Atestační zkoušky

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu,
 • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení atestační práce,
 • podání přihlášky k atestaci (potvrzená praxe, vzdělávací akce, výkony v logbooku) na adresu: Oddělení Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

POZOR!! K datu podání přihlášky již musí mít lékař na základě znění § 21 odst. 2 zákona 95/2004 Sb. splněny veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu!!

Termíny atestací v roce 2024

Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení atestační přihlášky na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška k atestaci

Termín DORUČENÍ přihlášek k atestačním zkouškám na LF MU rok 2024

Upozorňujeme na část znění zákona č. 95/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
§21 – Atestační zkouška
Odst.2 Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem;

Termín a místo konání atestační zkoušky musí být uchazeči oznámeno 30 dní před termínem zkoušky, pokud splnil všechny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem, tj. absolvování předepsané povinné odborné praxe, provedení požadovaného počtu stanovených výkonů, absolvování povinných školicích akcí, eventuálně testu, předložení atestační práce aj. Termín a místo bude obsaženo v pozvánce, kterou LF MU zasílá doporučeně českou poštou, je tedy nutné vyzvednutí.

 

Atestace Jaro 2024

Termín zkoušky

Termín pro podání

Endokrinologie a diabetologie 15. - 16. 5. 2024 13.3.2024
Cévní chirurgie 22.05.2024 22.3.2024
Dermatovenerologie 22.-.24.5.2024 22.3.2024
Dětské lékařství/pediatrie 27.5.-30.5.2024 28.3.2024
Nukleární medicína 5.6.2024 5.4.2024
Psychiatrie 10.-14.6.2024 11.4.2024
Hematologie a transfuzní lékařství 20.-21.6.2024 19.4.2024

Atestace Podzim 2024

Termín zkoušky

Termín pro podání

Kardiochirurgie 16.10.2024 16.8.2024
Hygiena a epidemiologie 12.11.2024 13.9.2024
Dětská neurologie 18.11.2024 19.9.2024
Infekční lékařství 18.-.19.11.2024 19.9.2024
Chirurgie 18.-21.11.2024 19.9.2024
Urgentní medicína 19.-20.11.2024 20.9.2024
Dětská a dorostová psychiatrie 3.-.4.12.2024 4.10.2024
Neurochirurgie 10.12.2024 11.10.2024

Zubní lékaři

   
Orální a maxilofaciální chirurgie 21.11.2024 20.9.2024

Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)

Pracovní lékařství 09.12.2024 10.10.2024

Přehled termínů atestačních zkoušek na všech lékařských fakultách pro rok 2024: https://www.mzcr.cz/atestacni-zkousky/ 

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášky k atestační zkoušce můžete dodat na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy nejpozději 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

 • V případě doručení osobně je nutné odevzdat přihlášku se všemi přílohami na Podatelnu LF MU (přízemí LF MU) kde Vaši přihlášku zaevidují.
 • Doručení poštou - budeme evidovat datum razítka pošty, v případě sporného doručení před vypršením termínu po Vás můžeme vyžadovat podací lístek apod.

Přihláška k vyplnění z EZP

Přihláška

Atestační zkouška přístup, průběh a hodnocení

Atestační zkouška se zpravidla skládá ze dvou částí: 

Praktická část - ověření odborných praktických dovedností při vyšetření pacienta, provedení operačního výkonu, stanovení léčebného postupu, interpretace výsledků vyšetření atd., ale také splnění pohovoru, nebo testu, pokud to vzdělávací program požaduje.

Úspěšně složená praktická zkouška má platnost dva roky. 

Teoretická část - 3 odborné otázky, které se losují; z nich jedna může být nahrazena obhajobou atestační práce (stanoví-li tak příslušný vzdělávací program), obhajoba atestační práce může být další částí zkoušky, popřípadě i test může být někdy součástí teoretické části atestační zkoušky, pokud tak stanoví vzdělávací program.

Průběh atestační zkoušky: 

 • prokázání totožnosti uchazeče před zahájením zkoušky a to občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným dokladem např. povolení k trvalému pobytu, a to teoretické i praktické, pokud se konají odděleně, předložení originálu průkazu odbornosti a logbooku (logbook dokládají lékaři zařazení před 1.7.2017) ke kontrole - zápis do Protokolu o atestační zkoušce,

 • prokázání o zaplacení úhrady,

 • praktická část předchází teoretické části, pokud je praktická část neúspěšně hodnocena k teoretické části se nepřistupuje,

 • teoretická část obsahuje 3 odborné otázky, které jsou ke stažení na webových stránkách MZ ČR, pokud je součástí atestace i obhajoba písemné práce, obsahuje teoretická část pouze 2 odborné otázky, které lékař losuje na místě,
 • pokud nebyla, odpověď na některou z otázek nebo obhajoba písemné práce dostačující a uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může komise položit doplňující otázku,
 • POZOR!! Pokud ve vzdělávacích programech 2005, 2009,2011 a 2015 příslušného specializačního oboru je* součástí teoretické části obhajoba písemné práce a v novém vzdělávacím programu 2018 nebo 2019 příslušného oboru již obhajoba atestační práce není, musí atestační zkouška probíhat ve dvojím režimu. Lékaři postupující dle původních VP (2005, 2009, 2011 a 2015) budou odpovídat na dvě otázky a třetí bude nahrazena obhajobou. Lékaři přistupující k atestační zkoušce dle nových vzdělávacích programů (2018 a2019) budou odpovídat na tři odborné otázky.

 • Závěrečné zhodnocení celé atestace.

Průběh ústní teoretické části atestační zkoušky se řídí ustanovením § 12 vyhlášky 282/2019 Sb., která uvádí, že „Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.“

Upozorňujeme, že povinnost zpracování písemné práce se může lišit i mezi verzemi jednoho vzdělávacího programu, tj. mezi verzí zveřejněnou v roce 2015 a v roce 2018 nebo 2019.

Tam, kde se verze vzdělávacích programů liší v požadavku na zpracování písemné práce, je u názvu obor uveden i rok vydání vzdělávacího programu.

Atestační zkoušky OTÁZKY

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Bližší informace týkající se základních oborů specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, základních farmaceutických oborů a nástavbových oborů naleznete na internetových stránkách IPVZ.

Atestační otázky

Úhrady za zkoušky

Úhrady za zkoušky dle nařízení vlády č. 324/2018 Sb.

Před zahájením každé části zkoušky uchazeč prokazuje před komisí svou totožnost a předkládá doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou.

 • úhrada za atestační zkoušku – 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Úhrada poplatku za atestační zkoušku musí proběhnout na základě vytvoření objednávky, kdy obdržíte variabilní symbol, na základě kterého uhradíte nejpozději 3 dny před plánovaným termínem zkoušky svůj poplatek. Jiná úhrada poplatku není akceptovatelná a nemusíte být připuštěni ke zkoušce. Níže naleznete odkazy do obchodního centra u jednotlivých plateb.

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale znovu se platí stejná výše u dalšího termínu.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena, případně uhradí na jiný účet MU).

Přihlášený lékař musí v těchto výjimečných případech podat žádost na oddělení Specializačního vzdělávání lékařů, aby mu byl přeplatek vrácen. 

Úhrada prvního pokusu atestační zkoušky

500 Kč

I. opakování atestační zkoušky - praktická část

1.500 Kč

I. Opakování atestační zkoušky - teoretická část

2.000 Kč 

I. Opakování atestační zkoušky - praktická část i teoretická část

3.500 Kč

II. Opakování atestační zkoušky - praktická část 

2.000 Kč

II. Opakování atestační zkoušky - teoretická část 

3.000 Kč

II. Opakování atestační zkoušky - teoretická i praktická část 

5.000 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info