Nurses‘ knowledge in the field of specific prevention and treatment of heels pressure injuries

Název česky Znalosti sester v oblasti specifické prevence a léčby tlakových poranění pat
Autoři

SAIBERTOVÁ Simona KŮŘIL Pavel MENŠÍKOVÁ Andrea BÚŘILOVÁ Petra POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2022-supplementum-1-1/znalosti-sester-v-oblasti-specificke-prevence-a-lecby-tlakovych-poraneni-pat-130721
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022S38
Klíčová slova prevention; knowledge of general nurses; heel pressure injuries
Popis Cíl: Cílem studie bylo posoudit úroveň vědomostí všeobecných sester pracujících na jednotkách intenzivní péče v oblasti prevence a obecných znalostí o dekubitech na patách. Soubor a metodika: Dotazníkový průzkum byl realizován online formou prostřednictvím profesních webových portálů. Analýza dat byla provedena pomocí Shapiro-Wilkova testu, Mann-Whitneyho U testu na hladině významnosti 0,05. Výsledky: V průzkumu bylo zařazeno 105 všeobecných sester pracujících na odděleních intenzivní péče. Celkový průměr správných odpovědí v oblasti znalosti prevence dekubitů na patách byl pouze 63,4 %. Čím vyšší byl deklarovaný věk sester, tím byla vyšší úroveň vědomostí (p = 0,034). V rámci zkoumání vlivu pracovních charakteristik bylo zjištěno, že délka praxe (p = 0,08) a specializační vzdělání (p = 0,3) nesouvisí s úrovní znalostí respondentů o preventivních ošetřovatelských intervencích, kdežto typ pracoviště určitý vliv na znalosti v oblasti prevence vykazuje. Respondenti z anesteziologicko-resuscitačního oddělení mají větší znalosti v prevenci dekubitů na patách než respondenti z jednotek intenzivní péče (p = 0,03). V oblasti obecných znalostí o dekubitech na patách byl celkový průměr správných odpovědí 76,6 %, přičemž nebyl prokázán vliv pohlaví, věku, vzdělání, ani dalších pracovních charakteristik (p < 0,05). Závěr: Znalosti v prevenci i obecné znalosti o dekubitech na patách byly vyhodnoceny jako nedostatečné ve vybraném souboru. Všeobecné sestry inklinují v praxi zažitým stereotypům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info