Informace o projektu
Funkční studie mikroRNA u nerálních kmenových buněk v průběhu diferenciace

Kód projektu
GJ18-25429Y
Období řešení
1/2018 - 7/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Lidské embryonální kmenové buňky (EKB) představují jedinečný buněčný typ se schopností sebeobnovy a diferencace. Tyto dvě vlastnosti jsou podmíněny rychlým buněčným cyklem a vysokou expresí pluripotenčních transkripčních faktorů (Oct4, Nanog), které řídí i expresi malých nekódujících RNA (miRNA). Po indukci diferenciace u lidských EKB dochází vždy ke spomalení buněčné proliferace a snížení exprese specifických transkripčních faktorů i miRNA. Funkce a interakce těchto molekul a jejich vlyv na buněčné dělení je proto intenzivně studována. Zajímavé je, že po diferenciaci lidských EK buněk speficky do neurálních kmenových buněk (NKB) dojde k mírnému spomalení buněčného dělení i ke snížení exprese miRNA a proteinů Oct4 a Nanog. Buňky si ale přesto zachovají schopnost neomezeně se dělit i diferencovat se do neuronů a glií. Jakým mechanismem NKB tyto procesy regulují není přesně popsáno. A protože deregulace buněčného dělení a diferenciace souvisí se vznikem různých onemocnění, studium právě techto mechanismů může pomoct odhalit kandidátní molekuly pro budoucí terapie.

Cílem projektu je studovat, jakým mechanismem neurální kmenové buňky udržují svůj fenotyp. Z existujících dat vytipujeme kandidátní 1) miRNA, 2) mRNA, a 3) provedeme ChIP Seq analýzu. Výsledky všech tři studií propojíme pro identifikaci nových molekulárních drah v neurodiferenciaci.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info