Deep sequencing of circulating and tissue microRNAs in rectal cancer patients undergoing neoadjuvant chemoradiotherapy in correlation with tumour regression grade.

Název česky Využití hlubokého sekvenování v analýze cirkulujících a tkáňových mikroRNA u pacientů s neoadjuvantní léčbou pro karcinomem rekta v korelaci se stupněm regrese tumoru.
Autoři

GROLICH Tomáš KALA Zdeněk PROCHÁZKA Vladimír FARKAŠOVÁ Martina MACHÁČKOVÁ Táňa SLABÝ Ondřej FIALA Lukáš ŠKROVINA Matěj

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem této studie bylo zhodnotit expresní profily miRNa u pacientů s lokálně pokročilými rektálními nádory v korelaci se stupněm regrese tumoru jako nových prediktivních biomarkerů odpovědi na chemoradioterapii. Byli zahrnuti pacienti s rakovinou konečníku, kteří podstoupili neoadjuvantní chemoradioterapii následovanou chirurgickou léčbou. Vzorky krevní plazmy a vzorky nádorové tkáně byly odebrány před neoadjuvantní chemoradioterapií. Expresní profily miRNA v plazmě a tkáni byly získány sekvenováním nové generace. Porovnáním expresních profilů miRNA před léčbou a po rozdělení pacientů do skupin s dobrou odezvou (TRG 3 + 4) a špatnou nebo žádnou odezvou na léčbu (TRG 0 + 1 + 2), 52 miRNA v plazmě a 91 ve tkáni, byly identifikovány miRNA s výrazně deregulovanou expresí (P <0,05). Celkem 21 miRNA vykazovalo zvýšenou expresi a 31 miRNA vykazovalo sníženou expresi ve vzorcích plazmy. Celkem 31 vykazovalo nadměrnou expresi a 60 vzorků sníženou expresi ve vzorcích tkáňové biopsie. Naše zjištění naznačují, že cirkulující a tkáňové miRNA by mohly sloužit jako potenciální prediktivní biomarkery odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info