Informace o projektu
Výpočty NMR a EPR parametrů pomocí nástrojů relativistické kvantové chemie

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/C/0107/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na kvantově-chemické výpočty parametrů elektronové paramagnetické resonance (EPR) a nukleární magnetické resonance (NMR) paramagnetických komplexů těžkých prvků. NMR spektra těchto systémů jsou silně ovlivněna přítomností nepárových elektronů a relativistickými efekty. NMR signály se mohou vyskytovat v neočekávaných spektrálních oblastech, pravidla fungující pro organické molekuly tu obvykle zcela selhávají.
Cílem projektu je jak interpretace NMR spekter experimentálně studovaných systémů, tak i nalezení obecnějších vztahů mezi parametry a elektronovou strukturou molekul. Součástí je teoretické studium kvadratických příspěvků k EPR g-tensorům komplexů přechodných prvků za použití poruchové teorie. Projekt se dále věnuje hyperjemnému posunu v NMR spektrech supramolekulárních systémů. Jsou studovány deriváty potenciálních metaloléčiv NAMI-A a KP1019 na bázi paramagnetického Ru(III) v interakci s makrocyklickými hostiteli, a to experimentálně pomocí NMR spektroskopie a teoreticky pomocí relativistických DFT výpočtů. Vypočtené hyperjemné posuny jsou konfrontovány s experimentálními daty. V návaznosti na první část projektu usilujeme o pochopení vlivu příspěvků vyššího řádu ke g-tensoru na hyperjemný posun v supramolekulách s komplexy těžkých prvků. Další ambicí je zaměřit se na systémy s vyšší multiplicitou elektronového spinu, které vyžadují využití pokročilých kvantově-chemických nástrojů zahrnujících statickou elektronovou korelaci.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info