Magisterské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Je Vaším snem stát se lékařem, zubařem nebo se věnovat reprodukční medicíně? Pojďte studovat k nám na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně! Vybavíme Vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste se po studiu mohli dále se specializovat, rozvíjet a pomáhat lidem. Věříme, že díky modernímu kampusu včetně simulačního centra, profesionálům na svém místě a krásnému studentskému městu Brnu, Vás studium uchvátí a bude Vás bavit. Nabízíme šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětiletý studijní program Zubní lékařství. Třetím rokem máte možnost se přihlásit také na pětiletý studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog.​ Ucelený pohled na to, v čem studium embryologie spočívá, můžete shlédnout ve videoreportáži.

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech magisterského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích, dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo přímo Studijní katalog LF MU.

Katalog programů LF MU Studijní katalogy LF MU


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Nejčastěji chybějící informace v e-přihlášce:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • E-mail je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'.
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 850 Kč (900 Kč od 1. 9. 2023 dle Opatření LF MU č. 2/2023). Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Platbu je možné provést bankovním převodem nebo platební kartou. Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol, které vyplníte do platebního příkazu.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2., v přestupném roce až 29. 2.) Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.
 • V případě platby ze zahraničí je třeba platbu nutné realizovat v měně CZK, ve které je vystavena objednávka a navýšit platbu o bankovní poplatky. Více informací k platbě ze zahraničí zde.

Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty, RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz.
 • Masarykova univerzita se také snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„O Lékařské Fakultě Masarykovy univerzity se říká, že její obory patří k těm nejtěžším. Spousta z nás prodělala lehkou akutní stresovou reakci, když zjistila, že po nástupu na LF MU se musí dokonce začít učit. Ale není důvod se ničeho děsit. Zároveň s knížkami Vám totiž spadne do klína to, co na ostatních školách jen těžce hledají.“

Pavla Miřátská
studentka Všeobecného lékařství
Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

Aktualizace podmínek přijímacího řízení na další akademický rok probíhá vždy k 1. listopadu, kdy si můžete podat také svoji e-přihlášku. Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2023/2024 Brožura Studuj na LF MU 2023/2024


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky do magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, se budou konat ve dvou termínech. Termíny Vám budou přiděleny dle Vašich preferencí a pořadí, v jakém jste podali přihlášku. Přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog se bude konat v jednom termínu. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

14. anebo 15. června 2024

studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

22. června 2024

studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog


Materiály k přijímací zkoušce


 

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Máte vynikající výsledky ze svého studia na střední škole a zajímáte se o studium Všeobecného lékařství? Potom je tato nabídka určena právě Vám! Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout až 30 % uchazečů z celkové kapacity programu Všeobecné lékařství pro daný akademický rok (tj. 150 skutečně zapsaných studentů). Podmínkou pro podání žádosti je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1. – 3. současně.

1. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2023/2024 studentem posledního (4.) ročníku střední školy v České republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.

2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních (tj. vždy 2. pololetí) za 1., 2., a 3. roky SŠ studia a dále vysvědčení za 4. rok SŠ studia, musí být pro program Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Pololetní vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno výpisem známek potvrzeným střední školou. Studijní oddělení LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.

3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je navrženo přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a je navržen na přijetí. V opačném případě bude uchazeč pozván k vykonání přijímací zkoušky a jeho výborný středoškolský prospěch bude zohledněn přičtením 3 bodů do pořadníku dle počtu bodů z přijímacích zkoušek.

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek vyznačit ve své e-přihlášce do 29. 2. 2024.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 29. 2. 2024 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Uchazeči přijati na základě prominutí přijímací zkoušky vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, do studia se na výzvu zapíší distančně a dostaví se dne 11. 6. 2024  na prezenční pozápisovou schůzku.

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek


 

Bonifikace vybraných kompetencí

Máte zájem o studium Všeobecného lékařství nebo Zubního lékařství a jste aktivní nad rámec běžného studia na střední škole?
U nás máte možnost zažádat o bodové zvýhodnění u přijímací zkoušky, tzv. bodovou bonifikaci vybraných kompetencí. Počet získaných bodů za Vaše kompetence bude připočten k celkovému bodovému zisku v písemných testech. Získáte-li dostatek bodů, může Vám být dokonce prominuta přijímací zkouška na Všeobecné lékařství.

Uznány mohou být následující kompetence:

 • Jazykové certifikáty na úrovni C1 a výše, dokladují znalost některého ze světových jazyků - angličtina, němčina, španělština či francouzština
 • Umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A: olympiády, středoškolská odborná činnost
 • Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: Matematika rozšiřující (CERMAT), AP zkoušky z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky (Centrum pro talentovanou mládež)

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o bonifikaci vyznačit ve své e-přihlášce do 29. 2. 2024.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 29. 2. 2024 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno. Při získání dostatečného počtu bodů, Vám může být prominuta přijímací zkouška do programu Všeobecné lékařství.
 • Žádosti s přílohami odevzdané v pozdějším termínu, nejdéle do 31. 5. 2024, budou přijaty a přidělené body budou připočteny k výsledku přijímací zkoušky (s možností prominutí přijímací zkoušky do výše kapacity pro přijetí bez přijímacích zkoušek).
 • Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a bude přijat na základě bonifikace vybraných kompetencí. Uchazeči přijati na základě bonifikace vybraných kompetencí budou do studia programu Všeobecné lékařství zapsáni dne 11. 6. 2024.​ V opačném případě bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.
 • U studijního programu Zubní lékařství přijímací zkoušku NELZE PROMINOUT z kapacitních důvodů programu - body však budou připočteny k výsledku přijímací zkoušky.

Konkrétní informace o bodovém zvýhodnění, uznávaných certifikátech a jednotlivé žádosti o bonifikaci naleznete níže:

Tabulka bodové bonifikace za vybrané kompetence

Žádost o bonifikaci I - jazykový certifikát

Žádost o bonifikaci II - olympiády a SOČ

Žádost o bonifikaci III - definovaný výsledek vybraných zkoušek

Harmonogram
 • 23. 9. 2023

  Open Day na LF MU

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Na akci je nutná registrace, která probíhá do 21. 9. 23:59 CET. Tak neváhej a registruj se! Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá. Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 31. 10. - 3. 11. 2023

  Veletrh GAUDEAMUS v Brně

  Navštivte největší veletrh vzdělávání ve střední Evropě! I naše Lékařská fakulta zde bude mít své zastoupení. Přijďte se s námi pobavit osobně.

  Více o gaudeamu

 • 20. 1. 2024 a 24. 1. 2024

  Den otevřených dveří LF

  Tradičně pro Vás chystáme Den otevřených dveří na LF MU. Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených programech studia, seznámíte se s prostředím a zázemím fakulty. Budete mít možnost navštívit jednotlivé ústavy, poznat garanty studijních programů a zeptat se na to, co Vás zajímá přímo studentů nebo studijního oddělení. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poznat svoji budoucí alma mater. Těšíme se na Vás!

  Den otevřených dveří

 • 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Zvolte si Vámi preferovaný termín přijímací zkoušky. K volbě termínu bude přihlédnuto, pokud nebude překročena kapacita zkušebních místností pro daný termín. Pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude přidělování řídit datem podání přihlášky.
  • Podáte-li více přihlášek do magisterských programů, testy píšete vždy jen jedny.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená.
  • Žádáte-li o bodové zvýhodnění (programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství) nebo o přijetí bez přijímacích zkoušek (pouze program Všeobecné lékařství), nezapomeňte do 29. 2. 2024 dodat na Studijní oddělení LF MU originál žádosti, případně dalších potřebných příloh. Odeslání uchazeč potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

   

  E-přihláška

 • do konce února

  Přijetí bez přijímacích zkoušek pro program Všeobecné lékařství

  Přijmout ke studiu Vás můžeme na základě vynikajících výsledků na střední škole. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky je nutno podat písemně, současně ji zvýrazněte ve své e-přihlášce. Více informaci naleznete v sekci Přijímací řízení.

 • 1. 11. 2023 - 31. 5. 2024

  Přijetí na základě bonifikace vybraných kompetencí pro programy Všeobecné lékařství, bonifikace do programů Všeobecné a Zubní lékařství

  Jste-li úspěšní ve středoškolské odborné činnosti, olympiádách nebo světových jazycích, můžete si podat žádost o bodové zvýhodnění. Žádost o bonifikaci Vámi vybraných kompetencí nezapomeňte zvýraznit ve své e-přihlášce a dále postupujte dle informací v záložce Přijímací řízení, kde se dozvíte více.

  Žádost o bodovou bonifikaci dodejte vedoucí Studijního oddělení LF MU do 29. 2. 2024, v případě kumulace dostatečného množství bodů, můžete být přijati bez přijímacích zkoušek. Body z žádostí o bonifikaci doložených po tomto datu, nejdéle však do 31. 5. 2024, budou připočteny k Vašemu bodovému zisku u přijímací zkoušky.

  Tabulka bodové bonifikace vybraných kompetencí

 • v průběhu května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V průběhu května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky se na LF MU dělají výhradně z oborových testů biologie, chemie, fyzika. Více v Brožuře Studuj na MUNI | MED.
 • 14. a 15. června 2024

  Termín přijímacích zkoušek

  Termíny: Přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech 14. nebo 15. června 2024. Termíny Vám budou přiděleny dle Vašich preferencí a pořadí, v jakém jste podali přihlášku. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.
  S sebou si vezmete: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku.

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Informaci o tom, zda jste splnili podmínky přijímacího řízení, najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých studijních programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • po přijímačkách

  Vložte autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení

  Pokud jste splnil/splnila podmínky přijímacího řízení na LF MU, obdržíte od nás tzv. návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze Vašeho maturitního vysvědčení do e-přihlášky. K vytvoření autorizované konverze dokladu o SŠ vzdělání můžete využít služeb Czech POINTU České pošty. Teprve po vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení Vám vložíme do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu, vyzveme vás k provedení distančního (on-line) zápisu a pozveme na informační pozápisovou schůzku před začátkem studia (zahrnuje i fotografování do IS a na studentský průkaz ISIC).

  více informací

 • červen a červenec

  Zápis do studia

  Zápis do studia se provádíte sami distanční (on-line) formou po vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení.

  NEZAPOMEŇTE SE ZAPSAT DO STUDIA!

  Podrobnosti o informační pozápisové schůzce před zahájením studia obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí. Informační schůzka do studia proběhne v termínu zvlášť pro uchazeče bez přijímacích zkoušek a zvlášť pro uchazeče přijatých na základě přijímacích zkoušek.

  Informační pozápisová schůzka pro přijaté bez přijímacích zkoušek proběhne 11. 6. 2024
  Informační pozápisová schůzka pro uchazeče, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky proběhne 8. - 9. 7. 2024

  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím. 

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

 • srpen

  Rezervace ubytování na kolejích MU

  Studenti, nastupující do 1. ročníku všech stupňů studia, si mohou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu, při kterém obdrží přihlašovací údaje (UČO a heslo) potřebné pro přihlášení do ubytovacího systému.

  Před zápisem ke studiu nelze koleje rezervovat!

  Rezervace budou zahájeny dle následujícího harmonogramu:

  7. 8. – 31. 8.
  zahájení 7. 8. v 10:00

  aktivní studenti budoucích 1. ročníků všech stupňů studia ČR, SR – výhradně studenti MU - rezervace on-line

  Od 1. 9. – zahájení v 10:00 – do vyčerpání kapacit

  rezervace případných volných lůžek – podání písemné žádosti e-mailem ubytovatelce /ubytovateli příslušné kolej, do vyčerpání kapacit


  Kompletní přehled a informace k harmonogramu rezervací a ubytování najdete v dokumentu Pokyn ředitele SKM MU č. 5/2019: Harmonogram rezervací a ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity pro akademický rok 2023/2024.

  Rezervace lůžka v kolejích MU se provádí elektronicky prostřednictvím ubytovacího systému ISKaM.

  Pro více informací sledujte stránky Správy kolejí a menz MU.

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů je průběžně aktualizován po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU 2022

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 18. 8. 2023.

Informace k odvolání proti rozhodnu o přijetí / nepřijetí ke studiu na MU 

Informace o odvolacím řízení proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají každoročně v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2022

Doklady k zápisu

Maturitní vysvědčení

V případě úspěšného zvládnutí přijímací zkoušky do bakalářského nebo magisterského studijního programu, obdrží uchazeč návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení do své e-přihlášky. Uchazeč provede autorizovanou konverzi českého, případně konverzi zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání, rovnocenném dle tzv. ekvivalenční dohody uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskem, Maďarskem, Německem, Polskem a Slovinskem. Jestliže je doklad v jiném, než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je nutné přiložit také autorizovanou konverzi překladu. K vytvoření autorizované konverze dokladu o SŠ vzdělání může uchazeč využít služeb Czech POINTU České pošty i pošty na Slovensku.

Do kdy dodat maturitní vysvědčení?

 • Pro uchazeče přijaté bez přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství: 12. 6. 2023
 • Pro uchazeče přijaté na základě přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství a Zubní lékařství: 30. 6. 2023
 • Pro uchazeče přijaté na studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog: 4. 7. 2023
Pro maturanty z ČR
Pro maturanty ze SR

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v jiných státech, než jež je Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko, vloží do své e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci).

O uznání zahraničního středoškolského vzdělání (nostrifikaci) mohou uchazeči požádat na školských odborech jednotlivých Krajských úřadů, v Praze na magistrátu hl. m. Prahy. Postup k podání žádosti o nostrifikaci je dostupný zde. Toto uznání zahraničního vzdělání platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům. Pokud má však uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se s žádostí o nostrifikaci obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání

 

POZOR! Bez dodání dokladu o středoškolském vzdělání v konvertované podobě nelze uchazeče přijmout ke studiu. Teprve po vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení (případně autorizované konverze uznání zahraničního středoškolského vzdělání, viz výše), Vám bude vystaveno do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete pozváni na povinnou zápisovou informační schůzku. Náhradní termíny maturit pro účely zápisu ke studiu na LF MU nebudou akceptovány. Podmíněný zápis není možný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info