Magisterské studium

Všeobecné lékařství

Doba studia magisterského programu Všeobecné lékařství je 6 let. Po jeho absolvování získáte titul MUDr. (doktor všeobecného lékařství).

Zubní lékařství

Doba studia magisterského programu Zubní lékařství je 5 let. Po jeho absolvování získáte titul MDDr. (doktor zubního lékařství).

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Magisterské programy

 • 1. listopad 2019 – 29. únor 2020

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • Přijetí bez přijímacích zkoušek pro program Všeobecné lékařství

  Přijmout ke studiu vás můžeme na základě výsledků na střední škole.

  Více informací

 • leden

  Nepřehlédněte den otevřených dveří

  Pokud přijdete na den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až duben

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám od nás přijde pozvánka k přijímací zkoušce.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Podmínky přijímacího řízení

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Informace k podmínkám přijímacího řízení

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do magisterských a bakalářských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenu maturitní zkoušku na střední škole.
 • Pakliže jste u maturitní zkoušky neuspěli, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, ale bohužel Vás nelze do studia ve dnech zápisu 8. a 9. 7. 2019 zapsat.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Termín přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky 10. 6. 2019 nebo 11. 6. 2019 bude přidělen, přidělování se řídí datem podání e-přihlášky. Na termín pondělí 10. 6. 2019 bude pozvána první polovina uchazečů (nižší čísla e-přihlášek), na termín úterý 11. 6. 2019 druhá polovina uchazečů (vyšší čísla e-přihlášek). Výjimky nejsou administrativně možné.

Materiály k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacích zkoušek

Informace o výsledcích přijímacích zkoušek z minulých let a související dokumenty naleznete v sekci "Formuláře a dokumenty". Zde budou později zveřejněny aktuální výsledky přijímacích zkoušek do akademického roku 2019/2020.

Přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL a ZL na základě bodové bonifikace za vybrané kompetence 2019

Na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity bylo doručeno 129 doložených žádostí o bonifikaci na základě vybraných certifikátů z anglického jazyka (CAE C1, CAE C2, CPE, IELTS skóre 7 anebo TEFL min. skóre 95) a 94 žádostí o bonifikaci za umístění ve vybraných předmětových soutěžích (SOČ a olympiády kat. A, úspěšní řešitelé/oceňovaná umístění na krajských a celostátních kolech v ČR a v SR a z nich nominace na mezinárodní soutěže). Přijímací komise 25. března 2019 vyhodnotila žádosti uchazečů a dále na základě postupného doplňování letošních výsledků olympiád a SOČ přijala celkem 26 uchazečů s upuštěním od přijímacích zkoušek (30 přihlášek na dlouhé magisterské obory), kteří získali kumulativně více jak 10 bodů (z toho 26 Všeobecné lékařství a 4 Zubní lékařství). Tito obdrželi rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a o přijetí ke studiu od akademického roku 2019/2020 a pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. června 2019 v 9.00 hod. na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno

Přijetí uchazečů bez vykonání přijímacích zkoušek do magisterského programu a oboru Všeobecné lékařství 2019

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek si do 28. 2. 2019 podalo celkem 285 uchazečů o studium dlouhého magisterského oboru Všeobecné lékařství. V souladu s podmínkami schválenými Akademickým senátem pro přijímacího řízení na Lékařskou fakultu pro studium od akademického roku 2019/2020 bylo 25. března 2019 rozhodnuto o přijetí 153 úspěšných uchazečů, kteří splnili podmínky pro podání žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě úspěšného studia na SŠ (aritmetický průměr do 1,100). Rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a přijetí ke studiu, pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. 6.  2019 v 9.00 hodin na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno obdrží uchazeči s aritmetickým průměrem od 1,000 do 1,019.

Uchazečům s aritmetickým průměrem nad 1,020 nebyla přijímací zkouška z kapacitních důvodů prominuta a budou pozváni k podrobení se přijímacím zkouškám v termínech 10. anebo 11. 6. 2019.

Přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL a ZL na základě přijímacího řízení 2019

Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla 15. června 2019, projednala návrhy na přijetí uchazečů do studia dlouhých magisterských oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Rozhodnutí byla zveřejněna 15. 6. 2019 ve všech e-přihláškách a současně byly do e-přihlášek vložena písemná textová rozhodnutí. V letošním roce ještě byla listinná rozhodnutí odeslána i prostřednictvím České pošty.

Zápisy do 1. ročníků budou probíhat ve dnech 8. a 9. července 2019. V případě, že se nezapíše plánovaný počet studentů (omezeno kapacitou programu/oboru), bude obnoveno přijímací řízení a na uvolněná místa budou ihned přijati uchazeči následující v pořadníku podle počtu bodů, nehledě na to, zda si odvolání podají či nepodají (odvolání je bezpředmětné, pokud neuvedete konkrétní důvod, nelze přezkoumat). V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, bude přijata celá tato bodová skupina. Dodatečně mohou být přijati pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení uspěli a nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Odvolací komise RMU bude zasedat dne 23. srpna 2019.

Informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Informace k výsledkům přijímacího řízení 2019 - magisterské programy

Přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL na základě obnovy přijímacího řízení 2019

Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla po vyhodnocení zápisů do studia 10. června 2019 a rozhodla o přijetí dalších 104 uchazečů do studia dlouhého magisterského programu Všeobecné lékařství. Rozhodnutí jsou zveřejněna v e-přihláškách, kde byla současně vložena písemná textová rozhodnutí. Listinná rozhodnutí byla rovněž odeslána prostřednictvím České pošty. Zápisy uchazečů přijatých na obnovu řízení do 1. ročníků proběhly 25. července 2019.

Informace k výsledkům přijímacího řízení 2019 na LFMU po obnově řízení - magisterské obory