MUDr. Klabusayová: první vyučující v SIMU

MUDr. Eva Klabusayová byla prvním lektorem, který zahájil výuku v Simulačním centru LF MU (SIMU). Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a současně studuje v doktorském studijním programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, v rámci něhož se zaměřuje na delirium u pediatrických pacientů.

26. 10. 2020

Vážená paní doktorko, byla jste první vyučující v SIMU. Co jste učila a jaký to byl pocit být zcela první?
Prvním předmětem, který se na SIMU vyučuje, je První pomoc a je součástí kurikula studentů prvního ročníku v oborech všeobecné a zubní lékařství. Výuka je rozdělená celkem na 6 výukových lekcí. První lekce byla zaměřená na přístup k bezvědomému. Studenti se naučili, a především si prakticky vyzkoušeli, jak zhodnotit stav vědomí pacienta, zprůchodnit dýchací cesty, přivolat pomoc a jak se postarat o pacienta v bezvědomí do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

SIMU a simulační medicína obecně je v kontextu výuky na lékařské fakultě novinkou, pro nás lektory nemalou výzvou, a pro studenty velkým očekáváním. Logicky jsem tedy byla před první výukou trochu nervózní. Výuka První pomoci v SIMU se připravovala několik let, z mého pohledu nejdůležitější práci odvedli lidé, kteří na první pohled nejsou tolik vidět. Jedná se o tým lékařů, studentů a techniků, díky kterým mohla výuka První pomoci dostat podobu, jakou nyní má. Pro mne je velkým potěšením, že se mohu této výuky také účastnit, protože v ní vidím obrovský smysl.

Měla jste před touto hodinou nějakou výuku simulační medicíny na LF MU?
Výuka založená na simulacích až do teď nebyla standardní součástí výuky na LF MU. Jako lektoři jsme před zahájením výuky v SIMU procházeli pravidelným zaškolováním a podrobnou přípravou k výuce. To mně osobně, jako klinickému lékaři, do té doby s malými zkušenostmi s výukou na fakultě, první setkání se studenty velmi usnadnilo.

Dokážete popsat rozdíly ve výuce na SIMU a při "standardní" výuce na fakultě? Pokud tedy můžete srovnat.
Jako vyučující to bohužel nemůžu porovnat, protože jsem začala učit až v SIMU. "Standardní" výuku jsem naopak absolvovala jako student fakultu v době, kdy ještě SIMU neexistovalo. Zásadní rozdíl je v tom, že při běžné výuce se student k praktické výuce nedostane příliš často, ale výuka v SIMU je koncipována tak, že si opravdu každý student sám vše může vyzkoušet a "zažít".

Na výuku První pomoci v SIMU studenti chodí již předem teoreticky připraveni. Mají dostupné studijní materiály formou e-learningu, který je interaktivní, obsahuje i krátká přednášková videa, a před výukou absolvují tzv. pre-test. Výuka samotná pak má odlišnou koncepci – na začátku si krátce shrneme učivo dané lekce, prodiskutujeme možné nejasnosti a následně ihned přistupujeme k praktickému nácviku. Při něm procházíme jednotlivé simulační scénáře reálných situací, při kterých studenti provádějí praktický nácvik na sobě navzájem nebo na modelech či simulátorech. Po každé simulaci následuje debriefing, při kterém lektor znovu projde se studentem celou simulaci, společně vyhodnotí správnost provedení daného postupu a případně si studenti znovu vyzkouší klíčové praktické dovednosti.

Během lekce si vždy každý student vyzkouší roli zachránce i figuranta, každý student si opakovaně vyzkouší jednotlivé praktické dovednosti (např. kontrola dýchání, záklon hlavy atd.). Samostatná teoretická příprava studenta před výukou umožní, že se v podstatě celá lekce může zaměřit na praktickou výuku, což je zcela klíčové.

Jak reagovali studenti na výuku?
Hovořila jsem se studenty ihned po výuce, jejich reakce byly velice pozitivní, oceňovali především individuální přístup a možnost si vše sami vyzkoušet. Po prvním výukovém týdnu máme k dispozici i elektronickou evaluaci od všech studentů. Z celkového počtu 665 studentů, kteří první lekci absolvovali, ji 69 % z nich hodnotí jako skvělou a 27 % jako velmi dobrou, což nás mimořádně těší.

Dokážete si představit, že by simulační medicína nahradila větší část výuky na LF MU?
Výuka založená na simulacích jistě může nahradit část výuky preklinických i klinických předmětů. Ne úplně každý předmět, který se na LF vyučuje, je ale pro tento typ výuky vhodný. Lepší vyvážení poměru teoretické a praktické výuky ale jistě povede ke kvalitnějšímu vzdělávání. V letošním roce proběhl rozsáhlý dotazníkový průzkum mezi mediky 4.-6. ročníku lékařských fakult organizovaný spolkem Mladí lékaři. Z tohoto průzkumu mimo jiné vyplývá, že se více než polovina studentů cítí nedostatečně prakticky připravena na své budoucí povolání lékaře. A právě zavedení výuky založené na simulacích jako standardní součásti studia na lékařské fakultě má obrovský potenciál zásadně zvýšit připravenost mediků k výkonu práce lékaře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info