Zápis nově přijatých studentů

Vážení nově přijatí studenti, jménem vedení Lékařské fakulty Vás vítáme na Masarykově univerzitě. Vážíme si toho, že jste si vybrali právě naši Lékařskou fakultu a věříme, že se díky ní stanete profesionály ve zvoleném oboru.

Úspěšně jste prošli přijímacím řízením a byli jste přijati ke studiu. Než se však dostavíte na informační pozápisovou schůzku, je nutné, abyste v provedli následující 2 úkony:

  Vložte do své e-přihlášky autorizovanou konverzi předchozího vzdělání. Pokud se zapisujete do bakalářského nebo magisterského studijního programu, vložíte autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení. V případě, že se zapisujete do navazujícího magisterského studia, vložíte autorizovanou konverzi bakalářského diplomu.

Proveďte distanční (on-line) zápis. Ve Vaší e-přihlášce se zobrazí možnost „zapsat se do studia“, kterou potvrdíte a zvolíte si „dočasné přístupové heslo“ do Informačního systému MU (IS MU). V IS MU budete vedeni jako tzv. neztotožněná osoba. Ztotožnění provedeme na informační pozápisové schůzce, kde bude Vaše dočasné heslo nahrazeno heslem primárním. Nebo můžete využít online variantu pomocí identitaobcana.cz.

V případě, že tyto úkony neprovedete do termínu stanoveného ve Vaší e-přihlášce, bude na to pohlíženo jako na nezájem o další studium a nebude možné do studia nastoupit.

  • Informační pozápisová schůzka se koná dle instrukcí vašeho studijního programu. Instrukce naleznete ve své
    e-přihlášce nebo také níže.

Konverze dokumentů službou Czech POINT


Pár rad do začátku

Než skutečně zahájíte studium, věnujte pozornost Studijnímu a zkušebnímu řádu MU, který je základním pilířem Vašeho vysokoškolského studia. Naleznete v něm informace o Vašich právech a povinnostech týkajících se průběhu a zdárného zakončení studia.

Nejdůležitější z pravidel vám představujeme na této stránce v rozklikávacích boxech. Jejich osvojení vám pomůže při orientaci v prvních měsících studia. Více o pravidlech, možnostech a specifikách studia na Lékařské fakultě se dozvíte u zápisů.

Kreditový systém

Na MU se studuje kreditovým systémem. Podmínkou postupu do studia v dalším semestru je vždy získání nejméně 20 kreditů za předchozí semestr nebo 45 kreditů za předchozí 2 semestry. Abyste však dosáhli na celkovou minimální kreditovou hodnotu daného studia, je většinou třeba, abyste za semestr získali kreditů více. Budete-li však plnit předměty dle vašeho studijního plánu, neměli byste se získáním potřebného množství kreditů mít žádné obtíže.

Doporučený studijní plán a informaci o tom, kolik má každý předmět kreditů, najdete ve Studijním katalogu nebo v Katalogu předmětů IS MU. Kredity se získávají vždy až po ukončení předmětu, tedy po udělení zápočtu nebo vykonání zkoušky. V tomto prvním semestru, Vám budou všechny předměty zapsány studijním oddělením, ale od příštího semestru se můžete sami rozhodnout, zda si předmět ponecháte, případně, zda si zapíšete nějaké volitelné předměty například také z jiných fakult MU. Důrazně však doporučujeme postupovat dle studijního plánu a to z důvodu tzv. systému prerekvizit.

Prerekvizity k zápisu předmětů

Pro zápis předmětů ve všech semestrech kromě prvního jsou důležité prerekvizity. To znamená, že podmínkou zapsání určitého předmětu, je získání zápočtu nebo složení zkoušky z jiného předmětu z předchozího semestru. Typicky např. – seminář z Anatomie II si můžete zapsat pouze tehdy, když získáte zápočet z Anatomie I; zápis předmětu Fyziologie ve 3. semestru je podmíněn složením zkoušek z Biologie a Biofyziky; Patologii v 5. semestru si můžete zapsat pouze tehdy, máte-li složené zkoušky z Biochemie, Fyziologie, Anatomie a Histologie. Prerekvizity předmětů opět naleznete v Katalogu předmětů v IS MU nebo ve Studijním katalogu.

Termíny zkoušek

Na každou zkoušku z poprvé zapsaného předmětu máte jeden řádný a dva opravné termíny. Dle studijního řádu musí být řádný termín čerpán ve zkouškovém období daného semestru. Pokud jej nevyčerpáte, je Vám automaticky zapsána studijním oddělením pomlčka “-“, tedy první termín Vám propadne, poněvadž jste jej v řádném zkouškovém období nevyčerpali. Opravné termíny lze využít i ve zkouškovém období následujícího semestru, pokud je ovšem vyučujícím termín vypsán. Vypsání termínů v následujícím zkouškovém období není povinností zkoušejících a v každém případě je počet těchto termínů nižší.

Všímejte si proto, jak jsou termíny Vašich zkoušek rozvrženy a včas si naplánujte, kdy se na ně zapíšete. Nespoléhejte se na to, že až se naučíte, nějaký termín si najdete, ani na to, že termíny zkoušek budou protaženy až do výuky dalšího semestru. Velmi typickou situací, která nastává ve zkouškovém období je, že studenti neustále posunují termín své zkoušky. Lednové termíny zkoušek podzimního semestru tak často zejí prázdnotou, zatímco o termín v polovině února, kdy končí zkouškové období, se zajímá 120 studentů i více. Všichni zájemci o pozdní termín samozřejmě nemohou být uspokojeni, přičemž ti, na které se nedostane, mají tendenci si stěžovat. Tyto stížnosti však vedením fakulty nejsou akceptovány, pokud celkový počet termínů v průběhu zkouškového období je dostatečný. Doporučujeme Vám proto jinou taktiku: učte se intenzivně již v průběhu semestru, přihlaste se hned na první termíny a poté budete mít i čas vyjet si čtrnáct dnů na hory.

Opakované předměty

Důležitou podmínkou pro postup do dalšího semestru je vykonání zkoušek z opakovaných předmětů. To znamená, že pokud nevykonáte zkoušku z nějakého předmětu v době, která je pro ni vymezena (typicky zkouškové období daného semestru a případně zkouškové období semestru následujícího), pak musíte předmět v následujícím roce zapsat jako opakovaný. Při opakování zkouškového předmětu se již nezapisuje cvičení nebo seminář v případě, že z nich student již zápočty získal.

Máte-li předmět zapsaný opakovaně, využít smíte jen jeden řádný a jeden opravný termín. Zkoušku z tohoto předmětu musíte vykonat ve zkouškovém období daného semestru. Neukončení opakovaného předmětu za těchto podmínek je důvodem k ukončení studia.

Například ve zkouškovém období podzimního semestru 1. ročníku má student vykonat zkoušku z Biofyziky. V řádném ani prvním opravném termínu zkoušku neudělá, o druhý opravný termín se neúspěšně pokusí ve zkouškovém období jarního semestru. Poté si tedy musí předmět zapsat jako opakovaný v podzimním semestru následujícího akademického roku a zkoušku vykonat do konce zkouškového období. Pokud zkoušku neudělá, je mu studium ukončeno.
U opakovaného předmětu máte už jen jeden řádný a jeden opravný termín. Při opakování zkouškového předmětu se již nezapisuje cvičení nebo seminář, pokud z nich student již získal zápočty.

Povinná výuka

Neúčast v povinné výuce je třeba omluvit na Studijním oddělení, které omluvenku vloží do IS. Omluvenku je třeba na studijní oddělení doručit do pěti dnů od začátku absence, pozdější omluvy nemusí být uznány. Učitelé Vám umožní náhradu výuky pouze tehdy, je-li omluvena. Neomluvená neúčast v povinné výuce je důvodem k neudělení zápočtu. Obdobným způsobem je třeba omluvit i neúčast na zkoušce, na kterou jste předem přihlášeni.

Omluvenky

Velmi důležitá je také docházka do výuky: zatímco účast na přednáškách je nepovinná (je však doporučována), cvičení a semináře jsou povinné a docházka je evidována. Studenti mají během jednoho semestru právo na jednu neomluvenou absenci v povinné výuce daného předmětu; toto však neplatí v případě předmětů, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem. Omluvenku podáte prostřednistvím Úřdovny v IS MU.

Načítám mapu…


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info