Role hormonální terapie u pacientek s karcinomem děložního těla

Autoři

VINKLEROVÁ Petra MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal ANTON Milan VENTRUBA Pavel BEDNAŘÍKOVÁ Markéta HAUSNEROVÁ Jitka JANDÁKOVÁ Eva ČÍHALOVÁ Marta WEINBERGER Vít

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova endometrial carcinoma; hormone therapy; medroxyprogesterone-acetate; megestrol-acetate; palliative therapy; fertility-sparing treatment
Popis Cíl studie: Záměrem práce bylo popsat roli hormonální terapie v léčbě zhoubných nádorů děložního těla, indikace, efekt léčby a ověřit její bezpečnost na vlastním souboru pacientek. Rovněž prezentujeme přehled recentních studií na dané téma. Typ studie: Unicentrická retrospektivní observační studie a přehled recentní světové literatury. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Metodika: Pro přehledovou část byly použity výsledky relevantních studií a review publikovaných v anglickém jazyce do prosince roku 2017. Publikace byly vyhledány pomocí serveru PubMed. Do vlastní studie byly zařazeny všechny pacientky diagnostikované v našem onkogynekologickém centru v letech 2010 až 2016, které byly léčeny hormonálně – ať už v rámci primární terapie, nebo při léčbě recidivy. Sledovali jsme věk, BMI, stadium onemocnění, histologický typ a grade nádoru, výskyt nežádoucích účinků, délku přežití, důvody ke zvolení hormonální terapie. V léčbě byl použit medroxyprogesteron-acetát nebo megestrol-acetát. Výsledky: V letech 2010 až 2016 bylo v našem onkologickém centru diagnostikováno 415 zhoubných nádorů děložního těla. Recidiva onemocnění se vyskytla u 31 pacientek (8 %), průměrně za 16 měsíců od primární léčby. Primární hormonální terapie byla nasazena pouze u 19 pacientek (5 %), nejčastěji pro kontraindikaci jiné varianty léčby z důvodu vysokého věku, komorbidit či obezity. Medián věku pacientek byl 83 let, průměrné BMI 41, medián přežití zemřelých pacientek osm měsíců. Pro recidivu bylo pět pacientek (16 %) léčeno hormonálně. Medián přežití od diagnózy recidivy byl 20 měsíců. U jedné pacientky (4 %) se vyskytla parciální plicní embolie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info