Heparinem indukovaná trombocytopenie: kazuistika a přehled literatury

Autoři

POLÁK Pavel KALOUDOVÁ Yvona KRUPICOVÁ Hana COUFAL Pavel LIPOVÝ Břetislav ZAVŘELOVÁ Jiřina PRUDKOVÁ Marie ŠTĚPAŘOVÁ Andrea ŘÍHOVÁ Lucie BEZDĚKOVÁ Renata KRÁLOVÁ Romana FROLA Lukáš PENKA Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Citace
www https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202004-0005_heparin-induced-thrombocytopenia-a-case-report-and-literature-overview.php
Klíčová slova fondaparinux; heparin induced thrombocytopenia; direct oral anticoagulants; thrombosis; 4T score
Popis Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je imunologicky zprostředkovaná komplikace navazující zpravidla na expozici heparinu, méně často se rozvíjí po expozici jiným léčivům anebo spontánně. Mezi rizikové faktory rozvoje HIT patří typ použitého heparinu, jeho dávka a způsob aplikace i doba expozice, velké trauma či operace a obezita. Pravděpodobnost HIT dobře koreluje s tzv. 4 T skóre. Laboratorní testy k potvrzení či vyloučení HIT se mají provádět u pacientů se střední až vysokou pravděpodobností HIT (4 T skóre více než 3 body). Screeningové testy jsou založeny na průkazu protilátek proti komplexům heparinu a destičkového faktoru 4, cílem konfirmačních testů je průkaz aktivace trombocytů. Léčba HIT spočívá v okamžitém ukončení aplikace heparinu a v důsledné antitrombotické léčbě alternativními modalitami. Autoři popisují případ HIT u interně polymorbidní obézní pacientky s rozsáhlou infikovanou popáleninou projevující se extrémní urtikariální reakcí v místě aplikace nadroparinu a trombotizací žil podkoží. Díky včasné diagnostice a léčbě fondaparinuxem nedošlo k rozvoji závažnějších tromboembolických příhod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info