Kmenové zkoušky

Předpoklad přístupu ke kmenové zkoušce

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • Absolvování požadované praxe, dle vzdělávacího programu, doložení praxe z průkazu odbornosti,
 • Podání přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Termíny zkoušek na rok 2023

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenovým zkouškám LF MU na rok 2023

Upozorňujeme na část znění

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§5a – Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

(1) Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

 

Návrh termínů na příslušný rok a pro jednotlivé základní kmeny jsou plně v gesci jednotlivých lékařských fakult.

Termíny

Jaro 2023

Termín dodání

Odpovědný referent

Kontakt

Chirurgický kmen 13.-16.3.2023 15.01.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Neurochirurgický kmen 21.03.2023 20.01.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Otorinolaryngologický kmen 23.03.2023 21.01.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Neurologický kmen 23.-24.3.2023 22.01.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Interní kmen 27.-31.3.2023 26.01.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Patologický kmen 11.04.2023 10.02.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Radiologický kmen 18.-19.04.2023 17.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Kardiochirugický kmen 18.-19.4.2023 17.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Urologický kmen 19.-21.4.2023 18.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Dermatovenerologický kmen 20.04.2023 19.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Gynekologicko-porodnický kmen 24.-25.4.2023 23.02.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Anesteziologický kmen 24.-28.4.2023 23.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Oftalmologický kmen 25.-26.4.2023 24.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Ortopedický kmen 27.-28.4.2023 26.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Psychiatrický kmen 27.-28.4.2023 26.02.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Pediatrický kmen 3.-5.5.2023 04.03.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441

Termíny

Termíny červen 2023

Termín dodání

Odpovědný referent

Kontakt

Dermatovenerologický kmen 02.06.2023 03.04.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Anesteziologický kmen 5.-6.6.2023 06.04.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Chirurgický kmen 5.-8.6.2023 06.04.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Neurologický kmen 8.-9.6.2023 09.04.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Gynekologicko-porodnický kmen 12.-13.6.2023 13.04.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Patologický kmen 13.06.2023 14.04.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Pediatrický kmen 12.-14.6.2023 13.04.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Interní kmen 19.-22.6.2023 20.04.2023 Jana Mikésková 549 49 4710

Termíny

Podzim 2023

Termín dodání

Odpovědný referent

Kontakt

Pediatrický kmen 4.-8.9.2023 06.07.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Interní kmen 18.–22.9.2023 20.07.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Urologický kmen 20.-22.9.2023 22.07.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Chirurgický kmen 2.-5.10.2023 03.08.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Gynekologicko-porodnický kmen 9.-10.10.2023 10.08.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Otorinolaryngologický kmen 12.10.2023 13.08.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Neurologický kmen 12.-13.10.2023 13.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Neurochirurgický kmen 17.10.2023 18.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Patologický kmen 17.10.2023 18.08.2023 Michaela Kučerová 549 49 6441
Maxilofaciálně chirurgický kmen 20.10.2023 21.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Anesteziologický kmen 23.-27.10.2023 24.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Kardiochirugický kmen 24.-25.10.2023 25.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Oftalmologický kmen 24.-25.10.2023 25.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Radiologický kmen 24.-25.10.2023 25.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Dermatovenerologický kmen 26.10.2023 27.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Ortopedický kmen 26.-27.10.2023 27.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710
Psychiatrický kmen 30.-31.10.2023 31.08.2023 Jana Mikésková 549 49 4710

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení přihlášky ke kmenové zkoušce na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška ke kmenové zkoušce

Přihlášky ke kmenové zkoušce můžete dodat na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy nejpozději 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

 • V případě doručení osobně je nutné odevzdat přihlášku se všemi přílohami na Podatelnu LF MU (přízemí LF MU) kde Vaši přihlášku zaevidují.
 • Doručení poštou - budeme evidovat datum razítka pošty, v případě sporného doručení před vypršením termínu po Vás můžeme vyžadovat podací lístek apod.

Přihláška k vyplnění z EZP

KMENOVÁ ZKOUŠKA

Průběh zkoušky po ukončení v základním kmeni

Průběh zkoušky po ukončení v základním kmeni:

 • prokázání totožnosti uchazeče před zahájením zkoušky a to občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným dokladem např. povolení k trvalému pobytu  předložení originálu průkazu odbornosti a logbooku (logbook dokládají lékaři zařazení před 1.7.2017).
 • Zkouška se skládá ze tří samostatných okruhů, není povolena náhradní otázka.
 • V případě neúspěšného složení jedné ze zvolených otázek, lékař neuspěl v celkovém hodnocení kmenové zkoušky.
 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je hodnocena výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

 • Úspěšně složená zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni, je předpokladem přístupu k atestační zkoušce.

Zkušební okruhy

Zkušební okruhy pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZ ČR nejpozději do 31.prosince.

 

 

Zkušební okruhy k ukončení základního kmene

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
 • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč
 • Úhrada poplatku za kmenovou zkoušku musí proběhnout na základě vytvoření objednávky, kdy obdržíte variabilní symbol, na základě kterého uhradíte nejpozději 3 dny před plánovaným termínem zkoušky svůj poplatek. Jiná úhrada poplatku není akceptovatelná a nemusíte být připuštěni ke zkoušce. Níže naleznete odkazy do obchodního centra u jednotlivých plateb.

   

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena, případně uhradí na jiný účet MU).

Přihlášený lékař musí v těchto výjimečných případech podat žádost na oddělení Specializačního vzdělávání lékařů, aby mu byl přeplatek vrácen.

Zkouška po kmeni - I. opakování 

3.500 Kč

Zkouška po kmeni - II. opakování 

5.000 Kč

Zkouška po kmeni - III. opakování

5.000 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info