Kauzální vztah mezi systolickým krevním tlakem a srdečními intervaly u pacientů s míšní lézí

Autoři

SVAČINOVÁ Jana ONDRUŠOVÁ Katarína NOVÁKOVÁ Zuzana NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod. Výška a rozsah míšního poranění ovlivňuje nejen motorický a sensorický deficit, ale zasahuje také kardiovaskulární regulaci. Chronotropní účinek parasympatiku na kardiovaskulární systém je sice zachovaný, ale funkce baroreflexu je ovlivněna ztrátou informací z descendentní větve sympatiku. Cílem práce bylo vyhodnocení míry poškození baroreflexní regulace krevního tlaku pomocí analýzy kauzální interakce mezi systolickým krevním tlakem (STK) a srdečními intervaly (SI) u kvadruplegiků (KV, krční míšní léze), paraplegiků (PA, hrudní míšní léze) a zdravých kontrol (K). Metodika. Krevní tlak byl kontinuálně snímán u 13 KV (29 let), 9 PA (27 let) a 13 K (27 let) za klidových podmínek a během vertikalizace pomocí vertikalizátoru. Ze záznamu krevního tlaku byly tep po tepu získány sekvence STK a SI. Bivariantní autoregresní model umožňuje matematicky rozpojit uzavřenou regulační smyčku STK-SI a vypočítat tak kauzální koherenci Coh(stk-si) a kauzální zesílení přenosu variability Gain(stk-si) zprostředkované pouze baroreflexní nervovou drahou. Coh(stk-si) určuje těsnost vazby mezi STK a SI v baroreflexním směru. Kauzální Gain(stk-si) představuje novou metodu odhadu citlivosti baroreflexu (BRS). Porovnáván byl rozdíl v Coh(stk-si) a Gain(stk-si) jak mezi skupinami, tak mezi fázemi klidu a vertikalizace. Výsledky. V klidu nebyl nalezen rozdíl mezi skupinami. Během vertikalizace došlo k nárůstu Coh(stk-si) pouze u PA a K, takže KV měli oproti K a PA sníženou Coh(stk-si). Naopak K a PA si během vertikalizace podrželi nezměněné Gain(stk-si), zatímco KV vykázalo pokles Gain(stk-si) na úroveň významně nižší v porovnání s K a PA. Závěr. Porucha regulace krevního tlaku u pacientů s míšní lézí se projeví až během změny polohy těla. U KV dochází ke zhoršení přenosu variability z STK do SI a snížení BRS, což způsobí rozpojení baroreflexní regulační smyčky vedoucí k symptomům ortostatické hypotenze. Oba parametry jsou vhodné pro diagnózu poškození regulace krevního tlaku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info