Sedm doktorských studentů z LF MU získalo ocenění Brno PhD Talent

Již 11. ročník programu Brno Ph.D. talent byl zajímavý vysokou účastí našich studentů. Oceněno bylo čtrnáct studentů z Masarykovy univerzity, z toho sedm z Lékařské fakulty MU.

21. 3. 2022

Bez popisku

Sedm nadějných mladých studentek a studentů z Lékařské fakulty MU uspělo v soutěži Brno Ph.D. Talent. Do 11. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 145 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Porota složená z českých i zahraničních špičkových vědců vybrala jako každoročně 25 finalistů, z nichž čtrnáct reprezentovalo v neujužším výběru Masarykovu univerzitu. Zájem o prestižní soutěž potvrzuje nárůst počtu přihlášek. V předchozím ročníku jich bylo podáno 130. 

Cílem Brno Ph.D. Talent je podpora vědeckého výzkumu a mladých vědců, jejichž projekty jsou navázány na jižní Moravu a Brno a také zabránění odchodu talentů do soukromého sektoru. „Program od počátku podpořil už více než 230 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a podpořil výzkumné aktivity, které přesahují region Brna i jižní Moravy,” uvedla primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková během slavnostního předání. To proběhlo v Rytířském sále Nové radnice v Brně 15. března 2022. 

Kdo získal ocenění z LF MU?

Mezi studenty v kategorii Biomedicínských věd byli úspěšní Jakub Sumbal, Yusuf Lodhi, Volodymyr Porokh, Matea Brezak, Vincent Jongen a Karolína Smolková a v kategorii Neurověd uspěla Zita Goliášová. 

Jakub Sumbal: Fibroblast-intrinsic FGF, WNT and NOTCH signaling in mammary epithelial morphogenesis

Jak jsou vytvářeny orgány je základní otázkou vývojové biologie. Signály z okolního mikroprostředí jsou důležitým řídícím prvkem pro vyvíjející se orgán a podobné signály podporující růst mohou být zneužity rostoucím nádorem. Dr. Sumbal se snaží zjistit, jak tři signální dráhy (nazvané FGF, WNT a NOTCH) regulují biologii fibroblastů - hlavních buněk mikroprostředí rostoucích orgánů.

Yusuf Lodhi: Identification of novel means to overcome resistance to Venetoclax in AML

Akutní myeloidní leukémie (AML) je onemocnění s nízkou pravděpodobností přežití a omezenými možnostmi léčby, opírající se primárně o chemoterapii. Venetoclax je nový slibný inhibitor BCL-2, jehož účinnost trpí rezistencí. Pomocí profilování léků a screeningu CRISPR/Cas9 identifikujeme léky schopné synergie s venetoklaxem nebo schopné jeho rezistenci zvrátit. To může odhalit jedinečné cíle pro novou účinnou cílenou terapii a k dosažení silnějších odpovědí ve srovnání s jedinou léčbou Venetoclax.

​Volodymyr Porokh​: Molecular mechanisms determining genetic (in)stability in the mammalian zygote​

​Navzdory vědeckým pokrokům v reprodukční medicíně je vývoj embrya stále ještě obestřen tajemstvím. Způsob, jakým se mění mechanismus buněčného cyklu, aby umožnil sjednocení a segregaci dvou rodičovských genomů v oplozeném vajíčku, je pro všechny savce zásadní. Navrhovaná práce osvětlí, jak jsou základní mechanismy buněčného cyklu přizpůsobeny při přechodu z acentrosomální samičí meiózy na mitotické dělení, při němž centrioly ze samčí gamety přebírají kontrolu nad organizací mikrotubulů.

Matea Brezak: Decoding ERK signalling patterns underlying physiological and cancerous cell behaviour

​​Pro vývoj nových léčebných postupů u pacientek s karcinomem prsu je nezbytné pochopit základní buněčné mechanismy, stojící za vývojem mléčné žlázy a změny při nádorovém onemocnění. ERK je hlavním signalizačním uzlem spojené s různým chováním buněk v normálním vývoji a při rakovině. Ve výzkumu budu používat pokročilé biosenzorové systémy, 3D organoidní kultury, nejmodernější zobrazovací a molekulárně biologické techniky ke zkoumání ERK spojených s vývojem prsu a iniciací a progresí rakoviny.

Vincent Jongen: Development of microfluidic systems for the modelling of lung tissue

Pokroky ve výzkumu kmenových buněk vedly k vývoji 3D in vitro modelů neboli organoidů. Organoidy umožňují částečnou rekapitulaci některých aspektů plicní tkáně, nicméně významná omezení přetrvávají. (např. nedostatek tkáňové architektury nebo koncentračních gradientů signálních molekul). Tento projekt si klade za cíl vyvinout mikrofluidní zařízení, které kombinuje plicní a endoteliální progenitory k překonání těchto problémů a řízení morfogeneze plicní tkáně v kontrolovaném mikroprostředí.

Zita Goliášová: The function of microRNA in the epileptic brain

Epilepsie temporálního laloku je jednou z nejčastějších typů epileptických záchvatů, vyznačující se silnou rezistencí vůči lékům, čímž se její léčba velmi komplikuje. Cílem mého projektu je objasnit mechanismy, které ovlivňují vznik epileptického záchvatu na molekulární úrovni. Konkrétně se zabývám působením mikroRNA, jejíž výkyvy hladin mají zásadní vliv na excitabilitu neuronů. Odhalením funkce a specifických cílů mikroRNA by se významně přispělo k léčbě tohoto onemocnění.

Karolína Smolková: Targeting the eIF4F complex to overcome melanoma resistance to BRAF and MEK inhibitors

Maligní melanom je agresivní nádorové onemocnění, jehož růst pohání onkogenní mutace hyperaktivující signální dráhu ERK. Na členy této dráhy cílí velmi účinné inhibitory. Brzy ale dochází k rezistenci a onemocnění se bohužel vrací. V rámci svého projektu se zabývám bližším pochopením mechanismů, které za vznikem rezistence stojí, zejména spojitostí signalizace ERK se zvýšenou aktivitou komplexu eIF4F. Cílem mého projektu je také identifikace a charakterizace nových inhibitorů tohoto komplexu.

Co pro oceněné věda znamená?

Doktorské studium na LF MU patří k prestižním a těm nejlepším na MU i v ČR díky spolupráci a úsilí vedení fakulty, oborových rad, školitelů i samotných studentů. Úkolem doktoranda je nejen rozvoj v oblasti sebevzdělávání, ale vedení vlastní výzkumné práce. Co oceněným studentům z naší fakulty věda přináší? 

"Věda a výzkum výrazně ovlivňují to, jak žije dnešní společnost. Skutečnost, že hlavní náplní práce vědce je být zvědavý a snažit se přiblížit dřívě nezodpovězené otázky, byla zásadní pro moje profesní rozhodování," říká Volodymyr Porokh.

"K biologii, která je jednou z hlavních vědeckých oblastí, jsem měla vždy velmi blízko. Líbí se mi, že mi umožňuje vidět do zákulisních mechanismů, na nichž je založeno fungování všech organismů, včetně nás samotných. Znalosti pak mohu aplikovat do praxe a třeba tím i jednou někomu pomoci. Zároveň věda klade nespočet zajímavých otázek a skýtá mnoho výzev, které mohou naši společnost neustále posouvat dopředu," říká Zita Goliášová.

"Věda nabízí různorodé výzvy, které mě posouvají dál a umožňují mi zdokonalení se v řadě dovedností. Není jednotvárná a umožňuje (i vyžaduje) kreativitu. Díky mezinárodnímu rozměru podporuje cestování a nenechá vás zapomenout cizí jazyky. A já mám docela toulavé boty a vyhovují mi několikaměsíční výjezdy na stáže v cizině, kde můžu kromě důležitých profesních zkušeností nasbírat také menší či větší střípky z dané kultury," doplňuje Karolína Smolková.

O čem je soutěž Brno Ph.D. Talent?

Brno Ph.D. Talent je soutěží pro doktorské studenty prvních ročníků (v 1. a ve 2. semestru) přírodovědných nebo technických oborů na čtyřech brněnských univerzitách. V soutěži mohou studenti získat finanční podporu ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let. Každoročně se vybírá 25 vědeckých pracovníků ve věku do 32 let, kteří přesvědčí odbornou komisi o jedinečnosti svých vědeckých projektů a dosud dosažených výsledků. Tento projekt je pořádán JCMM a finančně podpořen jako součást Regionální inovační strategie města Brno, a to dotací ve výši 9 milionů korun. Celá soutěž probíhá v angličtině.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info