Magisterské studium

Všeobecné lékařství

Doba studia magisterského programu Všeobecné lékařství je 6 let. Po jeho absolvování získáte titul MUDr. (doktor všeobecného lékařství).

Zubní lékařství

Doba studia magisterského programu Zubní lékařství je 5 let. Po jeho absolvování získáte titul MDDr. (doktor zubního lékařství).

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Magisterské programy

 • 1. listopad 2019 – 28. únor 2020

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • Přijetí bez přijímacích zkoušek pro program Všeobecné lékařství

  Přijmout ke studiu vás můžeme na základě výsledků na střední škole.

  Více informací

 • leden

  Nepřehlédněte den otevřených dveří

  Pokud přijdete na den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až duben

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám od nás přijde pozvánka k přijímací zkoušce.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Podmínky přijímacího řízení

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Informace k podmínkám přijímacího řízení

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do magisterských a bakalářských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenu maturitní zkoušku na střední škole.
 • Pakliže jste u maturitní zkoušky neuspěli, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, ale bohužel Vás nelze do studia ve dnech zápisu 8. a 9. 7. 2019 zapsat.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Termín přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky 10. 6. 2019 nebo 11. 6. 2019 bude přidělen, přidělování se řídí datem podání e-přihlášky. Na termín pondělí 10. 6. 2019 bude pozvána první polovina uchazečů (nižší čísla e-přihlášek), na termín úterý 11. 6. 2019 druhá polovina uchazečů (vyšší čísla e-přihlášek). Výjimky nejsou administrativně možné.

Materiály k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacích zkoušek

Informace o výsledcích přijímacích zkoušek z minulých let a související dokumenty naleznete v sekci "Formuláře a dokumenty". Zde budou později zveřejněny aktuální výsledky přijímacích zkoušek do akademického roku 2019/2020.

Informace o přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL a ZL na základě bodové bonifikace za vybrané kompetence 2019

Na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity bylo doručeno 129 doložených žádostí o bonifikaci na základě vybraných certifikátů z anglického jazyka (CAE C1, CAE C2, CPE, IELTS skóre 7 anebo TEFL min. skóre 95) a 94 žádostí o bonifikaci za umístění ve vybraných předmětových soutěžích (SOČ a olympiády kat. A, úspěšní řešitelé/oceňovaná umístění na krajských a celostátních kolech v ČR a v SR a z nich nominace na mezinárodní soutěže). Přijímací komise 25. března 2019 vyhodnotila žádosti uchazečů a dále na základě postupného doplňování letošních výsledků olympiád a SOČ přijala celkem 26 uchazečů s upuštěním od přijímacích zkoušek (30 přihlášek na dlouhé magisterské obory), kteří získali kumulativně více jak 10 bodů (z toho 26 Všeobecné lékařství a 4 Zubní lékařství). Tito obdrželi rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a o přijetí ke studiu od akademického roku 2019/2020 a pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. června 2019 v 9.00 hod. na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace o přijetí uchazečů bez vykonání přijímacích zkoušek do magisterského programu a oboru Všeobecné lékařství 2019

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek si do 28. 2. 2019 podalo celkem 285 uchazečů o studium dlouhého magisterského oboru Všeobecné lékařství.

V souladu s podmínkami schválenými Akademickým senátem pro přijímacího řízení na Lékařskou fakultu pro studium od akademického roku 2019/2020 bylo 25. března 2019 rozhodnuto o přijetí 153 úspěšných uchazečů, kteří splnili podmínky pro podání žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě úspěšného studia na SŠ (aritmetický průměr do 1,100). Rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a přijetí ke studiu, pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. 6.  2019 v 9.00 hodin na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno obdrží uchazeči s aritmetickým průměrem od 1,000 do 1,019.

Uchazečům s aritmetickým průměrem nad 1,020 nebyla přijímací zkouška z kapacitních důvodů prominuta a budou pozváni k podrobení se přijímacím zkouškám v termínech 10. anebo 11. 6. 2019.

Informace o přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL a ZL na základě přijímacího řízení 2019

Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla 15. června 2019, projednala návrhy na přijetí uchazečů do studia dlouhých magisterských oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Rozhodnutí byla zveřejněna 15. 6. 2019 ve všech e-přihláškách a současně byly do e-přihlášek vložena písemná textová rozhodnutí. V letošním roce ještě byla listinná rozhodnutí odeslána i prostřednictvím České pošty.

Zápisy do 1. ročníků budou probíhat ve dnech 8. a 9. července 2019. V případě, že se nezapíše plánovaný počet studentů (omezeno kapacitou programu/oboru), bude obnoveno přijímací řízení a na uvolněná místa budou ihned přijati uchazeči následující v pořadníku podle počtu bodů, nehledě na to, zda si odvolání podají či nepodají (odvolání je bezpředmětné, pokud neuvedete konkrétní důvod, nelze přezkoumat). V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, bude přijata celá tato bodová skupina. Dodatečně mohou být přijati pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení uspěli a nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Odvolací komise RMU bude zasedat dne 23. srpna 2019.

Informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Informace o přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL na základě obnovy přijímacího řízení 2019

Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla po vyhodnocení zápisů do studia 10. června 2019 a rozhodla o přijetí dalších 104 uchazečů do studia dlouhého magisterského programu Všeobecné lékařství. Rozhodnutí jsou zveřejněna v e-přihláškách, kde byla současně vložena písemná textová rozhodnutí. Listinná rozhodnutí byla rovněž odeslána prostřednictvím České pošty. Zápisy uchazečů přijatých na obnovu řízení do 1. ročníků proběhly 25. července 2019.