Informace o projektu
Kvantitativní zobrazovací MR parametry jako prediktory průběhu nemyelopatické degenerativní komprese krční míchy: longitudinální studie

Kód projektu
NU22-04-00024
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Brno

Relativní odolnost krční míchy vůči mechanickému stresu vede k relativně velmi častému stavu označovaném jako “nemyelopatická komprese krční míchy” (NMDCC), který může progredovat až do stadia klinicky manifestní degenerativní cervikální myelopatie (DCM). Prevalence NMDCC progresivně narůstá s věkem a u kavkazské evropské populace dosahuje 40 % u jedinců nad 60 let věku. Symptomatická radikulopatie a dysfunkce míšních drah detekovaná pomocí evokovaných potenciálů patří mezi prokázané prediktory progrese NMDCC do stádia manifestní DCM, avšak zatím neexistují obecně akceptovaná doporučení týkající se praktického managementu NMDCC. Diagnóza DCM je v současnosti založena na MR známkách degenerativní komprese krční míchy a klinických příznacích manifestní myelopatie. Inovativní kvantitativní MR techniky (qMR) jsou schopny odhalit známky subklinické mikrostrukturální či metabolické myelopatie již ve stádiu NMDCC. V předcházejícím projektu jsme byli schopni tuto schopnost prokázat u několika qMR technik, a to magneticko rezonanční spektroskopie, voxel-based volumetrie a difúzních MR technik detekujících pomocí optimalizovaného „high angular resolution magnetic imaging” (HARDI-ZOOMit) protokolu postižení na úrovni jednotlivých míšních provazců a drah. U kvalitativních či kvantitativních MR parametrů zatím nebyl u NMDCC prokázán jejich význam predikovat rozvoj DCM.
Primárním cílem naší longitudinální studie u kohorty NMDCC jedinců bude hodnotit prediktivní význam vybraných qMR parametrů odrážejících tíži degenerativní komprese krční míchy či přítomnost a tíži subklinické mikrostrukturální či metabolické myelopatie ve vztahu k progresi do stádia DCM. Sekundárními cíli naší studie bude sledování qMR změn v čase, zavedení automatické detekce degenerativní komprese míchy pomocí Spinal Cord Toolboxu (volně dostupnému software používanému k míšní segmentaci) a zavedení inovativní qMR techniky – Intravoxel Incoherent Motion (IVIM) – která mapuje perfúzi krční míchy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info