SJS/TEN po covidové pneumonii

Název česky SJS/TEN po covidove´ pneumonii
Autoři

THOMOVÁ Terézia

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Steven Johnsonu°v syndrom (SJS) a toxicka´ epiderma´lni´ nekroly´za (TEN) jsou zˇivot ohrozˇuji´ci´ kozˇni´ nezˇa´douci´ reakce, ktera´ se projevuji´ rozsa´hly´m epiderma´lni´m odlucˇova´ni´m ku°zˇe a epitelu sliznic. Mezi vyvola´vaji´ci´ faktory patrˇi´ naprˇ. le´ky, mykoplazmata, imunizace a viry. Virus SARS-COV2 je schopen zpu°sobit cele´ spektrum patologicky´ch kozˇni´ch projevu°. Vza´cneˇji se vy- skytuji´ i za´vazˇne´ projevy typu SJS-TEN, ke ktery´m docha´zi´ budˇ beˇhem nemoci, nebo beˇhem fa´ze rekonvalescence. V kazuistice je prezentova´n prˇi´pad 55lete´ zˇeny po prˇekonane´ teˇzˇke´ co- vidove´ pneumonii s nutnosti´ umeˇle´ plicni´ ventilace. U te´to pacientky se 10 dni´ po propusˇteˇni´ z nemocnice na teˇle objevuje multiformni´ generalizovany´ exante´m, puchy´rˇe na dlani´ch a ploska´ch a take´ konjunktivitida. K terapii a dosˇetrˇeni´ je hospitalizova´na na I.DVK. Histologicke´ vysˇetrˇeni´ potvrzuje zvazˇovanou dg. TEN/SJS, dle patologa by na´lez by mohl souviset s uda´vanou parainfekcˇni´ (post COVID) etiologii´, event. zvazˇova´na pole´kova´ etiologie. Po intenzivni´ celkove´ kortikoidni´, antibioticke´, antiviroticke´ terapie a pecˇlive´m loka´lni´m osˇetrˇova´ni´ docha´zi´ u pacientky k postupne´ regresi projevu°.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info