Behaviorální intervence – nástroj primární prevence ECC

Logo poskytovatele
Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela SVĚTLÁK Miroslav KUKLETOVÁ Martina BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod a cíl: Etiologie zubního kazu odráží komplexní souhru biochemických, mikrobiálních, genetických, sociálních, environmentálních a také behaviorálních faktorů. Pomocí funkčního hodnocení chování lze zjistit příčinu problémového chování a na základě toho navrhnout behaviorálně-intervenční plán, který bude sloužit k transformaci problémového chování na pozitivnější. Cílem studie bylo zjistit, zda metody behaviorální intervence mohou ovlivnit rizikové chování matky v péči o chrup dítěte. Materiál a metodika: 39 matek dětí ve věku jednoho roku vyplnilo dotazník, který obsahoval 10 pozitivních a 10 negativních obrázků s textem popisujícím jednotlivé rizikové faktory vzniku zubního kazu. Emoční dopad textových varování byl hodnocen pomocí metody Self-Assessement Manikin (SAM, 9 stupňová škála), která reprezentuje tři emoční dimenze: libost (valence), vzrušení (arousal) a kontrola (dominance). Výsledky: Výsledky této pilotní studie ukazují, že negativní obrázkově - textová varování o riziku zubního kazu vyvolávají u matek emoční odpověď. Matky uvedly u každého z předložených podnětů, že nad ním mají vysoký pocit kontroly (medián 7, [kvartil 25%-75%, 5-9]) Mezi negativními a pozitivními stimuly byl prokázán statisticky významný vztah (P<0,01): čím je podnět nebezpečnější (menší valence), tím vyšší vzrušení (větší arousal) vyvolává. Současně, čím je podnět příjemnější, tím vyšší kontrolu nad ním matky mají a naopak, čím vyšší vzrušení vyvolává, tím je jejich kontrola nad ním nižší (P<0,01). Závěr: Text s varováním vyvolává u matek větší emoční odezvu než pouhé informativní poučení. Kombinace textového varování a pozitivního nebo negativního obrázku by mohla být vhodným nástrojem k tomu, jak ovlivnit chování matek a zlepšit tak orální zdraví jejich dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info