Informace o projektu
Studium neurálních korelátů vědomí a kognice

Kód projektu
MUNI/A/1568/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt se zabývá studiem neurálních korelátů vědomí a kognice u zdravých jedinců, a částečně se zaměřuje také na studium biomarkerů LBDs (demence s Lewyho tělísky), a to za užití neurozobrazovacích a elektrofyziologických metod. Projekt má za cíl také vývoj metody pro odstranění artefaktů způsobených právě simultánním měřením fMRI a EEG. Projekt se skládá ze tří částí.

Část 1: Studium neurálních korelátů vědomí a paměti u zdravých jedinců - Tato část projektu má cíl navázat na projekt A Specifického výzkumu 2023 zaměřeného na výzkum paměti a vědomí a analyzovat data od 180 zdravých participantů získané během předešlých let. Studie byla schválena Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity.

Část 2: Studium biomarkerů u pacientů LBDs - tato část vychází z aktuálních studií s cílem identifikovat prodromální biomarkery LBDs a popsat patofyziologické procesy spojené s neurodegenerací. Výsledky povedou k vytvoření diagnostického systému a zavedení nových způsobů intervence, zejména NIMS. Zapojeni jsou dobrovolníci s prodromálními příznaky DLB. Projekt rovněž zkoumá individualizované metody NIMS založené na fyziologické aktivitě mozku a jejich vliv na procesy pracovní paměti u seniorů a osob s mírnou kognitivní poruchou.

Část 3: Vývoj metod pro odstranění MR artefaktů v EEG záznamu při simultánním EEG-fMRI - tato část navazuje na předchozí projekt zabývající se vývojem metod pro odstranění MR artefaktů v EEG záznamu při simultánním EEG-fMRI, jehož cílem je vyvinou metodu, která by odfiltrovala nežádoucí vliv fMRI artefaktů (gradientní artefakt, artefakty spojené s činností heliové pumpy a ventilace gantry) na zaznamenanou EEG aktivitu. Pro hlubší prozkoumání jednotlivých zdrojů artefaktů v datech proběhnou experimenty s MR fantomem. Tato část navazuje na již probíhající projekty výzkumu nelezionální epilepsie a multilezionální epilepsie. V průběhu těchto projektů již byli rekrutováni pacienti s tzv. nelezionální nebo multilezionální epilepsií, a k nim také zdravé kontroly. Studie prošly schválením Etické komise Fakultní nemocnice u sv. Anny a umožňuje využití dat pro další účely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info