Effect of St John's wort (Hypericum perforatum) on cytochrome P-450 activity in perfused rat liver

Název česky Vliv tťezalky tečkované na aktivitu CYP450 na modelu izolovaných perfundovaných jater potkanů
Autoři

DOSTÁLEK Miroslav PISTOVČÁKOVÁ Jana JUŘICA Jan TOMANDL Josef LINHART Igor ŠULCOVÁ Alexandra HADAŠOVÁ Eva

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Life Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova St John's wort; cytochrome P450; perfused rat liver; drug interaction
Popis Cílem experimentu bylo, na modelu izolovaných perfundovaných jater potkanů popsat vliv standardizovaného extraktu třezalky tečkované (LI160) na metabolickou aktivitu nejvýznamnějších izoforem cytochromu P450. K experimentu byli použiti samci potkanů Wistar, extrakt LI160 byl podáván v dávce 100 mg/kg/den, i.p. po dobu 10 dnů. Jako markery metabolické aktivity CYP2C6/11, CYP2D1/2 a CYP3A1/2 byly zvoleny tolbutamid, dextrometorfan a midazolam. Pro přesné definovaní změny metabolické aktivity izoforem CYP450 byly použity komparační inhibitory a induktory. Byl popsán statisticky významný inhibiční vliv extraktu LI160 na metabolickou aktivitu CYP2C6/11 (p<0.001) a statisticky významný indukční vliv na metabolickou aktivitu CYP2D1/2 (p<0.001) a CYP3A1/2 (p<0.01). Prokázali jsme dosud nepopsaný signifikantní vliv LI160 na metabolickou aktivitu vybraných izoforem cytochromu P450 (indukce CYP2D1/2 a inhibice CYP2C6/11 a CYP3A1/2), což má v klinické užití tohoto léčiva nesmírný význam pro predikci interakcí s jinými léčivy či složkami diety metabolizovanými stejným způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info