Informace o projektu
Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-15548S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Přechod mezi půdní a bentickou faunou mokřadů není dostatečně známý, a to především u biotopů s vyšším pH substrátu. Platí to i pro kroužkovce, dominantní skupinu v obou typech prostředí. Zcela objasněny nejsou ani mechanismy jejich šíření a kolonizace vhodného prostředí a rovněž není jasné do jaké míry jsou jejich taxocenózy utvářeny prostředím a do jaké míry omezenou možností jejich šíření. Tyto
otázky budou studovány na kompletní taxocenóze kroužkovců (Annelida) izolovaných mikro-mokřadů a půdy travinných biotopů v jejich bezprostředním okolí. Mikro-mokřady - prameništní slatiniště Západních Karpat – budou zahrnovat celý hlavní ekologický gradient (minerální bohatosti), od bohatých pěnovcových slatinišť až po chudá slatiniště s rašeliníky. U vybraných druhů kroužkovců, lišících se habitatovou specializací a předpokládanou schopností šíření, bude zkoumána genetická divergence populací za použití mitochondriálních markerů a mikrosatelitů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info