Využití digitální modifikace Amslerova testu D Chart v oftalmologii a optometrii

Autoři

BOČKOVÁ Magdaléna VESELÝ Petr BENEŠ Pavel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www online
Doi http://dx.doi.org/10.31348/2020/25
Klíčová slova D Chart; M-score; Amsler grid; ARM; spectacle correction; cylinder
Popis Cíle: Metamorfopsie je důležitý symptom makulárního onemocnění. Nejčastější metodou detekce metamorfopsie je Amslerova mřížka. Amslerova mřížka se používá monokulárně s nejlepší korekcí do blízka. Pacient má z běžné čtecí vzdálenosti zhodnotit deformaci mřížky a popsat polohu deformace. Jedná se především o kvalitativní posouzení obrazu mřížky. Pro kvantitativní hodnocení metamorfopsie je možné použít Software D Chart (Thomson Software Solutions). Jedná se o nástroj pro zhodnocení stupně a pozice metamorfopsie v centrálním zorném poli, který je možné použít například pro sledování změn po léčbě onemocnění centrální části sítnice. Cílem naší studie bylo stanovit hodnoty celkového M-skóre u zdravých pacientů bez očního onemocnění naturálně, s brýlovou čočkou navozující zhoršení zrakového vjemu a u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. Metodika a soubor: Pro studii jsme měli k dispozici 33 probandů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili mladí jedinci (15 jedinců, průměrný věk 23 let, SD 1,26 let) bez probíhajícího očního onemocnění. Druhá skupina byla tvořena pacienty z makulární poradny (18 jedinců), jejichž průměrný věk byl 78 let (SD 7,06 let). Jednalo se o 7 pacientů se suchou formou VPMD a 11 pacientů s vlhkou formou VPMD. Ve studii byl použit software firmy Thomson Software Solutions nazvaný D Chart. Program byl nahraný do dotykového počítače Acer. Statistická analýza probíhala na hladině významnosti p = 0,05. Výsledky: U probandů jsme zaznamenali především celkové M-skóre pro pravé oko. U první skupiny jsme získali tyto naturální hodnoty celkového M-skóre: Medián 0, minimum 0, maximum 2,3. S korekčním cylindrem +3 D v ose 180° jsme získali tyto hodnoty celkového M-skóre: Medián 25,2, minimum 3,6, maximum 41,6. U druhé skupiny jsme zaznamenali tyto hodnoty celkového M-skóre: Medián 0,8, minimum 0, maximum 29,4. Ke statistickému zhodnocení rozdílů mezi neparametrickými proměnnými jsme použili Wilcoxonův neparametrický test. Mezi všemi proměnnými jsme prokázali statisticky významné rozdíly. Při porovnání celkového M-skóre naturálně (M-skóre nat) a celkového M-skóre s brýlovou čočkou (M-skóre s BC) jsme získali hodnotu p < 0,001. Při porovnání celkového M-skóre naturálně (M-skóre nat) a celkového M-skóre u pacientů s VPMD (M-skóre VPMD) jsme získali hodnotu p = 0,04. A nakonec při porovnání celkového M-skóre s brýlovou čočkou (M-skóre s BC) a celkového M-skóre skóre u pacientů s VPMD (M-skóre VPMD) jsme získali hodnotu p < 0,001. Závěr: V naší studii jsme prokázali statisticky významné rozdíly mezi proměnnými M-skóre naturálně (M-skóre nat), M-skóre s brýlovou čočkou (M-skóre s BČ) a M-skóre u pacientů se suchou a vlhkou formou VPMD (M-skóre VPMD). Ukázalo se, že jak tištěná forma Amslerova testu, tak i jeho digitální vylepšená podoba jsou vhodné pro diagnostiku a sledování metamorfoptických změn v centrálním zorném poli. Hlavní výhodou digitálního testu D Chart je kvantitativní vyhodnocení testu pomocí M-skóre a registrace jeho změn při dlouhodobém sledování pacienta.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info