Magisterské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Je Vaším snem stát se lékařem, zubařem nebo se věnovat reprodukční medicíně? Pojďte studovat k nám na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně! Vybavíme Vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste se po studiu mohli dále se specializovat, rozvíjet a pomáhat lidem v nelehkých situacích. Věříme, že díky modernímu kampusu, stavbě simulačního centra, profesionálům na svém místě a krásnému studentskému městu Brnu, Vás studium uchvátí a bude Vás bavit. Nabízíme šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětiletý studijní program Zubní lékařství. Druhým rokem máte možnost se přihlásit také na pětiletý studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog.​ Ucelený pohled na to, v čem studium embryologie spočívá, můžete shlédnout ve videoreportáži.

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech magisterského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích, dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo přímo Studijní katalog LF MU.

Katalog programů MUNI LF Studijní katalogy LF MU


Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty, RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz.
 • Masarykova univerzita se také snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„O Lékařské Fakultě Masarykovy univerzity se říká, že její obory patří k těm nejtěžším. Spousta z nás prodělala lehkou akutní stresovou reakci, když zjistila, že po nástupu na LF MU se musí dokonce začít učit. Ale není důvod se ničeho děsit. Zároveň s knížkami Vám totiž spadne do klína to, co na ostatních školách jen těžce hledají.“

Pavla Miřátská
studentka Všeobecného lékařství
Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022 - AS LF MU 1.11.2020 Brožura Studuj na MUNI | MED 2021/2022

Maturitní vysvědčení

Zápis do studia na LF MU je podmíněn ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení v den zápisu. Bez doložení maturitního vysvědčení vás není možné do studia zapsat ani nelze žádat o posun zápisu z důvodu konání maturitní zkoušky v opravných termínech v září.


Nostrifikace zahraničního vzdělání

Ověření zahraničního vzdělání je podmínkou přijetí na LF MU (netýká se slovenských uchazečů). Zahraniční uchazeči mohou žádat o uznání zahraničního středoškolského vzdělání na kterémkoliv školském úřadě, v ČR se nachází k každém větším městě. Poté toto uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) platí na všech vysokých školách v ČR.

Pokud má uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Nejčastěji chybějící informace v e-přihlášce:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • Email je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'. 
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 800 Kč. Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Zaplatit je možné bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Tyto údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbanking nebo poštovní poukázky.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2., v přestupném roce až 29. 2.) Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka! Více informací k platbě ze zahraničí zde.

 


Materiály k přijímací zkoušce


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky do magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, se budou konat ve dvou termínech. Termíny Vám budou přiděleny dle Vašich preferencí a pořadí, v jakém jste podali přihlášku. Přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog se bude konat v jednom termínu. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

15. anebo 16. června 2021

studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

24. června 2021

studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Máte vynikající výsledky ze svého studia na střední škole a zajímáte se o studium Všeobecného lékařství? Potom je tato nabídka určena právě Vám. Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout až 50% uchazečů z celkové kapacity programu Všeobecné lékařství pro daný akademický rok. Podmínkou pro podání žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1.– 3. současně:

1.    Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2020/2021 studentem posledního (4.) ročníku střední školy v České republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 

2.    Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia, musí být pro program Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. Pololetní vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným Výpisem známek. Studijní oddělení LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.

3.    Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na střední škole. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a byl přijat. V opačném případě bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek vyznačit ve své e-přihlášce do 28.2.2021.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 28. 2. 2021 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Uchazeči přijati na základě prominutí přijímací zkoušky budou do studia zapsáni dne 14. 6. 2021.

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek


Bonifikace vybraných kompetencí

Máte zájem o studium Všeobecného lékařství nebo Zubního lékařství a jste aktivní nad rámec běžného studia na střední škole? U nás máte možnost zažádat o bodové zvýhodnění u přijímací zkoušky, tzv. bodovou bonifikaci vybraných kompetencí. Počet získaných bodů za Vaše kompetence bude připočten k celkovému bodovému zisku v písemných testech. Získáte-li dostatek bodů, může Vám být dokonce prominuta přijímací zkouška. 

Uznány mohou být následující kompetence:

 • Jazykové certifikáty na úrovni C1 a výše, dokladují znalost některého ze světových jazyků - angličtina, němčina, španělština či francouzština
 • Umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A: olympiády, středoškolská odborná činnost
 • Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: Matematiky+ (CERMAT), zkoušky z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky (Centrum pro talentovanou mládež)

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o bonifikaci vyznačit ve své e-přihlášce do 28. 2. 2021.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 28. 2. 2021 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno. Při získání dostatečného počtu bodů, Vám může být prominuta přijímací zkouška.
 • Žádosti s přílohami odevzdané v pozdějším termínu, nejdéle do 25. 5. 2021, budou přijaty a přidělené body budou připočteny k výsledku přijímací zkoušky (nelze však již přijímací zkoušku prominout).
 • Uchazeči přijati na základě bonifikace vybraných kompetencí budou do studia zapsáni dne 14. 6. 2021.

Konkrétnější informace o bodovém zvýhodnění a jednotlivé žádosti o bonifikaci naleznete níže:

Tabulka bodové bonifikace za vybrané kompetence

Žádost o bonifikaci I - jazykový certifikát

Žádost o bonifikaci II - olympiády a SOČ

Žádost o bonifikaci III - definovaný výsledek vybraných zkoušek

Harmonogram
 • 7. 11. 2020

  Open Day na LF MU - online

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Letos je pro vás připravena prohlídka kompletně online přes MS TEAMS, i přesto je nutné se nejprve zaregistrovat. Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá a vyslechněte si neformálně studenty, kteří již u nás studují.

  Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 16. 1. 2021 a 20. 1. 2021

  Navštivte Den otevřených dveří LF

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří LF, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených programech studia, seznámíte se s prostředím a zázemím fakulty. Budete mít možnost navštívit jednotlivé ústavy, zeptat se na to, co Vás zajímá přímo garantů studijních programů. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poznat svoji budoucí alma mater. Těšíme se na Vás!

  Den otevřených dveří

 • 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Zvolte si Vámi preferovaný termín přijímací zkoušky. K volbě termínu bude přihlédnuto, pokud nebude překročena kapacita zkušebních místností pro daný termín. Pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude přidělování řídit datem podání přihlášky.
  • Podáte-li více přihlášek do magisterských programů, testy píšete vždy jen jedny.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená.
  • Žádáte-li o bodové zvýhodnění nebo o přijetí bez přijímacích zkoušek, nezapomeňte do 28. 2. 2021 dodat na Studijní oddělení LF MU originál žádosti, případně dalších potřebných příloh. Odeslání uchazeč potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

   

  E-přihláška

 • do konce února

  Přijetí bez přijímacích zkoušek pro program Všeobecné lékařství

  Přijmout ke studiu Vás můžeme na základě vynikajících výsledků na střední škole. Žádost o příjetí bez přijímací zkoušky je nutno podat písemně, současně ji zvýrazněte ve své e-přihlášce. Více informaci naleznete v sekci Přijímací řízení.

  Více informací o přijetí bez přijímacích zkoušek Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek

 • 1. 11. 2020 - 31. 5. 2021

  Přijetí na základě bonifikace vybraných kompetencí pro programy Všeobecné a Zubní lékařství

  Jste-li úspěšní ve středoškolské odborné činnosti, olympiádách nebo světových jazycích, můžete si podat žádost o bodové zvýhodnění. Žádost o bonifikaci Vámi vybraných kompetencí nezapomeňte zvýraznit ve své e-přihlášce a dále postupujte dle informací v záložce Přijímací řízení, kde se dozvíte více.

  Žádost o bodovou bonifikaci dodejte vedoucí Studijního oddělení LF MU do 28. 2. 2021, v případě kumulace dostatečného množství bodů, můžete být přijati bez přijímacích zkoušek. Body z žádostí o bonifikaci doložených po tomto datu, nejdéle však do 31. 5. 2021, budou připočteny k Vašemu výsledku u přijímací zkoušky.

  Tabulka bodové bonifikace vybraných kompetencí

 • v průběhu května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V průběhu května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky se na LF MU dělají výhradně z oborových testů biologie, chemie, fyzika. Více v Brožuře Studuj na MUNI | MED.
 • 15. a 16. června 2021

  Termín přijímacích zkoušek

  K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

  S sebou si vezmete:
  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku

  Uchazeči si k přijímací zkoušce mohou vytisknout také potvrzení o neexistenci příznaků COVID19 - ke stažení zde (případně vyplní tiskopis na místě). 

  Termíny:
  Přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech. Termíny Vám budou přiděleny dle Vašich preferencí a pořadí, v jakém jste podali přihlášku.

  úterý 15. 6. 2021
  středa
  16. 6 2021

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • červen a červenec

  Zápis do studia

  Informace o zápisu do studia obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí. Zápis do studia proběhne v termínu zvlášť pro uchazeče bez přijímacích zkoušek a zvlášť pro uchazeče přijatých na základě přijímacích zkoušek.

  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím. 

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů je průběžně aktualizován po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU - obnova řízení říjen 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU - obnova řízení září 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU - obnova řízení srpen 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU - obnova řízení červenec 2020 Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU 2020 - červen 2020

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím. 
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 14. 8. 2020.

Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají každoročně v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení 

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2020

Často se ptáte

1. Na jaké programy LF MU si můžu podat přihlášku?

Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog

Bakalářské studijní programy

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie
 • Ortoptika
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnické záchranářství
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Navazující magisterské programy

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče (i v kombinované formě)
 • Nutriční specialista
 • Optometrie

Podrobnější informace o studijních programech najdete v sekci Uchazeči.

2. Jak si podám elektronickou přihlášku na LF MU?

Přihlášky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se podávají elektronicky. Papírová forma přihlášky nebude akceptována!

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Založit přihlášku“, vyberte typ, formu studia, fakultu a potvrdíte tlačítkem „Vyhledat“. Z nabízených možností zvolíte požadovaný program. Pokud chcete přihlášku podat, klikněte na „Založit“. Budete ještě vyzváni k doplnění informací, potvrzení e-mailové adresy a k potvrzení podání přihlášky. Až po potvrzení je přihláška úspěšně podána.

Své podané přihlášky můžete editovat/upravovat opět na stránkách Přihláška ke studiu MU pod odkazem „Moje přihlášky“.

3. Jak zaplatím elektronickou přihlášku na LF MU?

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde najdete odkaz „Zaplatit přihlášku“, který Vás přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdíte odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatíte.

4. Chci studovat program XY, jaké předměty budu muset absolvovat a kdy/kde bude probíhat výuka?

Všechny důležité informace jako struktura fakulty, seznam vyučujících, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, důležité termíny v rámci semestru a předměty vyučované v jednotlivých programech najdete ve studijních katalozích na stránkách Lékařské fakulty (Studijní katalogy). Aktuální podrobnosti o místě výuky, rozvrhu, způsobu ukončení, cílů předmětu a další informace budou postupně aktualizovány pro každý semestr a k nalezení v informačním systému Katalog předmětů.

5. Jak se dozvím, kdy a kam se mám dostavit na přijímačky?

Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek Vám budou doručeny v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla v běhu přijímacího řízení 2019/2020 poslána poštou.

6. Bydlím jinde než na trvalé adrese / nebyla mi doručená pozvánka k přijímací zkoušce, můžu se i tak dostavit?

Samozřejmě, k přijímacím zkouškám je potřeba si přinést pozvánku s číslem své přihlášky (pokud máte založeno více přihlášek, potřebujete to číslo, pod kterým jste pozván(a) k přijímací zkoušce). Tyto informace jsou dostupné na stránkách Přihláška ke studiu MU, kde po přihlášení se do své přihlášky pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ jsou informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla poslána i poštou, kterou si můžete vytisknout a vzít s sebou na zkoušku.

7. Podal(a) jsem si přihlášku na dva programy, ale pozvánka mi přišla jenom jedna, proč?

Pokud máte založeno více přihlášek na magisterské nebo bakalářské programy, přijímací zkoušku píšete jenom jednou a teda i pozvánka k přijímací zkoušce je doručena jenom jedna. Získaný počet bodů je platný pro všechny založené přihlášky. Přijímací zkoušky píšete pod číslem přihlášky, s kterým Vám přišla pozvánka. Pokud máte přihlášku jak na magisterské, tak na bakalářské programy, píšete přijímací zkoušku dvakrát, pro magisterské programy zvlášť (pod jedním číslem přihlášky) a pro bakalářské zvlášť (pod druhým číslem přihlášky). Pozvánku s číslem přihlášky, pod kterým píšete přijímací zkoušku, najdete ve formátu .pdf po přihlášení do Moje přihlášky.

8. Kdy a kam mám přinést kopii maturitního vysvědčení?

Kopii maturitního vysvědčení k přijímacím zkouškám nenoste! Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (maturita v ČR anebo v SR) anebo její nostrifikaci (zahraniční studia mimo SR) po Vás bude požadována až při zápisu ke studiu.

9. Neodmaturoval(a) jsem v řádném termínu, mám náhradní termín v září, můžu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se sice bez maturitní zkoušky účastnit můžete, ale v případě přijetí je nutné mít složenou maturitní zkoušku k datu zápisu do studia, jinak není zápis ke studiu možný!

10. Nemůžu se zúčastnit přijímací zkoušky v termín kdy jsem pozván, můžu se dostavit v jiný termín?

Ne. Termíny jsou zveřejněny vždy k 1. 11. a tudíž jsou známy s dostatečným předstihem. Po odeslání pozvánky není možná změna termínu, ani se nevypisuje náhradní termín. Jediná výjimka je závažná zdravotní komplikace doložena dokladem od lékaře.

11. Jaké jsou podmínky přijetí bez přijímací zkoušky a kolik studentů se takhle přijme?

Maturita na území ČR, známkový průměr, žádost o prominutí …viz podmínky přijímacího řízení zde.

12. Nemůžu se zúčastnit zápisu do studia, bude vypsán náhradní termín?

Náhradní termín zápisu není standardně vypsán, ale můžete být zapsán(a) v zastoupení, tj. může ověřenou plnou mocí zplnomocnit svého zástupce k úkonům spojeným se zápisem do studia.

13. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, bude se posunovat hranice?

Standardně se hranice neposouvá, počet přijatých převyšuje kapacitu daného programu/oboru, již dopředu se počítá s tím, že se někteří studenti nezapíšou. V případě zápisu nízkého počtu uchazečů se hranice posunout může, děje se tak automaticky a pak jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů z přijímacích zkoušek, osloveni e-mailem, obdrží rozhodnutí o přijetí. Je bezpředmětné si posílat odvolání. Nutno vyčkat do zápisu.

14. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, jak si mám podat odvolání?

Odvolání si nepodávejte, pokud nemáte relevantní důvod! Pokud jste ve výsledkové listině pod čarou, není to důvod na odvolání! Řešením je počkat si, jestli se nebude posunovat hranice (viz bod 13), případně pokud jste nebyl(a) přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete si podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání (viz bod 15).

15. Jaké jsou podmínky přihlášení se k celoživotnímu vzdělávání?

Přihlášku si v termínu od 25. 6. do 10. 8. může podat ten, kdo nebyl přijat z kapacitních důvodů. Do CŽV jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejvíce bodů u přijímací zkoušky, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

16. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity ale dosáhl jsem minimálního počtu bodů, jaké mám možnosti přijetí?

Máte možnost počkat na posun hranice (viz bod 13), nebo si podat přihlášku na CŽV (viz bod 15).

17. Pokud studuji nějaký bakalářský program na LF MU, můžu přestoupit na LF MU na jiný program?

Ne, nemůžete. Přestup jako takový není možný bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předchozího studia předmětů, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU

18. Studuji Všeobecné lékařství na jiné univerzitě, můžu přestoupit na LF MU? Za jakých podmínek?

Ne. Je nutné založit si e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí viz bod 17.

19. Jsem cizinec, potřebuji doložit znalost češtiny do českého studia?

Ne, není třeba. Na Lékařské fakultě MU nevyžadujeme dokladovat úroveň znalosti českého jazyka, ale doporučujeme znalost na minimální úrovni B2.

20. Nabízí LF MU kurz češtiny pro cizince?

Kurz českého jazyka pořádá Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity CJV MU. Kurz není zaměřen na konkrétní oblast, ale po jeho absolvování se student dostane na úroveň B2 a je koncipován jako příprava na přijímací zkoušku na univerzitu.

Na kurz se můžete přihlásit na stránkách Obchodního centra MU: Kurz probíhá od 27. 1. do 15. 6. 2020. Cena za 1 semestr je 2300 €.

Ubytování po dobu kurzu lze zajistit zde v rámci Správy kolejí a menz, kontakt: ubytovani@skm.muni.cz,

V případě dalších dotazů ohledně kurzu kontaktujte:

Mgr. Eva Trnková
Masarykova univerzita | Centrum jazykového vzdělávání
A: Komenského nám. 2, 602 00 Brno
T: +420 549 493 811
E: eva.trnkova@cjv.muni.cz | W: www.cjv.muni.cz

 

21. Je možné si zařídit ubytování na kolejích v době přijímacích zkoušek?

Ano, v případě volné ubytovací kapacity, můžete být v době konání přijímacích zkoušek na LF MU ubytování na některé z kolejí. Ubytování je nutné si osobně sjednat přes Správu kolejí a menz MU na e-mailové adrese ubytovani@skm.muni.cz.

22. Z jakého důvodu se v letošním roce neotevírá bakalářský studijní program Dentální hygiena?

Akademický senát (AS LF) a vedení LF MU se rozhodly pro studium od akademického roku 2021/2022 neotevřít bakalářský studijní program Dentální hygiena. Důvodem jsou aktuální prostorové a personální kapacity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info