Variabilita genů pro superoxid dismutázu (SOD) a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou

Logo poskytovatele
Autoři

MASOPUSTOVÁ Lucie TOMANDLOVÁ Marie SLEZÁKOVÁ Simona BÁRTOVÁ Jiřina PETANOVÁ Jitka KUKLÍNEK Pavel FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod a cíl: Recidivující aftózní stomatitida (RAS) je multifaktoriální onemocnění s nejasnou etiopatogenezí; je výsledkem souhry genetických a vnějších faktorů. Na rozvoj RAS může mít vliv oxidační stres způsobený nerovnováhou mezi reaktivními formami kyslíku a schopnosti organizmu je odbourávat. Superoxid dismutázy (SODs) jsou enzymy katalyzující přeměnu superoxidového radikálu na méně toxický peroxid vodíku. Cílem naší studie bylo vyšetřit dva jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) v genech kódujících rozpustnou Cu/Zn SOD1 a mitochondriální Mn SOD2 u pacientů s RAS a zdravých osob i jejich vztah k vybraným plazmatickým markerům oxidačního stresu. Metodika: Do studie kontrol a případů bylo zařazeno celkem 227 osob. U 141 zdravých kontrol a 86 pacientů s RAS byly analyzovány varianty SOD1 (rs2234694) a SOD2 (rs4880) metodou založenou na polymerázové řetězové reakci s využitím TaqMan® sond. Plazmatické koncentrace SOD1 byly stanoveny u podskupiny 19 zdravých osob a 21 pacientů s RAS pomocí komerčního ELISA kitu. Navíc byla hodnocena celková antioxidační kapacita pomocí metody FRAP (ferric reducing antioxidant power) a spektrofotometrického stanovení kyseliny močové. Statistické vyhodnocení jsme provedli s využitím softwaru Statistica v. 13.2. Výsledky: Ačkoliv jsme nenašli statisticky významné rozdíly v alelických a genotypových frekvencích polymorfizmu SOD2 (rs4880) (P>0,05), nositelé genotypů AC a CC ve srovnání s osobami s genotypem AA polymorfizmu SOD1 (rs2234694) jsou statisticky významně častěji pacienty s RAS (P=0,017). Plazmatické koncentrace SOD1, kyseliny močové a celková antioxidační kapacita se nelišily mezi kontrolami a pacienty s RAS a byly nezávislé na genotypu obou studovaných SNPs (P>0,05). Závěr: Nositelé minoritní alely C polymorfizmu SOD1 (rs2234694) mohou být predisponovaní k RAS, zatímco osoby s AA genotypem spojovaným s vyšší aktivitou SOD (antioxidační schopností) jsou méně náchylní k výsevu aftů.1 Jedná se o první studii zaměřenou na varianty SOD1 (rs2234694) a SOD2 (rs4880) genů v souvislosti s tímto onemocněním sliznice dutiny ústní. Výsledky analýz SOD v cirkulaci u pacientů s RAS jsou v literatuře kontroverzní, v pilotní analýze jsme nezaznamenali rozdíl v plazmatické koncentraci SOD1 mezi pacienty s RAS a zdravými osobami v české populaci. Literatura: 1Flekac M, Skrha J, Hilgertova J, Lacinova Z, Jarolimkova M. Gene polymorphisms of superoxide dismutases and catalase in diabetes mellitus. BMC Med Genet. 2008 Apr 21;9:30. Poděkování: Tato studie byla podpořena granty NV17-30439A, NV15-29336A a GAČR GB14-37368G, projektem MUNI/A/1008/2017 a z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi Petře Bořilové Linhartové.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info