Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace

Doporučené minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Doporučené minimální požadavky na LF MU naleznete v tzv. Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle Směrnice MU 7/2017.

Opatření č. 2/2021 K náležitostem písemného návrhu zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Opatření č. 5/2021 K náležitostem habilitační práce na Lékařské Fakultě Masarykovy univerzity 

Jak podat podklady k habilitačnímu a profesorskému řízení na Lékařské fakultě MU – doporučený postup

 1. Uchazeč požádá Knihovnu univerzitního kampusu (KUK) zprávou zaslanou na ca@ukb.muni.cz o zpracování publikačních a citačních údajů v souhrnné tabulce Dotazníku LF pro habilitační řízení/Dotazníku LF pro řízení ke jmenování profesorem = Doporučené minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
 2. Uchazeč sám zpracovává přílohy 1 až 9 Směrnice MU č. 7/2017 s těmito výjimkami:
  • Příloha 4 – Uchazeč zpracuje celou přílohu a pošle ji do KUK, která zkontroluje bibliografické citace v části v).
  • Příloha 5 – Uchazeč zpracuje části ii) až xxi) a poté pošle přílohu do KUK, která v části i) doplní údaje o uchazečových publikacích (article, review, letter) ve Web of Science a Scopusu včetně impakt faktoru, kvartilu a kategorie dle impakt faktoru z Journal Citation Reports (JCR), kvartilu a kategorie dle Article Influence Score z JCR nebo kvartilu dle SJR v případě publikace uvedené jen ve Scopusu, zkontroluje bibliografické citace v částech ii) až xxi) a označí publikace, kde je uchazeč korespondenčním autorem.
  • Příloha 6 – KUK zpracuje část A (publikace typu article, review a letter z Web of Science a Scopusu), přičemž rozsah citujících uchazečovy práce bude s uchazečem komunikován.
  • Nebo uchazeč může požádat Odbor výzkumu Rektorátu MU o zpracování citační analýzy, kterou lze část A přílohy 6 nahradit.
  • Příloha 7 – KUK zpracuje tabulku s přehledem publikací a předá přílohy 4-7 uchazeči, který si podle příloh 4-6 doplní zbylé údaje v příloze 7.
  • Bibliografické citace v přílohách 4 až 7 se zpracovávají podle citační normy ISO 690.
  • Zpracované přílohy vždy validuje uchazeč.
  • Uchazeč je povinen s KUK aktivně spolupracovat. V případě neaktivní spolupráce (uchazeč nezareaguje na zprávu KUK do 30 kalendářních dnů od odeslání) může KUK ukončit spolupráci s uchazečem a není povinna mu přílohy zpracovat.

Výše uvedený doporučený postup nevylučuje zpracování veškerých podkladů uchazečem. Na co si dát pozor při zpracování materiálů (v čem uchazeči nejčastěji chybují).

Důležité upozornění pro uchazeče o habilitační řízení – výklad prorektora pro personální a akademické záležitosti MU prof. PhDr. Jiří Hanuše, Ph.D., k souboru uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací
Habilitační prací typu b) se dle Směrnice č. 7/2017 čl. 5 odst. 1b) rozumí „soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací, doplněný komentářem.“
Součástí daného souboru mohou být recenzované vědecké články, kapitoly z knih, statě ze sborníku (viz Definice druhů výsledků - metodika M17+). Tyto vědecké práce musí být zveřejněny, a to v souladu s definicí autorského zákona (§ 4 odst. 1 a 2 autorského zákona).
Za uveřejněné vědecké práce tak nelze považovat postprinty (včetně vydavatelem naformátované verze, která ještě není zařazena do konkrétního ročníku a čísla), preprinty, diskuse, recenze, abstrakta a konferenční příspěvky.
Poznámka k výkladu:
U habilitační práce typu b) nemůže být za vědecký výsledek považována kniha.
Knihu lze uvést jako habilitační práci typu c) (tiskem vydaná monografie).

Vzorové vyplnění Annex 4, 5, 6, 7

Další kroky:

Před samotným odevzdáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem kontaktovat pracovníky Oddělení pro kvalifikační rozvoj – kontakty dle oborového zaměření, a zaslat před tiskem k závěrečné kontrole podklady ve Wordu: Annex 1-9 a Dotazník LF.  Uchazeči o habilitační řízení zašlou k závěrečné kontrole i elektronickou formu habilitační práce (formát Word/PDF). Z důvodu omezené kapacity e-mailové schránky, zvolte prosím zaslání přes Úschovnu IS MU nebo externí službou typu www.zasilkovna.cz apod.

Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Dále uchazeči odevzdají:

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
 2. V případě profesorského řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, resp. odborníků, kteří srovnatelnou pozici zastávají v zahraničí; odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky), která nepůsobí trvale v ČR. Pokud jsou doporučující stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží se rovněž jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka, včetně naskenovaného PDF souboru na USB. Doporučující stanoviska musí být vypracována pro konkrétní zahajované řízení.
 3. Doklady, že Vámi uvedené granty/projekty (uváděné v Annex 9) byly realizovány a uchazeč se na nich spolupodílel.
 4. Doklad potvrzující délku pedagogickou praxe.
 5. Ve Wordu (případně v jiném, ale textovém editoru) také odevzdáváte životopis v češtině a Dotazník (slouží pro potřeby Aprobační komise - poradního orgánu děkana).

 6. V případě souboru komentovaných prací (habilitační práce) odevzdáváte také toto čestné prohlášení.

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj – kontakty dle oborového zaměření, viz níže.

Dovolujeme si Vás informovat, že vedení LF MU rozhodlo o plošném využívání jednotného vizuálního stylu (JVS) v rámci LF MU od 1. 1. 2019. Zde jsou k dispozici (nutné přihlášení přes UČO a primární heslo) základní součásti JVS (mj. loga a grafické prvky, merkantilní tiskoviny, PPT prezentace a další; na příslušném odkazu taktéž najdete fakultní "Design manuál"). Ukázky PowerPoint prezentací ke stažení zde

Kontaktní osoby

Bc. Pavla Wolfová

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Neurovědy, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství

telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Ing. Renata Jobeková, MBA

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie

telefon: 549 49 6091, 770 185 374
e‑mail:
Habilitační řízení
Habilitační řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20.12.2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25.02.2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 25.02.2028
Onkologie Lékařská fakulta 25.02.2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 20.12.2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Stomatologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25.02.2033
Profesorské řízení
Profesorské řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2024
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20.12.2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25.02.2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 04.10.2033
Onkologie Lékařská fakulta 25.02.2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 20.12.2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 11.11.2027
Stomatologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25.02.2033

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info