Informace o projektu
Hloubka anestezie: prospektivní observační studie ((ANAPED))

Kód projektu
MUNI/A/1109/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Popis projektu:
I přes aktuálně dostupná pilotní data z dospělé populace, není měření hloubky anestezie u dětských pacientů standardem. Hloubka anestezie může být rizikovou součástí anestezie, jelikož může být spojena se zvýšeným výskytem perioperačních a pooperačních komplikací. Pediatrická populace je stran výskytu perioperační bdělosti obzvláště riziková vzhledem na minimum dostupných dat a taktéž na omezenou možnost pooperačního screeningu perioperační bdělosti zejména u menších dětí.

Úvod a zdůvodnění:
Perioperační měření hloubky anestezie (a event. analgezie) je aktuálně doporučená součást běžné anesteziologické praxe. Optimální hloubka anestezie v případě měření pomocí bispektrálního indexu (BIS) je mezi hodnotami 40-60. Mělčí (BIS nad 60) anestezie může být asociována se zvýšeným výskytem epizod perioperační bdělosti, a hlubší (BIS pod 40) anestezie může vést k častějšímu výskytu nežádoucích účinků anestezie, včetně hemodynamické nestability.

Hypotéza této studie je, že v průběhu anestezie bez perioperačního měření hloubky anestezie může docházet k fluktuacím hloubky anestezie mimo doporučená rozmezí. Počet fluktuací a kumulativní čas mimo rozmezí (40-60 BIS) může být asociován s výskytem pooperačních komplikací jako pooperační delirium (definováno hodnotou PAED skóre (Paediatric Anaesthesia Emergence Delirium Score) nad 10, nebo nad 12– 2 metodiky měření), výskytem pooperační nauzey a zvracení (PONV) a výskytem jiných pooperačním komplikací (respirační, hemodynamické).
Primární outcome:
Kumulativní čas strávený mimo doporučené rozmezí pro hloubku anestezie
Sekundární outcome:

  • incidence fluktuací BIS mimo doporučené rozmezí (definované jako >30 vteřin mimo rozmezí doporučené hloubky anestezie, ukončeno návratem do definovaného rozmezí)
  • schopnost anesteziologa reagovat na dané fluktuace definovaná jako reakce ANO/NE + typ intervence (podání i.v. anestetika, opioidu, sedativ, relaxace, prohloubení inhalační anestezie, jiná)
  • latence reakce anesteziologa na danou fluktuaci – definovaná ve vteřinách od vzniku fluktuace po ukončení fluktuace = návrat do doporučeného pásma hloubky anestezie
  • incidence pooperačního deliria měřené pomocí PAED skóre
  • PONV incidence
  • kumulativní výskyt komplikací

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info