Atestační zkoušky

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

  • absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu,
  • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajoba atestační práce,
  • podání přihlášky k atestaci (potvrzená praxe, vzdělávací akce, výkony v logbooku) na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Atestace v roce 2020

Termín DORUČENÍ přihlášek k atestační zkoušce podzim 2020 na LF MU

   

Upozorňujeme na část znění zákona č. 95/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
§21 – Atestační zkouška
Odst.2 Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem;

   

 

Termín zkoušky

Atestace dle Věstníků MZ 2005.2011.2015

Atestace dle novelizovaného znění 2018

Kardiochirurgie

4.11.2020

3.8.2020

3.9.2020

Urgentní medicína

24.11.2020

21.8.2020

21.9.2020

Orální a maxilofaciální chirurgie

26.11.2020

25.8.2020

25.9.2020

Hematologie a transfuzní lékařství

26.-27.11.2020

25.8.2020

25.9.2020

Klinická biochemie

2.12.2020

1.9.2020

1.10.2020

Soudní lékařství

3.12.2020

2.9.2020

2.10.2020

   

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení atestační přihlášky na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

   

Přihlášky k atestacím

Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 90 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formuláře přihlášek získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Úhrady za zkoušky dle nařízení vlády č. 184/2009 Sb.

Před zahájením každé části zkoušky uchazeč prokazuje před komisí svou totožnost a předkládá doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou.

Úhrada podle nařízení vlády č. 225/2011 Sb.:

  • úhrada za atestační zkoušku – 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale znovu se platí stejná výše u dalšího termínu.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Teoretické kurzy a testy na LF MU

Informace pro přihlášení na specializační kurzy a testy

(povinné kurzy a testy pro ukončení základního kmene, povinné předatestační kurzy a testy)

  1. Přihlášení je možné pouze elektronicky vytvořením objednávky konkrétního kurzu nebo testu (viz jednotlivé odkazy níže na stránce).
  2. Pokud bude cenu kurzu či testu hradit zaměstnavatel a požadujete fakturu, během objednávání si vyplňte fakturační údaje. Po dokončení objednávky si můžete ihned vytisknout proforma fakturu a předat ji zaměstnavateli k uhrazení.
  3. Je-li test součástí kurzu, platba za test je zahrnuta do účastnického poplatku (kromě AIM).
  4. Platba za kurzy a testy se na LF MU provádí po přihlášení a to pouze elektronicky, rozhodující pro účast na vybrané akci je datum zaplacení.

Platba za atestační zkoušky se provádí pouze přes Obchodní centrum

Přihlašování na kurzy a testy spouštíme přibližně měsíc před jejich konáním.

gynekologie Vaginální porodnické extrakční operace 14.9.2020 program kurzu informace přihlásit
  Lékařská první pomoc 21.–23.10.2020 program kurzu informace přihlásit
  Radiační ochrana pro aplikující odborníky 22.–24.9.2020 program kurzu informace přihlásit
  Radiační ochrana 14.10.2020 program kurzu informace přihlásit
  Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 17.–18.9.2020 program kurzu informace přihlásit
  Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 24.–24.9.2020 program kurzu informace přihlásit
praktický kurz z hematologie a transfuzní služby imunohematologie a morfologie 9.–13.11.2020 program kurzu informace přihlásit
Ortopedie Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 26.–30.10.2020 program kurzu informace přihlásit