, č. 1, s. 9-20. ISSN 1220-3734. 2002. info
 • KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010. 2002. info
 • FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii. I. Praha: Grada Publishing a.s. 199 s. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5. 2002. info
 • VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Genotype Association of C(-735)T Polymorphism in Matrix Metalloproteinase 2 Gene with G(8002)A Endothelin 1 Gene with Plaque Psoriasis. Dermatology. Basel: Karger, roč. 204, č. 4, s. 262-265. ISSN 1018-8665. 2002. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492. 2001. info
 • BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192. 2001. info
 • JURAJDA, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Vít UNZEITIG, Marie DRÁBKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Lack of an Association of a Single Nucleotide Polymorphism in the Promoter of the Matrix Metalloproteinase-1 Gene in Czech Women with Pregnancy-Induced Hypertension. Gynecologic and Obstetric Investigation. Basel: S. Karger AG, roč. 52, č. 2, s. 124-127. ISSN 0378-7346. 2001. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. Variants of endothelin-1 gene in atopic diseases. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, roč. 11, č. 3, s. 193-198. ISSN 1018-9068. 2001. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. The interaction of the polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP) and lymphotoxin alpha (LT alpha) genes and atopic diseases in the Czech population. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, roč. 31, č. 9, s. 1418-1423. ISSN 0954-7894. 2001. info
 • MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH a Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, roč. 164, č. 2, s. 197-201. ISSN 1073-449X. 2001. info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, roč. 72, č. 12, s. 1742-1746. ISSN 0022-3492. 2001. info
 • BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 56, č. 12, s. 1236-1237. ISSN 0105-4538. 2001. info
 • HRAZDILOVÁ, Olga, Vít UNZEITIG, Vladimír ZNOJIL, Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, Petr JANKŮ a Anna VAŠKŮ. Relationship of age and the body mass index to selected hypertensive complications in pregnancy. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 0020-7292. 2001. info
 • VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. Polymorphisms in angiotensinogen gene (M235T and G/-6/A) in multifactorial diseases. Pathophysiology. Amsterdam (Netherlande): Elsevier, roč. 2001, č. 8, s. 113-118. ISSN 0928-4680. 2001. info
 • KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? In Proceedings "Europace 2001". Bologna, Italy: ed. by P.E. Bloch Thomsen, Monduzzi Editore. s. 49-54. 2001. info
 • IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 55, č. 9, s. 900-901. ISSN 0105-4538. 2000. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina, Petr BENEŠ, Vít UNZEITIG, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between pregnancy-induced hypertension and familial thrombophilia in a Czech population. Prenat Neonat Med. United Kingdom: The Parthenon Publishing Group, roč. 5, č. 4, s. 223-229. ISSN 1359-8635. 2000. info
 • VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis. Archives of Dermatological Research. Germany: Springer, roč. 292, č. 11, s. 531-534. ISSN 0340-3696. 2000. info
 • HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749. 1999. info
 • VAŠKŮ, Anna, Lydie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Exp Hematol. roč. 27, č. 1, s. 187-188, 1999. info
 • HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, roč. 160, č. 2, s. 756-757. ISSN 1073-449X. 1999. info
 • HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Michal JURAJDA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in Genes Coding for Angiotensinogen and Endothelin-1 in Relation to Atopic Diseases. Scripta medica. roč. 71, 6-7, s. 341-350, 1998. info
 • KLEPÁRNÍK, M., Z. MALÁ, Z. HAVÁČ, Michaela BLAŽKOVÁ, Lýdie HOLLÁ a P. BOČEK. Fast detection of a (CA)(18) microsatellite repeat in the IgE receptor gene by capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection. Electrophoresis. Weinheim (Německo), roč. 19, č. 2, s. 249-255. ISSN 0173-0835. 1998. info

28. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info