Variabilita v genu pro myeloperoxidázu (MPO) a její plazmatické koncentrace u pacientů s astmatem: pilotní studie

Logo poskytovatele
Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra TOMANDLOVÁ Marie HRDLIČKOVÁ Barbara MASOPUSTOVÁ Lucie NOVÁK David IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl práce: Bronchiální astma (AB) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v jehož etiopatogenezi se účastní mnoho buněčných populací a jejich produktů. Nepoměr mezi tvorbou kyslíkových radikálů a schopností antioxidačních systémů je eliminovat, je jedním z faktorů rozvoje astmatického zánětu, resp. jeho závažnosti. Myeloperoxidáza (MPO) se nalézá zejména v granulích neutrofilních leukocytů, které u pacientů s astmatem mají zvýšený sklon k uvolňování tohoto enzymu. Cílem naší pilotní studie bylo analyzovat 3 jednonukleotidové polymorfizmy (SNP) v genu kódujícím MPO a porovnat její plazmatické koncentrace u zdravých osob a u pacientů s AB. Materiál a metody: Do genetické asociační studie kontrol a případů jsme zařadili 698 osob, z toho 347 zdravých osob (bez astmatu, alergie a jiného celkového onemocnění) a 351 pacientů s AB. Polymorfizmy v MPO genu (rs2333227, rs2759, rs7208693) jsme analyzovali TaqMan qPCR. Koncentraci MPO v plazmě jsme stanovili s využitím ELISA kitu (Immundiagnostik) u části souboru (20 zdravých osob a 40 pacientů AB). Statistickou analýzu jsme provedli s pomocí softwaru Statistica v. 13.2. Výsledky: Mezi sledovanými skupinami byly alelické i genotypové frekvence všech tří studovaných SNPs v MPO genu podobné (P>0,05) s frekvencí minoritních alel 19,6 %, 3,1 % a 7,3 % u variant rs2333227, rs2759 a rs7208693. Nenalezli jsme statisticky významný rozdíl v mediánech koncentrací MPO v plazmě zdravých osob a pacientů s astmatem (67,6 ngml-1 vs. 72,4 ngml-1, P>0,05). Rovněž jsme nepozorovali vztah mezi variabilitou v MPO genu a koncentrací tohoto enzymu v plazmě. Závěry: Role neutrofilů, resp. MPO, u AB není stále zcela objasněna; výsledky dosavadních studií jsou velmi kontroverzní. Ačkoliv polymorfizmus rs2333227 v MPO genu byl asociován s astmatem v portugalské a ruské populaci, u českých pacientů s AB jsme vztah mezi variabilitou tohoto genu a onemocněním nenalezli. Jedním z důvodů heterogenity mezi studiemi může být různý poměr zastoupení astmatiků s převažujícím neutrofilním typem zánětu. Poděkování: Studie byla finančně podpořena z grantu AZV 17-30439A a GAČR GB14-37368G, z projektu MUNI/A/1008/2017 a z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi Petře Bořilové Linhartové.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info