Ceny rektora Masarykovy univerzity v roce 2021

Dne 10. června 2021 při příležitosti akademického svátku Dies Academicus 2021 na MU byly s ohledem na aktuální epidemickou situaci on-line předány Ceny rektora Masarykovy univerzity.

11. 6. 2021

Bez popisku
Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve čtvrtek 10. června ocenil mimořádné úspěchy ve vědě, výzkumu, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách. Cenu rektora Masarykovy univerzity obdrželi z naší fakulty v následujících kategoriích:
Cenu rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let získala doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Centrum pro rozvoj klinických kompetencí.

Martina Kosinová je mladou a nadějnou docentkou v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Svým zaměřením na anestezii zranitelné části populace, tedy především na děti a rodičky, ale také na rizikové skupiny pacientů s dalšími onemocněními, patří k významným osobnostem oboru. Je velmi úspěšnou autorkou a za svou publikační činnost obdržela řadu ocenění, jako např. Paper Award of International Journal of Obstetric Anesthesia. Martina Kosinová je klíčovou osobností v procesu začleňování moderních výukových metod do kurikula Všeobecného lékařství v Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zastává také pozici Full Instructor Evropské resuscitační rady a je autorkou mnoha interaktivních algoritmů portálu AKUTNĚ.cz, které se využívají ve výuce studijního programu Všeobecné lékařství.

Cenu rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu v oblasti přírodních věd a lékařství získala prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., CEITEC MU Centrum neurověd, Lékařská fakulta MU I. neurologická klinika. 
Irena Rektorová je vynikající vědkyně, která se dlouhodobě věnuje oblasti degenerativních onemocnění mozku, přede vším Parkinsonově a Alzheimerově chorobě. Ve spolupráci s partnery na zahraničních pracovištích, zejména University of Arizona a Swiss Federal Institut of Technology Lausanne, vybudovala školu kognitivně behaviorální neurologie. Škola se zaměřuje na poruchy řeči a zrakového zpracování informací při zdravém a patologickém stárnutí, na pochopení patofyziologických mechanismů a na možnosti terapeutické a nefarmakologické léčby. Se svým výzkumným týmem se aktuálně podílí na studiu a vývoji nových diagnostických biomarkerů prvních stadií degenerativních onemocnění mozku a hledání nových prognostických ukazatelů pro hodnocení efektů terapie. Irena Rektorová působí na 1. neurologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a na institutu CEITEC MU.

Cenu rektora MU za inovace ve výuce v oblasti výuky získali MUDr. Marek Joukal, Ph.D., doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D., MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. z Anatomického ústavu LF MU.
Kolektiv pedagogů z Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zajišťuje výuku Anatomie, předmětu, který představuje jeden z pilířů lékařského vzdělání a jehož úspěšné absolvování je nezbytné pro pokračování ve studiu všech lékařských oborů. Anatomický ústav byl mezi prvními pracovišti, která zavedla online výuku v plném rozsahu forem. Tým vyučujících pro předmět flexibilně vytvořil sadu komentovaných přednášek, na které navazovaly interaktivní semináře. Praktická výuka pak byla nahrazena videozáznamy demonstrací anatomických útvarů na kadáverech a výukou v Simu lačním centru Masarykovy univerzity na digitálním pitevním stole. Přitom se vyučující zaměřovali na klinické využití anatomických znalostí a srovnání struktur pomocí různých zobrazovacích metod. Změny nastaly i v hodnocení předmětu, do něhož byly zařazeny průběžné testy. Tyto inovace zcela mění přístup ke studiu anatomie a studenti je hodnotí velmi kladně.

Cenu rektora MU za inovace ve výuce v oblasti podpory výuky získali prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., Ing. Jitka Blažková ze Simulačního centra LF MU.
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním pracovištěm ve střední Evropě. Je vybudováno jako skutečná nemocnice se zázemím pro moderní výukové metody a zařízeno zdravotnickou technikou, a především trenažéry a výukovými modely pro nácvik reálných situací. Od října 2020 tak poskytuje studentům Všeobecného a Zubního lékařství Masarykovy univerzity zcela unikátní možnost vyzkoušet si a zažít jednotlivé lékařské po stupy na vlastní kůži. Centrum poskytuje nový pohled na výuku a doplňuje studijní programy o jedinečný aspekt osvojení si lékařských technik a postupů na simulátorech před praxí na klinických pracovištích. V budově s cvičnou nemocnicí naplněnou zdravotnickou a simulační technikou působí je den z nejširších a nejlépe proškolených týmů ve svém oboru. Právě pod jeho vedením se studenti dostanou přímo do akce, zažijí to, co by jinak zažili až po několika letech studia nebo v lékařské praxi.

Cenu rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů získal Abanoub Riad, který studuje na Lékařské fakultě MU studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie a na Fakultě sociálních studií MU studijní program Klinická psychologie.
Abanoub Riad je vynikající doktorský student s významným potenciálem pro další rozvoj ve vědecké činnosti. Na základě mezinárodní spolupráce s týmem kolegů z klinické praxe z Asie, Afriky, Evropy a Středního Východu upozornil na manifestaci symptomů COVID-19 v dutině ústní, která je často přehlížena. Podstatným způsobem tak přispěl k rozvoji poznatků o onemocnění COVID-19. Abanoub Riad se také podílí na výzkumných projektech, které se zaměřují na podporu využívání a implementaci na důkazech založeného zdravotnictví, jako například Towards an lnternational Network for Evidence based Research in Clinical Health Research in the Czech Republic. V rámci zapojení do výuky značným dílem přispěl k vytvoření kurikula inovovaného předmětu Ochrana a podpora zdraví pro zahraniční studenty.

Cenu rektora Masarykovy univerzity za dobrovolnictví v kategorii studentů získali z naší fakulty: Mgr. Natália Antalová, Bc. Dominika Čekanová, Matyáš Fejfar, MUDr. Martin Janků, MUDr. Senad Kolář, MUDr. Boris Lindtner, Veronika Koňaříková, MUDr. Zuzana Mikulenková, Barbora Nebenführová, Kristína Pečíková, Adam Wechsler.
Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se v počátcích pandemie COVID-19 v jarních měsících roku 2020 aktiv ně zapojili do organizace dobrovolnické činnosti na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Dokázali v krátkém čase nastavit všestranně dobře fungující systém, který umožnil centralizovaně a systematicky koordinovat činnost dobrovolníků v odběrových stanech Fakultní nemocnice Brno. Následně také propojovali poptávku zdravotnických zařízení po dobrovolnících s nabídkami zapojení studentů s patřičnou odborností a preferencemi v konkrétním zdravotnickém či sociálním sektoru. Navzdory tomu, že se někteří z nominovaných připravovali současně na závěrečné zkoušky svého studia, věnovali rovněž velké úsilí potřebné dobrovolné činnosti v rámci fakulty, motivovali k dobrovolnictví ostatní studenty a šířili dobré jméno Masarykovy univerzity.

Blahopřejeme za mimořádné úspěchy, veškeré úsilí, píli, vytrvalost a celospolečensky prospěšnou činnost.

Zdroj informací muni.cz (viz odkazy níže).

Projev rektora MU a vyhlášení Cen rektora Seznam oceněných Cenou rektora MU Brožura Ceny rektora MU 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info